In oc se amal hual Pablo in lanahuatini quijcuiluilic Timoteo
1
Nehual Pablo, ilanahuatini Cristo Jesús. Nilanahuatini pampa Dios yojque quinequi. Nimochíac ilanahuatini pan ipampa in lajtulisli melahuac hual neli nechilic Dios inahuac in yulilisli hual ticpialo pan ipampa Cristo Jesús. Inon unca pampa Dios techita quinami ticate capa cataya Cristo pan tonali quiman miquic huan yulic oc sejpa huan lejcuc pin cielo. Nimitzijcuiluilijtica tehual, Timoteo, noxolol hual nimitzlasojla míac. Dios toTajtzin huan Cristo Jesús toTata ma mitzmacacan inminlachihualisli cuali huan inmicnililisli huan inminmosehuilisli pa moyolo.
Quijtúa melahuac ilahueliltilisli Cristo
Nicsehuía Dios hual nictequipanuilía ca in ilajmatilisli noyolo, quinami quitequipanuilinijme notajtzitzían. Quema, nicsehuía Dios jan quinami niquixtoca mojmosta nimitzijnamiquía quiman yes niclajlanía Dios pa tehual. Yihualitonali, pa semilhuil huan pa layúa niclajlanía Dios pa tehual. Nicnequi míac nimitzita quiman nimoijnamiquiltía quinami tijchoquilic. Yoje, pa in tonali nimitzitas oc sejpa, nicayas niman ca paquilisli. Axan niunca laijnamiquiltili quinami ticneltoca chicahuac toTata. Yoje unca laneltocalisli quinami in hual pehuaya caya pa mochan quiman pehuaya quineltoca moabuelita Loida huan cuaquín quineltocaya monantzin Eunice. Huan nicmati pa noyolo tehual noje ticpía in laneltocalisli quinami yehuanten.
Pampa inon, nimitzijnamiquiltía pa timoejsehuiltis pa tictequipanuilis toTata niman cuali ca in chicahualisli hual Dios mitzmacac pin tonali nimitzlalilic nomajmajuan mopan. Quema, ximoijsehuilti quinami tiquijsehuiltisquiaya pa milinis se tixuxli. Ximochihualti inon, pampa Dios amo techmacac yolo hual momajtía. No, in toyolo hual techmacac quipía chicahualisli huan lasojlalisli. Huan techmaca lahueliltilisli pa timosulahuasi quiman yes ticnequilo ticchihualo len amo cuali. Huan techmaca chicahualisli pa ticchihuasi len Dios quinequi pa ticchihuasi. Pampa inon, amo xipinahua ca ilamachiltilisli cuali toTata. Huan amo xipinahua ca nehual, mas que niunca latzacuali pa calijtic. Quinmacahuiltic Dios pa nejtzacuasi pa yoje nictequipanuilis toTata nican. Pampín, amo xipinahua nonahuac nehual. Quema, huan nehual ma tipanucan lacocoltilisli. In techpanujtica pampa ticneltocalo in lamachiltilisli cuali. Ma tipanucan lacocoltilisli, pampa ticpialo Dios ichicahualisli calica huil tipanusi. Yihual techquixtic pa camo tipolehuisi, huan tejchipahuilic huan technotzac pa tictequipanuilisi yihual san. Yoje tiquitasi quinami Dios amo mocahua quichía cuali. Pampa inon monequi pa tiyulisi ticchijticate cuali quinami yihual. Dios amo technotzac pampa techitaya lacames hual ticmatiloaya ticchihualo cuali. Technotzac pampa yihual quipiaya pa techilis len, huan quinequiaya lanextili quinami yihual lachihuilía cuali. Huan Dios techitaya pa tejchihuilis tehuanten ilachihualisli cuali pan ipampa Cristo Jesús nepa capa ayamo quipehualtic in lalticpan. 10 Axcan ticmatilo ilachihualisli cuali pampa hualac Cristo Jesús hual techquixtía pa camo tipolehuisi. Hualac pan lalticpan huan technextilic ilachihualisli cuali Dios. Cristo Jesús quinchíac ome lachihualisli quiman hualac pan lalticpan: Miquic huan yulic oc sejpa. Yoje yajmo timomajtilo quiman ticpialo pa timiquisi. Noje Cristo technextilic cuali pampa huil ticpiasi yulilisli hual amo quiman lamis sinda ticneltocalo in lamachiltilisli cuali.
11 Huan nehual Dios nechlajtultic pa niyes lamachiltini pa in lamachiltilisli cuali, huan pa niyes lanahuatini pa in, huan pa niyes lamaxtini pa in. 12 Pampa inon, noje nipanujtica innojen lacocoltilisli. Ma yoje, amo nipinahua, pampa niquiximati Dios, hual ca yihual niclalic nolaneltocalisli. Neli nicmati yihual huil nechpía pa camo nimoitas pin polehuilisli pan in tonali hual mocuepas Cristo. Hualas pa nechanas pa yoje amo quiman nilamis nicayas ca yihual. Inon nicmati neli pampa niclajlanic Dios pa yihual nejchihuilis inon.
13 Xiquijnamiqui mojmosta quinami tichcaquic nilamaxtic, huan tehual xiyuli huan xilamaxti jan quinami quijtulo nolajtulisli, pampa nolajtomes cate ca se lajtulisli ca ilajtol Dios. Quema, xicchía yoje ca in laneltocalisli huan lasojlalisli hual ticpía pampa mitzmacac Cristo Jesús. 14 Dios mitzmacac in tequipanulisli pa timoanas ca molamaxtilisli pa yoje tiquinsulahuas moxtin hual quijtulo pampa amo unca melahuac ilamachiltilisli cualtichin Cristo. Ximoana pan ipampa in Espíritu Santo hual ticpialo laijtic tehuanten.
15 Ticmati pampa moxtin yehuanten in laneltocanijmes nepa pin lalticpan Asia amo quinequije nechpalehuije. Ome ca yehuanten cate Figelo huan Hermógenes. 16 Ma quinmicnili in Tata yehuanten pa ichan Onesíforo, pampa yihual Onesíforo nejchihuilic míac pa nimoitasquiaya ca paquilisli sejpa huan oc sejpa. Huan yihual amo pinahuaya pampa niunca latzacuali pin calijtic huan niꞌilpitica ca teposli. 17 No, quiman ajsic nican pin caltilan hué Roma, nechtemuc ca mochi iyolo huan nechitac. 18 Yojque quiman Onesíforo moitas iyampa Dios, ma Dios quicnili quiman quilis len yahui cana pa ilaxlahuilisli. Huan tehual, Timoteo, ticmati niman cuali quinami cuali Onesíforo nechpalejtiahuiaya nepa pin caltilan Efeso.