18
Huetzis altepet Babilonia
Quema tanqui nochi ya ni, niquitac seyoc ilhuicac ejquet cati temoyaya ten ilhuicac, huan yaya quipixqui hueyi tequiticayot. Huan yaya taminayaya hasta quimacac taahuili ipan taltipacti. Huan tzajtzic chicahuac huan quiijto:
“Ya huetzqui nopa hueyi altepet Babilonia.
Nepa san elis ininchaj ajacame cati fierojtique.
Quena, fiero tonalme itztose ipan tatzacti nepa.
Huan nochi totome cati amo cuali huan cati masehualme quincualancaitaj quichihuase inintepasol campa eltoya nopa altepet.
Pampa masehualme ipan nochi talme quiselijtoque itamachtil para quichihuase cati fiero iixpa Toteco.
Nochi tanahuatiani ipan taltipacti momecatijtoque ihuaya huan quicajtejtoque Dios para quinhueyimatise taixcopincayome quej yaya quinnextili.
Miyac tanamacani ten campa hueli ipan taltipacti moricojchijtoque pampa nopa altepet Babilonia ehuani quinequiyayaj senquisa nochi tamanti cati onca.”
Huan teipa nijcajqui seyoc cati camanaltic ten ilhuicac huan quiijto:
“Huajca annomasehualhua, pampa anquimatij para huetzis nopa altepet, ama xiquisaca ipan ya.
Xiquisaca para amo anquichihuase nopa tajtacoli cati quichihuaj cati nopona ehuani,
huan para amo anquiselise nopa fiero taijyohuilisti cati nopona ehuani quiselise.
Tahuel tajtacolchijtoque Babilonia ehuani huan inintajtacolhua ajsitoc hasta ilhuicac.
Huan Toteco quielnamiqui nochi inintaixpanolhua.
Toteco, xijmaca Babilonia cati fiero, san se quej yaya quinchihuilijtoc momasehualhua.
Xijcuepili ompa cati yaya quinchihuilijtoc sequinoc.
Xijsencahuili se fiero tatzacuiltilisti ome huelta imiyaca quej yaya quinmacac sequinoc.
Yaya tahuel mohueyimatiyaya huan tahuel quinequiyaya nochi cati onca,
huajca ama xijchihua ma tahuel taijyohui huan ma tahuel choca.
Babilonia quiijto ipan iyolo:
‘Nica nimosehuijtoc quej se sihua tanahuatijquet.
Amo niitztoc quej se cahuali cati teicneltzi.
Huan amo quema hualas se tonali quema nitaijyohuis.’
Yeca, pampa quiijto ya nopa, san ipan se tonal ajsis ipan nopa altepet ehuani se taijyohuilisti cati fiero.
Oncas choquisti, mayanti huan miquilisti.
Ipan nopa tonali nopa altepet tatas pampa Toteco Dios Cati Quipiya Nochi Chicahualisti quitajtolsencahuas.”
Huan nopa tanahuatiani ipan taltipacti cati momecatijque ihuaya, huan ihuaya quihuejcamajcajque Toteco, huan ihuaya quinequiyayaj nochi cati onca, quiitase nopa pocti quema tatas nopa altepet, huan chocase, huan tahuejchihuase. 10 Mohuejcaquetzase pampa quiimacasise nopa tatzacuiltilisti cati quiajsic, huan quiijtose:
“¡Teicnelti, teicnelti ne hueyi altepet Babilonia cati quipixtoya chicahualisti!
¡Pampa san ipan se hora ajsic itatzacuiltilis!”
11 Huan tanamacani cati ehuani campa hueli ipan taltipacti chocase huan tahuejchihuase pampa ya tamisemanqui nopa altepet huan ayecmo aqui quincohuilis inintamamal. 12 Babilonia ehuani quicohuayayaj miyac tamamali ten oro, huan ten plata, huan perlas huan piltetzitzi cati patiyo. Quicohuayayaj yoyomit cati senquisa lino, huan cati morado, huan cati chichiltic huan cati seda. Quicohuayayaj marfil, mármol, tiocuahuit huan miyac tamanti cuahuit cati patiyo. Huan quicohuayayaj teposti ten cobre huan ten hierro. 13 Nojquiya quicohuayayaj tamamali ten canela, tacualpajyot huan miyac tamanti copali. Quicohuayayaj taajhuiyacayot cati itoca mirra, olíbano, xocomeca at, aceite, harina cati más cuali, huan trigo. Nojquiya quincohuayayaj huacaxme, borregojme, cahuayojme, tatehuijca carros huan masehualme. Quena, quinchihualtiyayaj masehualme ma quintequipanoca san tapic. 14 Huan nopa tanamacani motequipachose pampa ayecmo aqui yon se Babilonia ejquet. Huan quiijtose:
“Nochi nopa tamanti cati tahuel patiyo cati más anquitasomatque, ya tanqui.
Nochi amotomi huan cati tahuel cuajcualtzi anquipixtoyaj,
anquipolojtoque huan ayecmo quema anquipiyase sempa pampa ayecmo anaquijme.”
15 Nopa tanamacani cati quinnamaquiltiyayaj Babilonia ehuani nopa tamanti huan cati moricojchijtoque ica inintomi, quihuejcatachilise pampa quiimacasise inintaijyohuilis. Huan nopa tanamacani chocase huan tahuejchihuase, 16 huan quiijtose:
“¡Teicnelti, teicnelti ne hueyi altepet Babilonia huan imasehualhua!
Elqui nelía yejyectzi quej se sihuat cati moquentiyaya se cuali yoyomit cati morado o cati chichiltic.
O elqui quej se sihuat cati mocualnextía ica tamanti ten oro, huan perlas, huan ica nopa piltetzitzi cati patiyo cati cahuani.
17 Pero ipan se talojtzi ya tanqui nochi iricojyo cati quipixtoya.
¡Nochi ya sosolijtoc!”
Huan mohuejcaquetzase nochi cati iniaxca huejhueyi cuaacalme, huan nochi tayacanani cati quinnemiltiyayaj, huan nochi cati tapalehuiyayaj, huan nochi masehualme cati monequiyaya nemise ipan hueyi at para yase quitanitij tomi. 18 Nochi mohuejcaquetzase huan chocase quema quiitase ipocyo nopa altepet Babilonia cati tata huan quiijtose: “Amo oncayaya se altepet quej ni altepet.” 19 Huan chocase huan motzontaltemise para quiixnextise inintequipachol. Tzajtzise huan quiijtose:
“¡Teicneltique, teicneltique cati ehuayaya nopa hueyi altepet Babilonia!
Techricojchijtoque ica inintomi nochi tojuanti cati tijpixtoque huejhueyi cuaacalme,
huan san ipan se talojtzi nochi cati quipiyayayaj tanqui.”
20 Pero ma paquica nochi cati itztoque ipan ilhuicac pampa ya sosoli.
Nojquiya xipaquica nochi amojuanti cati anitatzejtzeloltica masehualhua Toteco, huan anitayolmelajcahua huan anitajtolpanextijcahua.
Xipaquica pampa Toteco quintajtolsencajqui nopa altepet ehuani por nochi cati amechchihuilijtoyaj.
21 Huan teipa se ilhuicac ejquet cati quipixqui miyac chicahualisti quicuic se hueyi tet quej se hueyi metat huan quimajcajqui ipan hueyi at. Huan yaya tzajtzic huan quiijto:
“Quej ayecmo nesi ni tet cati nijcuamajcajtoc ipan hueyi at,
ayecmo nesis nopa hueyi altepet Babilonia pampa Toteco quisosolos huan ayecmo quema aqui quiitas.
22 Nepa amo aqui sempa quicaquis cati tatzotzonas ipan arpa.
Yon amo aqui huicas,
yon amo aqui quipitzas flauta,
yon tapitzali ipan nopa altepet.
Amo aqui tequitis nepa,
yon amo aqui tisis.
23 Ayecmo oncas yon se taahuili ipan nopa altepet,
yon ayecmo oncas nopa paquilisti nepa cati oncac quema oncayaya se nenamictili.
Nochi ya ni mochihuas pampa nopa tanamacani ipan nopa altepet cati eliyayaj más huejhueyi ipan taltipacti tahuel quimatiyayaj tenahualhuíaj.
Huan ica inintenahualhuil quincajcayajque cati ehuani ipan nochi talme.”
24 Babilonia ehuani nojquiya quihuicaj tajtacoli iixpa Toteco pampa quinmicti itajtolpanextijcahua huan itatzejtzeloltica masehualhua. Babilonia ehuani quinmictijtoque imasehualhua Toteco campa hueli ipan nochi taltipacti.