6
Tanextili ten nopa nahui carrojme
Sempa niajcotachixqui huan niquinitac nahui tatehuijca carrojme cati quisayayaj tatajco ten nopa ome huejhueyi tepeme cati eltoc quej nopa teposti bronce. Nopa achtohui tatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme cati chichiltique cati quitilanayayaj. Nopa ompa tatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme cati yayahuique. Nopa expa tatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme cati chipahuaque. Huan nopa najpa tatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme cati tenextique.
Huajca niquilhui nopa ilhuicac ejquet cati nechcamanalhuiyaya: “Tata ¿taya quiixnextíaj ne tatehuijca carrojme?”
Huan yaya techilhui: “Inijuanti quinixnextíaj nopa nahui ilhuicac ehuani cati itztoque iixpa TOTECO cati quinahuatía nochi taltipacti. Huan hualahui para quichihuaquij nopa tequit cati TOTECO quinilhuijtoc ma quichihuaca. Nopa carro ica cahuayojme cati yayahuique, yahuij ipan nopa tali cati mocahua ica huejcapa. Huan nopa carro ica cahuayojme chipahuaque, yahuij ipan nopa tali campa calaqui tonati. Huan nopa carro ica cahuayojme cati tenextique yahuij ipan nopa tali cati mocahua ica tani.”
Pero nopa cahuayojme nelía moyoltetiliyayaj pampa quinequiyayaj yase para nemise ipan nochi taltipacti. Huan nopa ilhuicac ejquet quinilhui: “¡Cualtitoc! Xiyaca huan xinemica campa hueli ipan nochi taltipacti.” Huan inijuanti nimantzi quisque huan yajque ipan inintequi.
Huajca iilhuicac ejca TOTECO techmacac na, niZacarías, ni camanali, techilhui: “Xiquita, inijuanti cati yajque ipan nopa tali ica huejcapa, quitalitoj tatzacuiltili nopona. Huan yeca mosiyajquetztoc noTonal nepa huan techyoltali ten nohueyicualancayo.”
Se corona ipan itzonteco Josué
Huan TOTECO techmacac ni camanali, quiijto: 10 “Xiya ama ipan ichaj Josías, icone Sofonías huan xijselili nopa plata huan oro cati quihualica Heldai, Tobías huan Jedaías cati mocuectoque ten tali Babilonia. 11 Huan ica nopa plata huan oro, xijchijchihua se corona, huan teipa xijtalili ipan itzonteco nopa hueyi totajtzi Josué cati icone Josadac. 12 Huan teipa xiquilhui Josué: ‘Quej ni quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij: Teipa hualas nopa tacat cati itoca Chamanquet. Yaya chamanis ica iselti huan quichijchihuas TOTECO itiopa. 13 Quena, elis ya cati quichihuas itiopa TOTECO huan yaya quipiyas ihueyitilis huan mosehuis quej tanahuatijquet ipan isiya campa tanahuatía. Huan yaya nojquiya elis se totajtzi cati mosehuía ipan nopa siyaj ten tanahuatijquet para tanahuatis. Huan oncas tasehuilisti ica nopa ome itequi.’
14 “Teipa nopa corona xijtalica ipan tiopamit para amechelnamiquiltis ten cati temacaque Heldai, Tobías, Jedaías huan Josías icone Sofonías. 15 Huan miyac masehualme cati huejca ehuani hualase para quipalehuise para quicualtalise itiopa TOTECO. Huan quema mochihuas ya nopa, anquimachilise para TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij techtitanqui campa amojuanti. Nochi ya ni panos quema amojuanti anquicaquise itoscac amoTECO Dios huan anquineltocase.”