6
Nopa chicome sellos
Huan quema nijtachiliyaya, nopa Pilborregojtzi quitapanqui nopa achtohui sello ten nopa chicome sellos ipan nopa mimilijtoc amatapohuali. Huan nijcajqui se ten nopa nahui tamanti cati yoltoque camanaltic huan icamanal caquistic quej quema tatomoni, huan yaya quiijto: “¡Xihuala, xiquitaqui!”
Huan nijtachili huan niquitac se cahuayo chipahuac, huan yaya cati tejcotoya ipani quipixtoya se cuahuitoli imaco para quimajcahuas cuataminti. Huan quimacaque se corona pampa elqui se tatanquet cati yajqui para más tataniti.
Huan nopa Pilborregojtzi quitapanqui nopa ompa sello, huan nijcajqui nopa ompa tamanti cati yoltoc quiijto: “¡Xihuala, xiquitaqui!”
Huan quisqui seyoc cahuayo cati chichiltic. Huan yaya cati tejcotoya ipani quipixqui tanahuatili para quiquixtilis tasehuilisti ten taltipacti. Yaya quipixqui tanahuatili para quichihuas ma onca miyac tatehuilisti campa hueli ipan taltipacti huan para masehualme ma momijmictica campa hueli. Huan se quimacac se hueyi macheta.
Huan nopa Pilborregojtzi quitapanqui nopa expa sello, huan nijcajqui nopa expa tamanti cati yoltoc quiijto: “¡Xihuala, xiquitaqui!”
Huan nijtachili huan niquitac se cahuayo yayahuic, huan yaya cati tejcotoya ipani quipixtoya imaco se balanza. Huan nijcajqui se cati camanaltic tatajco ten nopa nahui tamanti cati yoltoque, huan quiijto: “Tahuel ohui para masehualme mopanoltise pampa nochi tapatiyo. Se kilo trigo o eyi kilos cebada ipati cati se tacat hueli quitani ipan se tonal tequit, pero amo xijnenpolo nopa aceite huan xocomecat iayo.”
Huan nopa Pilborregojtzi quitapanqui nopa najpa sello, huan huajca nijcajqui nopa najpa tamanti cati yoltoc quiijto: “¡Xihuala, xiquitaqui!”
Huan nijtachili huan niquitac se cahuayo istaltic quej nesi ixayac se mijcatzi. Huan cati tejcotoya ipani itoca Miquilisti. Huan yaya cati quitoquiliyaya quinescayotiyaya nopa lugar campa yahuij mijcatzitzi. Huan quipiyayayaj tanahuatili para quimictise se ipan sese nahui masehualme ipan taltipacti. Quinchihuase ma miquica ipan tatehuilisti, o ica mayanti, o ica cocolisti, o para ma quinmictica tecuanime cati itztoque ipan taltipacti.
Huan nopa Pilborregojtzi quitapanqui nopa macuilpa sello, huan niquitac itantita taixpamit inialma nopa masehualme cati quinmictijtoyaj pampa quineltocayayaj icamanal Toteco huan pampa quinilhuiyayaj sequinoc ten ya. 10 Huan chicahuac quiijtojque: “Tohueyiteco, ta cati titatzejtzeloltic. Ta cati titemachti. ¿Quesqui tonali más monequi tijchiyase para tiquintajtolsencahuas masehualme cati itztoque ipan taltipacti por cati fiero techchihuilijtoque? ¿Hasta quema tiquincuepilis cati techmictijque?”
11 Huan Toteco quinmacac sese inijuanti iniyoyo cati chipahuac huan huehueyac. Quinilhui ma mosiyajquetzaca quentzi más tonali pampa ayamo tecuepilis masehualme hasta quintamimictise nochi imiyaca nopa masehualme cati Toteco quiixquetztoya para quinmictise pampa nojquiya quitequipanohuayayaj Toteco.
12 Huan nijtachili quema nopa Pilborregojtzi quitapanqui nopa chicuasempa sello. Huan chicahuac mohuiso tali, huan tonati mochijqui yayahuic quej se cati moyoyontía yayahuic quema acajya miqui. Huan metzti mochijqui chichiltic quej esti. 13 Huan nopa sitalime ten ilhuicac tepejque ipan taltipacti quej se lalax cuahuit tepehui itajca cati selic quema chicahuac taajaca. 14 Huan ilhuicacti motajcoitac huan sese lado momimilo huan patantejqui huan ayecmo nesqui. Huan nochi tepeme huan nochi piltaltzitzi ipan hueyi at mijcuenijque. 15 Huan motatijque nochi tanahuatiani ipan taltipacti, huan huejhueyi tequichihuani, huan capitanes, huan masehualme cati tapijpixtoque, huan cati quipixque miyac chicahualisti. Motatijque tequipanohuani cati iniaxcahua inintecohua, inihuaya masehualme cati amo quipixque inintecohua. Nochi san motatijque ipan ostome campa huejhueyi tet huan inintzala teme cati eltoc nechca tepeme. 16 Huan quinilhuiyayaj nopa tepeme huan nopa huejhueyi teme: “Xihuetzica topani. Techtatica para amo techitas yaya cati mosehuía ipan nopa hueyi siyaj. Techtatica para amo techajsis icualancayo nopa Pilborregojtzi. 17 Pampa ya ajsico nopa hueyi tonali quema techtatzacuiltis huan amo aqui huelis quiijyohuis.”