13
Inon unca quinami se quipaquiltía Dios
Xiyultiacan anmolasojlatica quinami monequi molasojlalo lacames inmicnían. Amo xiquilcahuacan pa anquinmanas pa anmochan yehuanten hual ajsilo ca amhuanten, pampa yojque sequin quinmanajque ilanahuatinijmes in cielo huan amo quimatijque pampa yeje ilanahuatinijmes in cielo. Xiquinmijnamiquican tocnían hual cate latzacuali pin calijtic. Xiquinmijnamiquican quinami ancataya latzacuali pin calijtic ca yehuanten. Xiquinmijnamiquican hual aquinojen quintojtocaticate pa quinchihuilisqui míac tetzcuinuc yehuanten hual amo ilacames Dios, pampa amhuanten noje anunca pa anmocuerpo huan inon cuajnesi anmitzpanus jan quinami quinpanujtica yehuanten.
Ma lajtucan pa inminyolo moxtin ca lasojlalisli inahuac monamictilisli, huan ma mocahua ilapexli se jan pa yihual huan in oc se san calica monamictic. Ma camo quiman monilucan ca oc se quiman yulticate in omenten, pampa Dios quintilanis pa panusqui lacocoltilisli yehuanten hual monamictijque huan ma yoje monilulo ca oc se. Huan yojque Dios quinchihuilis yehuanten hual amo monamictilo huan ma yoje monilulo.
Xiyén (Xiyecan) lacames hual amo anyuli anquinectica míac tomin, huan xicayacan ca paquilisli ca in hual anquipía, pampa Dios quijtuc, quil: “Amo quiman nimijcuanis pa camo nicayas ca amhuanten, huan amo quiman annimitzcajcahuas.” Yojque, huil tiquijtulo ticmazticate pa toyolo inon:
In Tata unca hual nechpalehuía; amo nimomajtis.
¿Len amo cuali huil nejchihuililo lacames?
Amo nimomajtis inahuac len huil nejchihuilis se lacal aqui yes.
Xiquinmijnamiquican yehuanten hual anmitzlaicanalo pan iojli Dios, yehuanten hual anmitzilijque ilajtol Dios. Xiquijnamiquican in cuali hual anquipía pampa yehuanten yulijque anmitznextilijticate Dios ilajtol. Huan xiyultiacan anquineltocatica in Tata quinami quichihualo yehuanten.
Jesucristo yec yalhua jan quinami unca axcan huan amo mocahuas pa yes jan yojque. Amo xilamacahuiltican pa anmitzlaicanasqui pa anmijcuanis pan in Tata iojli yehuanten hual quimaxtilo oc se huan oc se lamaxtilisli hual amo cate jan quinami Cristo ilamaxtilisli. Inon tiquijtulo pampa san monequi pa se mochicahualtilis iyolo pan ipampa Dios in cuali hual tejchihuilía. Ma camo quijtu se pa iyolo pampa huil mochicahualtilía iyolo pan ipampa len quicua. Yehuanten hual quilalilo inminlaneltocalisli ca in lamaxtilisli, Dios amo quinmaca len cuali jan pampa yulilo quichijticate quinami quijtúa se lamaxtilisli quinami inon.
10 Pa in tiopistas judíos cate inminyaxca pa quipiasqui mochi sejse ilajco in huendi hual unca pani capa quilalilo ilaixpan Dios pin lasojli calijtic. Tehuanten ticpialo quinami huendi hual amo unca inminyaxca pa quipiasqui inminlajco yehuanten hual quimolancuacuetzililo Dios quinami in judíos o aquinojen yesqui hual amo quimolancuacuetzililo Cristo. 11 In yulijquimes mijquimes inminesli in tiopista hué quihualicac pin lasojli calijtic quinami huendi pa laijlaculisli. Cuaquín yihual quinchichinuaya innojen mijquimes pa iquiahuac in lajcotiyan capa chantitataloaya yehuanten in israelitos. 12 Huan jan yojque Jesús panuc lacocoltilisli pa quiahuac Jerusalén pa yoje quinchipahuilis lacames inminyolo pan ipampa yihual iesli. Yoje Dios huil quinmana lacames pa yesqui iyaxca. 13 Pampa inon ma tiacan ca yihual pa quiahuac in caltilan, nicnequi niquijtúa, ma tiacan ca yihual timijcuanticate pa camo tiquintocasi moxtin hual quimaxtilo len yes hual amo unca quinami Cristo ilamaxtilisli. Quema, ma tiacan ca yihual ca chicahualisli pa toyolo pa timopepenialtisqui lahuejuecaltilisli pa yihual. 14 Ticchihualo yojque pampa nican pan lalticpan amo ticpialo tochan hual amo mocahua pa huejcahuas. Tictemulo ticchixticate caltilan hual yes tochan, in hual yahui caya capa tichantisqui. 15 Pan ipampa Cristo, ma ticualicacan huendi pa pani, nepa capa Dios unca. In huendi unca tolajtomes hual tiquinlaquetzililo oc sequin pa quimatisqui quinami Dios unca niman hué. 16 Amo ximocahuacan pa anquijnamiquis anquinchihuilis cuali oc sequin. Huan amo ximocahuacan pa anquinxiluilis len anquipía ca oc sequin hual monequi pa quipiasqui. Inon cate quinami huendis hual quipaquiltilo Dios.
17 Xiquinneltocacan yehuanten hual anmitzlaicanalo pan Dios iojli, huan xiclalican pa anquichías quinami anmitznextililo, pampa anmitzlachilijticate anmoyulilisli quinami quichihualo lacames hual quipiasqui quinanquilisqui Dios quinami anmitziztiajque. Xiyulican xicchijtiacan yojque quinami lacames hual quinhueliltisqui pa quinanquilisqui Dios ca paquilisli huan amo ca inminyolo quincocujtica. Sinda yojque quincocuhuaya inminyolo, cuaquín inon amo anmitzpalehuiaya amhuanten.
18 Xiclajlanican Dios pa tehuanten, pampa tolajmatilisli pa toyolo calica ticmatilo len unca cuali huan len amo unca cuali techilía pampa tiyulticate cuali. Ticnequilo ticchihualo mochi cuali yojque quinami monequi pa lacames quichihuasqui. 19 Annimitzyantía pa anquilajlanis Dios pa nehual pa yoje amo nihuejcahuas míac tonalijmes pa nihualas nicayas ca amhuanten, pa huil annechpías ca amhuanten.
Latuchihualisli huan lapialtilisli pa quilamis in amal
20 Huan axcan, in Dios hual quimaca mosehuilisli pa toyolo ma caya ca amhuanten. Yihual in Dios hual quiyuliltic toTeco Jesús capa cataya mictataya pin mijquimes. Yihual Jesús unca in hué hual quinmiztía Dios iborregos, quinequi quijtúa yehuanten ilacames Dios. Yihual in laitani, pan ipampa iesli quichíac in lajtulisli hual techquixtis pin topolehuilisli. In lajtulisli axcan unca huan amo quiman lamis huejcahuas. 21 Quema, ma anmitzmaca in Dios mochi hual unca cuali hual anmitzhueliltis pa anquichías mochi hual yihual quinequi. Inon anquichías san sinda yihual Dios quitequipanultía laijtic amhuanten inon hual quipaquiltía. Inon quichías pan ipampa Jesucristo. ¡Pa yihual ma caya chicahualisli niman hué huan cualtichin pa xixihuimes hual amo quiman lamisqui! Yojque ma ye.
22 Nocnían, annimitzilijtica pa anmoyolo, xiquijnamiquican ca mochi lanequilisli in hual annimitzijcuiluilic pa annimitznextilisquiaya. Neli amo annimitzijcuiluilic se amal niman huejcanic. 23 Xicmatican pampa tocni Timoteo cataya lamacahuali. Sinda amo huejcahuas pa hualas ca niquic, cuaquín huan yihual antimitzitasqui antimitzpaxaluilijticate. 24 Xiquinpialtican moxtin yehuanten hual anmitzlaicanalo amhuanten pan iojli Dios, huan xiquinpialtican moxtin ilacames Dios. Yehuanten pin lali Italia anmitzpialtilo.
25 Ma caya ca amhuanten in cuali hual san Dios tejchihuilía. Yoque ma ye.