In amal hual Pablo quinmijcuiluilic in laneltocanijmes pin lalticpan itocani Galacia
1
Pablo quinmijcuiluilía in laneltocanijmes pa Galacia
Nehual Pablo, nilanahuatini huan amo nechtilanije lacames. Noje amo cataloaya lacames hual nechlajtultije pa niyes lanahuatini. Cataloaya Jesucristo huan Dios toTajtzin nechlajtultije pa niyes lanahuatini. Quema, nechlajtultije Jesucristo hual miquic huan Dios toTajtzin hual quiyuliltic oc sejpa quiman miquic. Nehual huan moxtin tocnían hual cate ca nehual, antimitzijcuiluilijticate amhuanten in laneltocanijmes hual anmonechicúa pa míac caltilan hual cate pin lalticpan Galacia. Ma Dios toTajtzin huan in Tata Jesucristo anmijchihuilican cuali huan ma caya inminmosehuilisli pa anmoyolo. Quema, Jesucristo motemacac pa miquis pa yojque Dios techquixtilis tolaijlaculisli. Huan yoje techquixtía pin polehuilisli ca capic techuica in amo cuali hual axcan yulilo quichijticate yehuanten pin lalticpan. In amo cuali pin lalticpan amo mocahua pa techijlacus. Techquixtía Cristo pa in polehuilisli pampa yoje quinequic toDios. Yihual noje unca toTajtzin hual amo mocahua pa yes toTajtzin, yojque ma ye. Pampa inon, ma tiquijtucan pa Dios toTajtzin lajtomes huejué hual amo quiman lamis, yojque ma ye.
Amo unca oc se lajtol hual techmaxtía quinami Dios techquixtía pin polehuilisli
Nimolapolultía pampa yojque amo ca míac tonalijmes anquicajtica ilaneltocalisli Dios hual anmitznotzac pa ancanas iojli pan ipampa in cuali hual tejchihuilía Cristo. Quema, anquicajtica huan axcan anquinectica ancanas oc se ojli pa anquineltocas oc se lamaxtilisli calica, quil, anmoquixtis pin polehuilisli. Xiquitacan. Amo unca oc se lamaxtilisli calica huil anmoquixtis pin polehuilisli. Jan sequin lacames anmitzlapolultiticate. Anmitzilijticate pampa inminlamaxtilisli unca melahuac. Quinecticate quijlaculo ilamaxtilisli Cristo ilamachiltilisli cuali. Ma yoje, sinda tehuanten tohuían o quema, se ilanahuatini in cielo antimitzmachiltilo oc se lamaxtilisli pa in lamachiltilisli cuali, huan sinda in lamaxtilisli amo unca san ilamaxtilisli in lamachiltilisli cuali hual ticpehualtije antimitzlamachiltije, cuaquín ma Dios techpolehuilti ca mochi icualanilisli. Quinami antimitzilije pa innojen tonalijmes hual tipehualoaya antimitznotzalo, nehual noje axcan niquijtúa oc sejpa: Sinda se anmitzlamachiltía oc se lamaxtilisli pa in lamachiltilisli cuali pa anquineltocas noje ca tolamaxtilisli hual anquicaquic tehuanten antimitzilijtataloaya, ma Dios quipolehuilti ca mochi icualanilisli.
10 Axan, ¿leca annimitzilic inon? ¿Anquijtúa nicnectica pa nechitasi cuali lacames o pa nechitas cuali Dios? ¿Anquijtúa nictemujtica quinami huil niquinpaquiltis lacames? No, amo yoje, pampa sinda niquinpaquiltitiahuiaya lacames, huan sinda niquinmaxtitiahuiaya len yehuanten quinequilo pa niquinmaxtis, cuaquinon yojque yajmo nicataya Cristo itequipanujquil, pampa amo niclamachiltiaya Cristo ilanextilisli.
Yoje unca quinami Pablo mochihuac lanahuatini
11 Inon annimitzilía, nocnían, pampa nicnequi pa anquimatis inon. Amo cataloaya lacames hual nechilije in lamachiltilisli cuali calica annimitzlamachiltic Cristo ilanextilisli. 12 Amo nijcaquic in lanextilisli pan inminpampa lacames, yehuanten amo nechnextilije. Cataya pan ipampa Jesucristo ihuían nijcaquic, yihual nechnextilic.
13 Cataya yoje quinami nechpanuc: Anquimatic quinami niyulini pa innojen tonalijmes hual nictequipanuilini Dios quinami quitequipanuililo in judíos. Huan quinami yehuanten yulilo, nehual noje niyulini. Quema, huan niquintojtocani yehuanten hual quineltocaloaya Cristo monechicujtinemiloaya pa quitequipanuililosquiaya Dios. Niquintojtocani niman míac, huan oc sequin amo yoje míac quintojtocaloaya quinami nehual. Ca mochi nochicahualisli niquintojtocani pa niquinchihuilisquiaya amo cuali. Nimotolinini pa niquintzacuilisquiaya pa yojque yajmo quineltocalosquiaya Cristo. 14 Huan nimonextilijtiahuiaya niman míac quinami in judíos quimolancuacuetzililo Dios. Amo monextilijtiahuiloaya yoje míac yehuanten nocnían in judíos hual moscaltije ca nehual. Nicnequini niman míac pa nicnapatis mochi in lajtol hual technextililo quinami ticmolancuacuetzililo Dios hual totajtzitzían techcahuilije, amo yoje míac quinequinijme quichihualo in oc sequin judíos nocnían. Nehual nicnequini pa moxtin quineltocalosquiaya inminlajtol in judíos. 15 Ma yoje, Dios quilalic pa nictequipanuilis yihual. Inon quilalic quiman ayamo nilacatic. Nechnotzac pan ipampa in cuali hual tejchihuilía pa nicchías itequipanulisli. Yoje, in tonali hual yihual quitac cuali, 16 nechnextilic iXolol pa neli nicmatis aqui yihual huan pa yojque niclamachiltis ilamachiltilisli cuali Jesucristo capa moxtin in oc sequin nican pin lalticpan hual amo judíos. Huan quiman nicmatic pampa niahuiaya niquinlamachilti ilamachiltilisli cuali ca yehuanten hual amo judíos, cuaquinon ca lacames amo nilaquetzac pa niquinmilisquiaya inon. 17 Huan amo nipanquisac pa Jerusalén pa nilaquetzas ca yehuanten hual yeje lanahuatinijmes pa innojen tonalijmes quiman nehual ayamo nimochihuaya lanahuatini. No, nicchíac inon: Níac pa in lali Arabia huan cuaquín nimocuepac oc sejpa pa in caltilan hué Damasco.
18 Cuaquinon panuje ye xixihuimes, huan nipanquisac pa Jerusalén pa nicpaxaluilic Cefas. Nicataya ca yihual pa quince tonalijmes. 19 Amo niquitac oc se ca in lanahuatinijmes, jan Jacobo san, yihual icni in Tata Jesús. 20 Innojen lajtomes hual annimitzijcuiluilijtica, xiquitacan, ilaixpan Dios annimitzilía, amo nislacatijtica.
21 Cuaquinon níac pa in lalimes Siria huan Cilicia. 22 Yoje amo nechiximatije nehual yehuanten hual quineltocaje Cristo pin lalticpan Judea, yehuanten hual nepa pa míac caltilan monechiculo pa quimolancuacuetzilisi toTata. 23 Jan quimatije san pampa nehual axcan niclamachiltitinemiaya ilanextilisli in lamachiltilisli cuali hual pa yina nicnequini nictzacuali pa yajmo mosemanasquiaya ca lacames. Quema, nehual hual pa yina niquintojtocani niquinchihuilijtataya tetzcuinuc pa yajmo quineltocasi axan niclamachiltitinemiaya. 24 Huan yehuanten in laneltocanijmes pa Judea quililoaya Dios lajtomes huejué pampa yihual nejchihuilic inon.