3
Camanali para nopa tiopamit ipan altepet Sardis
Huan Jesucristo nechilhui: “Xijtajcuilhui nopa ilhuicac ejquet ipan nopa tiopamit ten taneltocani ipan altepet Sardis huan xiquilhui para na cati nijpiya nopa chicome itonalhua Toteco huan nopa chicome sitalime, huan quej ni niquilhuía:
 
“Nijmati nochi cati anquichihuaj. Nijmati sequinoc quiijtohuaj cuali anitztoque huan cuali anquitequipanohuaj Toteco, pero amo cana. Eltoc quej anmictoque iixpa Toteco. Xiisaca huan xijmacaca tetili nopa tamanti cati noja anquichihuaj cati quentzi cuali, pampa amo nijpantía para anquichihuaj cati cuali iixpa Toteco. Xiquelnamiquica icamanal Toteco cati anquicactoque huan anquiselijtoque. Xijchihuaca nochi cati nopa camanali quiijtohua. Ximoyolcuepaca ica cati amo cuali anquichihuayayaj. Sinta amo, niyas campa amojuanti quema amo antechchiyaj quej ajsi se tachtejquet. Huan amo anquimatise ipan taya hora niajsiti.
“Pero itztoque se quesqui taneltocani amohuaya ipan altepet Sardis cati amo quisoquihuijtoque ica tajtacoli iniyoyo. Inijuanti moyoyontise ica cati chipahuac huan nejnemise nohuaya, pampa quej nopa quinamiqui cati itztoque tapajpactique iixpa Toteco. Quena, nochi masehualme cati quitanise cati amo cuali Toteco quinyoyontis ica iniyoyo cati chipahuac. Huan amo quema niquixpolos inintoca ipan nopa amatapohuali cati quipiya ajquiya inijuanti itztose para nochipa. Huan na niquijtos iixpa noTata huan iilhuicac ejcahua para nopa masehualme noaxcahua. Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtacaquilica huan xijmachilica cati Itonal Toteco nica quinilhuía taneltocani ipan nochi tiopame.”
Camanali para nopa tiopamit ipan altepet Filadelfia
Huan Jesucristo nechilhui: “Xijtajcuilhui nopa ilhuicac ejquet ipan nopa tiopamit ten taneltocani ipan altepet Filadelfia huan xiquilhui para na cati senquisa nitatzejtzeloltic huan nitemachti. Xiquinilhui para na nijpiya illaves huan itequiticayo Tanahuatijquet David. Quema nijtapos se puerta, amo aqui huelis quitzacuas huan quema nijtzacuas se puerta, amo aqui huelis quitapos. Xiquilhui para quej ni nijnequi niquilhuis:
 
“Nijmati nochi cati anquichihuaj. Masque pilquentzi amochicahualis, anquitoquilíaj nocamanal huan amo anquicajtoque para anquinilhuíaj masehualme para annoaxcahua. Huajca nimechtapohuili se puerta amoixpa cati amo aqui hueli quitzacuas. Xiquitaca, nijchihuas para nopa masehualme cati iaxcahua Amocualtacat ma hualaca huan ma motancuaquetzaca amoicxiteno, huan quiijtose para amojuanti nopa masehualme cati nimechicnelía. Nopa masehualme quiijtohuaj para inijuanti israelitame huan imasehualhua Toteco, pero amo cana. San istacatij.
10 “Nimechilhuijtoc xijpiyaca amoyolo ica cati amechpanotihuala, huan nelía anquitacaquilijtoque nocamanal, huajca na nimechmocuitahuis para amo amechajsis nopa hora quema oncas taijyohuilisti ipan ni taltipacti para quinyejyecos cati itztoque nica. 11 Xiquitaca, ipan ten hueli talojtzi nihualas. Huajca xijtoquilijtinemica icamanal Toteco cati anquipiyaj para amo aqui amechquixtilis nopa corona cati anquiselise nepa ilhuicac. 12 Huan masehualme cati quitanise cati amo cuali niquinchihuas ma elica quej taquetzalme ipan ihueyi tiopa noTeco, huan amo quema quisase. Huan niquijcuilos ipan nopa masehualme itoca noTeco huan itoca nopa yancuic altepet Jerusalén, ialtepe noTeco cati temos ten ilhuicac campa yaya itztoc. Huan niquijcuilos ipan inijuanti notoca cati yancuic. 13 Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtacaquilica huan xijmachilica cati Itonal Toteco nica quinilhuía taneltocani ipan nochi tiopame.”
Camanali para nopa tiopamit ipan altepet Laodicea
14 Huan Jesucristo nechilhui: “Xijtajcuilhui nopa ilhuicac ejquet ipan nopa tiopamit ten taneltocani ipan altepet Laodicea huan xiquilhui para na cati nijpiya nochi tequiticayot. Na nitemachti huan na cati niquinilhuía masehualme cati nelía xitahuac. Xiquilhui ica na Toteco quichijqui nochi cati onca huan na nijnahuatía, huan quej ni niquilhuía:
 
15 “Nijmati cati anquichihuaj. Amo antechcualancaitaj huan amo antechicnelíaj. Anitztoque quej se tamanti cati amo sesec, yon amo totonic. Más cuali sinta antechcualancaitasquíaj o antechicnelisquíaj, 16 pero pampa anitztoque quej se at cati yamanca totonic, huajca monequi nimechisotas. 17 Anquiijtohuaj antapijpixtoque huan amo teno amechpolohua, pero amo anquimachilíaj sinta iixpa Toteco fiero anitztoque. Yaya amechijiya. Anteicneltzitzi, anpopoyotzitzi huan anxolome iixpa ya. 18 Huajca nimechnotza xihualaca campa na para nimechmacas cati amechchihuas nelía cuali iixpa. Amo xijtemoca ten hueli oro, pero techcohuilica oro cati más cuali cati quipajpactoque ipan tit para nelía anmoricojtilise. Huan techcohuilica yoyomit cati nelía chipahuac quej Toteco quinmaca cati itztoque xitahuac iixpa, huan ya nopa anmoquentise para ayecmo anpinahuase pampa anxolome iixpa. Huan techcohuilica ixteyol pajti para anmotequilise ipan amoixteyol para anquiitase cati melahuac.
19 “Na cati niquintacahualtía huan niquintalnamictía nochi masehualme cati niquinicnelía, huajca ica nochi amoyolo ximoechcapanoca huan ximoyolpataca.
20 “Xiquita, nimoquetza campa puerta huan nimitznotza. Sinta techtoscaquis huan techcaltapos, nicalaquis huan nitacuas mohuaya huan tielis tinohuampo. 21 Huan nochi masehualme cati quitanise cati amo cuali niquincahuilis ma mosehuica nohuaya nepa campa nimosehuía para nitanahuatis, san se quej na nijtanqui cati amo cuali huan nimosehuía ihuaya noTata nepa campa yaya tanahuatía. 22 Nochi anquipiyaj amonacas, huajca xijtacaquilica huan xijmachilica cati Itonal Toteco nica quinilhuía taneltocani ipan tiopame.”