^
SANTIAGO
Santiago quinmijcuiluilía in laneltocanijmes hual chantilo cajcapa pa mochi in lalticpan
In lajmatilisli hual techajxiltilía Dios
Tipanulo len amo cuali huan unca latilanili toyolo pa tejchihualtis amo cuali
In se tequipanulisli pa Dios hual unca melahuac
Monequi pa camo tiquitasi cuali se tocni huan oc se tocni amo yoje cuali
Laneltocalisli huan lachihualisli
Tonejnepil
In lajmatilisli hual neli unca
Monequi pa camo ticlasojlalo quinami yehuanten pin lalticpan yulilo quichijticate
Monequi pa se amo quinequi quimaca ojli icni hual quineltoca in Tata
Amo ticmatilo len yahui panu mosta
Quimaca lajtol in lacames hual quipialo míac
Dios ilacames quipialo pa mopepenialtisi in amo cuali hual quinchihuililo lacames, huan monequi pa yulisi quilajlanticate Dios
Xicneltocacan Dios quiman anquilajlanía