In amal calica pehuac ilajcuilulisli San Pedro in lanahuatini
1
Pedro quinmijcuiluilía laneltocanijmes hual chantilo cajcapa pa míac lalimes
Nehual Pedro ilanahuatini Jesucristo annimitzijcuiluilijtica in amal amhuanten hual anchantitica pa quiahuac anmolali. Axan anchantitica capa chantilo yehuanten hual amo quineltocalo Dios. Amhuanten in israelitos hual anunca tocnían anchantitica lasemanali cajcapa pin lalticpan Ponto huan pa Galacia huan pa Capadocia huan pa Asia huan pa Bitinia. Quema, annimitzijcuiluilijtica amhuanten hual Dios toTajtzin anmitzlajtultic huan quilalic pa anquineltocas Jesucristo quiman ayamo anlacatic. Anmitzlajtultic pan ipampa in Espíritu Santo hual anmijxiluc pa camo ancayas ca yehuanten hual amo quineltocalo Dios pa yoje huil anquitequipanuilis. Anmijxiluc pa anquineltocas Jesucristo huan Dios ilajtol lajcuiluli, huan anmijchipahuilic ca iesli Jesucristo. Unca quinami anmitzajuichuc ca iesli pa yojque anmijchipahuas. Ma Dios anmijchihuili míac cuali huan ma anmitzmaca míac imosehuilisli pa anmoyolo.
Yulilisli hual techlachialtía pa len niman cuali pa tehuanten
Ma lajtucan cuali moxtin pa Dios, yihual iTajtzin toTata Jesucristo. Dios laicnilía míac. Pampín techicnilía míac, techmaca yulilisli yancuic. Tejchía ixolomes, huan yoje ticchialo in tonali quiman neli ticayasi ca Dios. Inon ticchixticate pampa Jesucristo yulic oc sejpa, quisac capa cataloaya in mijquimes. Yoje quiman ticayasi ca Dios, techmacas in hual iyaxca yihual, inon hual amo quiman mopolus. Unca niman cuali, amo quiman lamis. Dios anmitzajcoquilijtica in hual iyaxca pin cielo (ilhuicac). Anmitzlachilijtica pampa yahui anmitzmaca len hual anmitzquixtis capa anunca ca mochi polehuilisli huan yajmo quiman anquitas polehuilisli. Unca len hual anmitzmacas niman míac paquilisli huan amo quiman lamis. Huan inon unca lachijchihuali pa Dios anmitznextilis pin tonali quiman lamis toyulilisli quinami ticmatilo axan nican pan lalticpan. Yoje yajmo timoitasi pin polehuilisli.
Pampa in, anquipíac míac paquilisli, mas que pa je nadita axan, anquipía pa anpanus míac lacocoltilisli hual anmitzcocúa anmoyolo. Anpanúa inon pa yoje Dios anmitznextilis quinami anquineltoca. Huan yoje quinami anquineltoca, Dios quita quinami niman cuali. Amo yoje cuali quita oro, pampa oro amo huejcahuas mas que quichipahualo pin tixuxli. Ma yoje, anmolaneltocalisli huejcahuas. Huan quiman Dios monextilía ca inon quinami anquineltoca Cristo, cuaquín pan tonali hual nesis Jesucristo oc sejpa pin cielo temujtihuala, Dios anmitzilis lajtomes huejué. Inon cayas pampa anquisac cuali ca in hual monextilic quinami cuali anquineltoca. Quema, Dios anmijxiluilis anmolajco ilaixpelalisli cualtichin huan anmolajco ilahueliltilisli.
Amo quiman anquitac Jesucristo. Ma yoje anquilasojla, huan anquineltoca mas que axan amo anquiztica. Pampín anquipía paquilisli hué hual amo anquinpía lajtomes pa anquinlaquetzilis oc sequin inon. In paquilisli quisa pin cielo quihualicatica niman míac laixpelalisli hual unca iyaxca Dios. Quema, anquipía in paquilisli pampa anyahui ancaya laquixtili pa camo anpolehuis, pa ancayas mojmosta ca Jesucristo. Huan amo quiman lamis pampa anquineltoca.
10 Dios ilajtunijmes amo mocahuanijme pa quitemulosquiaya ca mochi inminyolo pa quimatisi len quinequi quijtúa inon quinami Dios yahuiaya anmitzquixti pa camo anpolehuis mas que anquichíac laijlaculisli. Yehuanten lajtunijme pa yina inahuac in cuali hual san Dios huil quinchihuilía lacames, inon hual yahuiaya anmijchihuili amhuanten. 11 Quitemunijme quinami huil quimatilosquiaya jan quiman Dios yahuiaya anmitznextili in cuali. Quitemunijme quinami huil quimatilosquiaya len yahuiaya panu pa tolali quiman Dios yahuiaya anmitznextili in cuali. Cataya iEspíritu Cristo ca yehuanten ilajtunijmes Dios. Quinnextiliaya len yahuiaya panu. Quinmiliaya neli pampa Cristo yahuiaya panu lacocoltilisli huan cuaquinon Cristo yahuiaya cana chicahualisli hué ca laixpelalisli cualtichin hual Dios quimacasquiaya. 12 Huan iEspíritu Cristo quinnextilic Dios ilajtunijmes pampa amo quinmijcuilujtataloaya innojen lajtomes pa yehuanten inminhuían, pampa no, quinmijcuilujtataloaya pa amhuanten nojen. Quema, yehuanten anmitztequipanuililoaya yoje. Axan, anquimati inon hual yehuanten quijcuiluje. Anmitzlamachiltije yehuanten hual anmitzilije Dios ilamachiltilisli cuali. Anmitzilije pan ipampa in Espíritu Santo hual Dios quintilanilic hual cataya capa yihual pin cielo. Inon hual quijcuilunijme Dios ilajtunijmes anmitzpanuc amhuanten. Huan Dios ilanahuatinijmes pin cielo (ilhuicac) quinequilo míac pa quimatisi mochi inon.
Dios technotza pa tiyulisi chipahuac mojmosta
13 Pampa in, quiman anmoquixtilis mochi quinami anlajtúa pa anmoyolo, mochi in hual anmijtzacuilía pa camo anlajtus cuali pa anmoyolo, cuaquín xiyén (xiyecan) lacames hual huil anlajtúa pa anmoyolo ca lajmatilisli. Xicchiacan san in cuali hual Dios tejchihuilía. Yihual anmitzquixtis pa camo anpolehuis quiman hualas Cristo oc sejpa. Quema, in cuali hual anmijchihuilía axan anquipixtica. Pampa in, amo ximocahuacan xicchixtiacan in lachihualisli cuali, amo xicmahuilican pampa inon amo unca melahuac. 14 Amhuanten anunca Dios ixolomes. Xicneltocacan, amo ximomacahuiltican pa anquinequis anquichías len amo cuali, quinami anquinequini anquichía quiman amo anquimatic quinami Dios unca. 15 Axan, xiyecan quinami Jesucristo hual anmitznotzac. Yihual mocahuas laxiluli pa camo cayas inahuac mochi hual amo cuali. Pampa in, amhuanten noje ximoxilucan pa camo anquichías nindeno amo cuali ca mochi anmolachihualisli. 16 Quema, pampa unca lajcuiluli pa Dios ilajtol, quil: “Ximoxilucan pa camo anquichías nindeno hual amo cuali, pampa nehual Dios nimoxilúa pa camo cayas ca nehual nindeno hual amo cuali.” 17 Huan sinda anquinotza Dios pa anmitzpalehuis, anquilijtica “toTajtzin”, cuaquín xiyulican anmomajtitica pa mochi tonali anmocahuas anyultica nican pan lalticpan. ToTajtzin quilis len lacocoltilisli quipías pa panus mochi sejse. Cayas quinami cahuilúa sinda yuliaya quichijtica amo cuali. Amo quita se cuali huan oc se amo cuali sinda in omenten yuliloaya quichijticate jan yoje amo cuali. 18 Anquimati Dios laxlahuic pa anmitzmacahuas pa yajmo anyulis quinami anyulini. Anyulini yoje quinami anmitznextilije pa anyulis anmotajtzitzían huan inminlanextilisli amo anmitzpalehuic. Dios amo laxlahuic ca tomin lachihuali ca plata huan oro huan len quinami innojen hual mopolulo huan moijlaculo. 19 No, laxlahuic ca esli hual yihual quita niman cuali. In esli yec iesli Jesucristo. Yec quinami iesli se borreguito cualtichin, chipahuac, amo quipixtica nindeno hual amo cuali, se borreguito hual quilalilo pa huendi pa quinextilis quinami iesli Cristo quiquixtilía laijlaculisli. 20 Dios neli quilalic pa anmitzmacahuas pan ipampa iesli Jesucristo. Inon quilalic quiman ayamo quinchíac in cielo huan in lalticpan. Huan Dios anmitztilanilic Jesucristo nican pan lalticpan pin tonalijmes quiman lantica inon hual quichíac. Anmitztilanilic pampa anmitzlasojla. 21 Cristo anmitznextilic quinami unca Dios huan pampín anquineltoca Dios. Unca Dios hual quiyuliltic Jesucristo quiman miquic. Huan quimacac chicahualisli hué ca laixpelalisli cualtichin hual san yihual huil quipía. Yoje, amhuanten amo anmocahua pa anquineltocas Dios huan amo anmocahua pa anquichías in tonali quiman anquitas.
22 Huan anquichipahuac anmoyulilisli pampa anquineltocac Dios ilajtol melahuac. Pampín neli anquinmixtoca míac anmocnían, amo anlacuajcuamantica. Huan axcan xiquinlasojlacan anmocnían ca mochi anmoyolo. Xicchihuacan míac pa anquinnextilis quinami anquinlasojla. 23 Huil anquichía yoje pampa Dios anmitzlacatiltic yancuic. Huan Dios ilajtol unca quinami latocli, ma yoje amo latocli hual moijlacúa. No, ilajtol unca quinami latocli hual amo quiman moijlacúa. Huan anlacatic pan ipampa in latocli, ilajtol in Dios hual yuli huan mocahua mojmosta ca amhuanten. 24 Moijlaculo inmincuerpos lacames huan yulijquimes, pampa Dios ilajtol lajcuiluli quijtúa, quil:
Mochi inmincuerpos cate quinami sacal, amo huejcahualo,
huan ichicahualisli huan in hual unca cualtichin ca yehuanten cate quinami in sacal ixuchil.
Pilinía in sacal huan huetzi ixuchil. 25 Ma yoje, ilajtol Dios amo quiman mocahuas pa yes.
Huan in lajtol unca in lamachiltilisli cuali hual anmitznextilía quinami anmoquixtilis pa camo anpolehuis pampa anquichíac laijlaculisli. In lajtol hual anmitzlamachiltije.