In amal calica Pablo in lanahuatini pehuac quiman quijcuiluilic Timoteo
1
Lapialtilisli
Nehual Pablo ilanahuatini Cristo Jesús pampa Dios huan Jesucristo nechilije pa niyes ilanahuatini. Dios techquixtía capa timoitalo pin polehuilisli. Huan Jesucristo tejchihuilía pa ticchiasi ticneltocaticate mochi hual yihual neli techilic pampa yahuiaya techmaca. Nimitzijcuiluilijtica tehual, Timoteo, tehual neli tinoxolol. Nimitzijcuiluilijtica pampa jan quinami nimitzilic Dios ilajtol, yoje tiyuli ticneltocatica Dios huan Jesucristo ixolol. Ma Dios toTajtzin huan Jesucristo toTata mitzmacacan inminlachihualisli cuali huan inminlaicnililisli huan inminmosehuilisli pa moyolo.
Quimaca lajtol hual quijtúa quinami monequi quinchihuilis lamaxtinijmes hual islacatilo
San quinami nimitzyantic quiman niyahuiaya nicana ojli pa in lalticpan Macedonia, yoje oc sejpa nimitzyantía pa timocahuas nepa pin caltilan Efeso. Nicnequi pa tiquinmilis chicahuac sequin lacames nepa pa camo lamaxtisi ca oc se lamaxtilisli. Ma lamaxtican san yoje quinami niquinnextilic. Ma camo molalican pa lamaxtisi quinpuhuilijticate lapuhualisli hual amo quipialo quinami lamisi. In lapuhualisli amo cate melahuac, san cate lapuhualisli hual quijtulo quinami yulinijme lacames huan inminsihuahuan huan inminxolomes huan inmiahuimes hual inminahuac yehuanten timomaxtilo san quinami itocalo pa ilajtol Dios. Ma yoje, Dios amo techilic oc se lajtol, san quinami itocanijme yehuanten. Huan sinda lacames lamaxtilo quinlapuhuilijticate lapuhualisli quinami innojen, yoje quichihualo pa lacames pehuasi molaxilisi lajtomes ca yehuanten. Huan sinda molaxililo lajtomes ca yehuanten, yoje yajmo momachiltilo quinami Dios quinequi pa quinmaxtisi yehuanten hual quineltocalo Dios ilajtol. Dios quinequi pa quinmaxtisi cuali ilajtol Dios pa yehuanten quineltocasi niman cuali.
Nicnequi pa tiquinmilis chicahuac pa lamaxtisi cuali pa yoje moxtin ajsisi quimatisi quinami quipialo pa lalasojlasi quinami Dios lalasojla. Quinequi quijtúa, quipialo pa lalasojlasi ca inminyolo chipahuac. Quipialo pa lalasojlasi quimazticate laijtic inminyolo pampa quichijticate in cuali hual Dios quinequi. Quipialo pa lalasojlasi quineltocaticate Dios huan amo lacuajcuamanticate quinami lalasojlalo. Innojen sequin lacames yajmo lamaxtilo yoje cuali. Pehuaje lamaxtije ca lajtomes hual amo quipalehuilo in laneltocanijmes. Yehuanten quinequilo míac pa quimaxtisi in lajtol hual Moisés quijtuc pa yina, mas que amo quimatilo len quinequilo quijtulo in lajtomes hual quijtuticate. Noje amo quimatilo in hual quijtulo niman chicahuac pampa quema, quimatilo.
Ticmatilo in lajtol unca cuali sinda se quimaxtía cuali. Monequi pa anquimatis pampa in lajtol Dios amo quinlalilic yehuanten hual yulilo quichijticate inon hual cuali. Quinlalilic yehuanten hual amo quinequilo quineltocalo in lajtol. Quinlalilic yehuanten hual amo quimacahuiltilo pa Dios huelitis pan yehuanten. Quinlalilic yehuanten hual amo quilasojlalo Dios huan quichihualo laijlaculisli. Quinlalilic yehuanten hual quinhuitzquililo mochi Dios ilamaxtilisli huan quixijxiculo. Quinlalilic yehuanten hual quinmictilo inmintajtzitzían o inminnantzitzían. Quinlalilic yehuanten hual quinmictilo oc sequin. 10 In lajtol Dios quinlalilic yehuanten hual quinmanalo sihuames o lacames mas que amo monamictije ca yehuanten, quinlalilic yehuanten hual motecalo lacames ca lacames o sihuames ca sihuames quinami se lacal moteca ca se sihual. Quinlalilic in lacames amo cuajcuali hual quinquitzquilo lacames pa quinhuicasi huan amo quinmacahualo. Quinlalilic yehuanten hual islacatilo huan quijtulo ilaixpan Dios len amo unca melahuac. Huan quinlalilic yehuanten hual quichihualo mochi oc sequin lachihualisli hual amo cate quinami quijtúa Dios ilamaxtilisli hual techyuliltía cuali. 11 Huan in lamaxtilisli unca ca se lajtulisli ca in lamachiltilisli cuali hual technextilía Dios ilahueliltilisli hué ca ilaixpelalisli cualtichin. In unca Dios ilamachiltilisli cuali hual tiquijtulo unca niman hué. Pan ipampa inon yihual techquixtilía tolaijlaculisli pa camo tipolehuisi. Huan Dios hual latuchía nechnotzac pa niclamachiltisquiaya in lamachiltilisli cuali.
Pablo quisehuía Dios pampa quicnilic
12 Nicsehuía Cristo Jesús toTata hual nechmacac lahueliltilisli huan nechitac nehual quinami se hual yuli quichijtica quinami quinequi. Huan pampa inon nechlajtultic pa nictequipanuilis quinami nicchijtica. 13 Quema, nechlajtultic pa nicchías inon, mas que pa yina nicuejuecaltini yihual huan niquintojtocani pa niquinchihuilisquiaya tetzcuinuc yehuanten hual quineltocaloaya yihual. Niquinhuitequini huan niquinchihuilini niman amo cuali. Ma yoje, Dios nechicnilic pampa amo nicmatini da nicchijtataya len niman amo cuali pampa ayamo nicneltocani Cristo. 14 Huan toTata nechmacac niman míac lachihualisli cuali. Pampín unca pa noyolo míac laneltocalisli huan lasojlalisli. Unca nepa pampa Cristo Jesús unca pa noyolo.
15 Moxtin huil quilalilo mochi laneltocalisli ca in hual niquijtutica. Unca cuali pa se quineltocas ca mochi iyolo inon: Neli Cristo Jesús hualac pan lalticpan pa quinquixtis pin inminpolehuilisli yehuanten hual quichihualo laijlaculisli. Huan ca yehuanten amo unca oc se lacal niman laijlaculi quinami nehual. 16 Cataya pampa inon Dios nechicnilic pa yoje Cristo lanextilis quinami amo mocahua pa laicnilis niman míac, mas que nehual niyec yoje niman amo cuali pa moxtin hual quichihualo laijlaculisli, huan nihuejcahuaya pa nicpalasquiaya noyolo. Yoje, axcan huan pa mosta, moxtin hual yalo cayalo quineltocaticate Jesucristo pa quipiasi yulilisli hual amo quiman lamis, yoje yehuanten yalo nechijnamiquilo nehual huan quijtusi pampa sinda Cristo nechicnilic, cuaquinon quinmicnilis yehuanten noje. 17 Yihual in hué hual amo mocahua pa huelitis. Yihual amo quiman miquis, yihual amo huil tiquitalo, jan yihual san unca Dios. Pampín ma quilasojlacan ca mochi lamajtilisli. Huan pa mochi tonalijmes ma camo lami pa lajtusi hué pa yihual ca mochi lajtomes huejué. Yoje ma ye.
18 Inon nimitzilía pa ticchías, Timoteo noxól. Unca ca se lajtulisli ca in hual pa yina quijtuje monahuac tehual yehuanten hual quijtutataloaya Dios ilajtol in tonali hual ticmatije pampa Dios mitzlajtultic. Huan ilajtol Dios hual quijtuje monahuac tehual mitzpalehuis pa timoanas pa ticsulahuas mochi hual amo cuali. 19 Huan quiman yes timoana, amo ximocahua pa ticneltocas chicahuac Dios ilajtol melahuac. Huan amo ximocahua pa ticneltocas in lajmatilisli laijtic moyolo hual Dios mitzmaca. Ca in lajmatilisli ticmatis len unca cuali huan len amo unca cuali. In lajmatilisli sequin yajmo quitequipanulo huan pampín in lajmatilisli yajmo quipalehuía inminlaneltocalisli pampa yajmo quineltocalo ilajtol Dios. Huan quiman yes da se yajmo quineltoca Dios ilajtol, cuaquín panúa lacocoltilisli. Cayas quinami panúa se hual unca pa se barco hual xitintica. Yoje yajmo huil moquixtía pa camo polehuisi. 20 Yojque cate Himeneo huan Alejandro, huan yehuanten niquinquixtic pa camo cayasi capa in laneltocanijmes. Niquincahuac pa quitocasi Satanás, pa yojque yesi lacocoltili, pa yojque yajmo quihuejuecaltisi in Tata.