3
Cati monequi ma quichihuaca taneltocani
Xiquinelnamiquilti nochi taneltocani nepa ma quintacaquilica tequichihuani huan tanahuatiani ipan inintal. Ma moisihuiltica para quichihuase nochi cuali tequit cati tequichihuani quinilhuíaj ma quichihuaca. Taneltocani ma amo quintaijilhuica sequinoc. Ma amo tecamaijixnamiquica, pero ma itztoca ica cuali ica nochi masehualme huan ma quinnojnotzaca ica cuali.
Pampa nojquiya tojuanti cati ama titaneltocani, achtohuiya tihuihuitixtoyaj huan amo titaneltocayayaj, huan timocuapolojtoyaj. Achtohuiya technahuatiyaya cati totacayo quinequiyaya, huan tijchihuayayaj san cati techpactiyaya. Mojmosta tijchihuayayaj cati fiero huan tiquixtocayayaj cati sequinoc quipiyayayaj. Quena, titecualancaitayayaj quej nojquiya techcualancaitayayaj. Pero teipa Toteco Totemaquixtijca technextili quenicatza yaya quintasojta huan quinicnelía nochi masehualme, huan yeca techmaquixti ten totajtacolhua. Amo techmaquixti pampa tijchijtoyaj cati cuali huan cati xitahuac, pero techmaquixti pampa techtasojtac. Quena, techyolpajpajqui huan techchijqui sempa ma titacatica, huan ica Itonal Toteco techmacac nemilisti cati yancuic. Huan Toteco techmacatoc Itonal ica nochi ichicahualis por cati Jesucristo, Totemaquixtijca, quichijqui. Huan Toteco techchijtoc tixitahuaque iixpa pampa hueyi iyolo ica tojuanti. Huan ama tijchiyaj timoaxcatise nopa nemilisti yancuic cati amo quema tamis cati yaya techcahuilijtejtoc pampa tiiconehua.
Nelía melahuac nochi cati nimitzyolmelajqui, huajca nijnequi ximotetili huan xiquinilhui taneltocani para ma momocuitahuica para quichijtiyase miyac tamanti cati cuali. Nelía cuali ni tamachtili huan quinpalehuía nochi masehualme. Pero amo ximonajnanquilica ica camanali cati amo ipati. Amo ximonajnanquilica ten tohuejcapan tatahua cati mijque huejcajquiya. Amo ximocamaijixnamiquica, yon amo ximotehuica ica cati quiijtosnequij itanahuatilhua Moisés, pampa amo teno quinpalehuía cati quej nopa quichihuaj.
10 Sinta se tacat tamachtía se tamanti cati amechtajcoxelohua, huajca xijyolmelahua hasta ome huelta ma ayecmo quichihua. Pero sinta ica ompa amo mitztacaquilía, huajca xiquiyocacahua huan amo teno xijpiya ihuaya. 11 Pampa tijmatij se tacat cati quej nopa amo mitztacaquilis, ya momajtoc tajtacolchijtinemi. Huan yaya no quimati para ica cati quichihua quiselis se hueyi tatzacuiltili.
Cati Pablo quiilhui Tito ma quichihua
12 Tito, nimitztitanilis Artemas o Tíquico huan quema se ten inijuanti ajsis nepa, xijchihua campeca para tiyas nimantzi ipan altepet Nicópolis para timopantise nepa. Nijnequi nimocahuati nepa quema taseseyas. 13 Xijchihua nochi cati tihueli para taneltocani nopona ma quipalehuica Apolos huan nopa tatempalehuijquet Zenas ica nochi cati monequi ipan iniojhui para amo teno quinpolos. 14 Toicnihua nopona monequi quimatise quichihuase nochi tamanti cati cuali, huan quinpalehuise sequinoc cati quinpolohua ten ica panose. Quej nopa, toicnihua amo itztose quej cuame cati amo temacaj inintajca.
Pablo quinahuatijtejqui Tito
15 Tito, nochi cati itztoque nica nohuaya mitzontajpalohuaj. Nojquiya xiquintajpalo nochi nopona cati quineltocaj Toteco huan techicnelíaj. Toteco ma quipiya hueyi iyolo ica amojuanti. Quej nopa ma eli.