9
Noje Jesús quinmilic:
—Neli annimitzilía, sequin ca yehuanten hual nican cate axan quitasi quinami hualas ilahueliltilisli Dios ca chicahualisli. Quema, yehuanten quitasi mas que ayamo miquije.
Jesús mopala laixpelatica inminlaixpan ye imonextilinijmes
(Mt. 17:1‑13; Lc. 9:28‑36)
Panuje chicuase tonalijmes. Cuaquín Jesús quinhuicac Pedro huan Jacobo huan Juan, mohuicaje inminhuían, panquisaje se loma (tepel) cuajtic. Nepa mopalac Jesús inminlaixpan. Pehuac laixpelac inahuas, iztatataya míac quinami tisihuil. Se lapacani pan lalticpan amo huil quichipahuasquiaya iztac quinami in. Huan nesije Elías huan Moisés, ca Jesús laqueztataloaya. Yehuanten in omenten yulinijme niman pa yina pa tonalijmes hual ayamo lacatic Jesús nican pan lalticpan. Cuaquín Pedro quinotzac Jesús, quilic:
—¡Lamaxtini! Cuali unca pampa ticate nican. Ma ticchihuacan ye calimes lachihuali ca isacayo cuahuimes, se pa tehual huan se pa Moisés huan se pa Elías.
Inon quilic Pedro pampa momajtitataloaya in ye monextilinijmes huan pampín Pedro amo quimatiaya len quijtusquiaya. Huan hualac se mextemil, quinlaquentic huan quicaquije in monextilinijmes se lajtol quistataya pin mextemil, quijtuc:
—In noxolol, yihual niclasojla. Xijcaquican yihual.
Huan jan ajnaxcan, lachiaje inmintenco, yajmo quitaje amaqui ca yehuanten, jan yihual Jesús san.
Cuaquín temujtiahuiloaya in loma (tepel) cuajtic, huan Jesús quinmilic chicahuac:
—Amo xiquilican amaqui len anquitac. San quiman nehual ilacal in cielo nimiquis huan cuaquinon niyulis oc sejpa, pa in tonali, xiquinmilican moxtin.
10 Cuaquín yehuanten molajlaniloaya len quinequiaya quijtu in hual Jesús quinmilic, in quinami yahuiaya miqui huan umpa yahuiaya yuli oc sejpa. Huan mas que quijnamiquije pa inminyolo, ma yoje amo molaquetzilije inahuac inon.
11 Cuaquín quilajlanije Jesús, quilije:
—¿Leca techmaxtilo ilamaxtinijmes Dios ilajtol, quil, monequi pa hualas Elías, cuaquinon hualas Cristo?
12 Jesús quinnanquilije:
—Neli monequi pa hualas Elías pa quipehualtis imelahualisli mochi. Ma yoje, nehual ilacal in cielo, ¿quinami unca lajcuiluli ca Dios ilajtol pampa nehual nicpías pa nipanus míac lacocoltilisli hual nejchihuilisi in lacames, huan yehuanten nejxijxicusi? 13 Huan annimitzilía pampa hualac se hual quichihuaya quinami Elías, huan sequin quichihuilije quinami quinequiloaya. Quimictije jan quinami unca lajcuiluli inahuac yihual.
Jesús quipajtía se xolol hual quipía ijyecal amo cuali
(Mt. 17:14‑21; Lc. 9:37‑43)
14 Cuaquín ajsije capa cataloaya in oc sequin imonextilinijmes. Quinmitaje míac lacalera quinyahualujtataloaya yehuanten. Noje cataloaya ilamaxtinijmes inminlajtol in judíos. Quinlaxilijtataloaya lajtomes ca yehuanten imonextilinijmes Jesús. 15 Quitaje Jesús in lacames, molapolultije, molaluje quipialtije. 16 Huan Jesús quinlajlanic, quinmilic:
—¿Len anquilaxilijtica lajtomes ca in lamaxtinijmes?
17 Huan quinanquilic se ca in lacames, quilic:
—¡Lamaxtini! Nicualicac noxól, quipía se ijyecal, pampín amo huil lajtúa. 18 Capa yes quiquitzquía in ijyecal, cuaquín quimayahuía pan lali, nepa pan lali posuni icamac huan choca ilames. Cuaquín mocahua huapistic. Huan niquinlajlanic momonextilinijmes pa quiquixtilisi, huan amo huil yehuanten.
19 Cuaquinon quinnanquilic Jesús, quinmilic:
—¡Ah, lacames hual amo anquineltoca Dios, hual amo anquilalía anmolaneltocalisli ca Dios! ¿Quichi tonalijmes monequi pa nicayas ca amhuanten? ¿Quichi tonalijmes nicpías pa nicchixtías pa anpehuas annechneltocas? ¡Xichhualiquilican in muachito!
20 Quihualiquilije. Huan quiman in ijyecal hual cataya laijtic in muachito quitac Jesús, jan ajnaxcan quitzejtzejtzeluc in muachito, quimayahuic huan huetzic in muachito pan lali momijmilujtataya, posuntataya pa icamac. 21 Huan Jesús quilajlanic itajtzin, quilic:
—¿Quichi xixíl quipía quiman pehuac quiquitzquic?
Huan itajtzin quinanquilic:
—Quiman yec xól. 22 Huan ca míac tonalijmes quiman quiquitzquic, quimayahuini pan tixuxli huan quimayahuini pa al pa quimictisquiaya. Sinda huil titejchihuilía len, cuaquín xitejchihuili, xitechpalehui.
23 Jesús quilic:
—¿Leca tiquijtúa “Sinda huil”? Mochi huil panúa ca aqui yes quilalis ilaneltocalisli ca nehual.
24 Huan jan ajnaxcan tzajtzic itajtzin in muachito, quilic:
—¡Tata, niclalía nolaneltocalisli ca tel! ¡Xichpalehui pa camo nicmahuilis da amo huil ticpajtis!
25 Quitac Jesús quinami monechicujtataloaya míac lacames. Pampín cajuac in ijyecal elehuis, quilic:
—¡Tel, ijyecal, pan mopampa amo huil lajtúa huan amo huil lacaqui in muachito! ¡Axan nimitzilía xiquisa pa yihual huan amo quiman xicalaqui oc sejpa capa yihual!
26 Tzajtzic in ijyecal, quitzejtzeluc chicahuac in muachito huan quisac. Cuaquinon mocahuac chicuenta mijquil in muachito. Pampín quijtuloaya míac ca in lacames pampa axan miquic. 27 Ma yoje, quiquitzquic Jesús imajma, cajcoquic huan moquetzac in muachito.
28 Cuaquinon calaquic Jesús pan cali. Nepa cataya, hualaje capa yihual imonextilinijmes quilajlanije inminhuían, quilije:
—¿Leca tehuanten amo huil tijquixtilije in ijyecal?
29 Huan Jesús quinnanquilic:
—Monequi pa quilajlanisi Dios huan pa mosahuasi pa huil quinquixtilisi ijyecames quinami innojen. Jan yoje huil yesi laquixtili yehuanten.
Oc sejpa Jesús quinmilía quinami miquis
(Mt. 17:22‑23; Lc. 9:43‑45)
30 Quisaje yehuanten nepa, quipanajtiahuiloaya in lalticpan Galilea, huan Jesús quinequiaya pa amaqui quimatisquiaya. 31 Cataya pampa quinmaxtiaya imonextilinijmes, quinmiliaya:
—Nehual ilacal in cielo nechtemacasi ca lacames hual nechquitzquisi. Nechmictisi huan quiman nimiquis, panusi ye tonalijmes, cuaquín niyulis oc sejpa.
32 Ma yoje, yehuanten amo quimatiloaya len quinlaquetzilijtataya huan momajtiloaya quilajlanilo len quinequiaya quijtu.
¿Aqui yihual in hué capa yehuanten?
(Mt. 18:1‑5; Lc. 9:46‑48)
33 Huan ajsije Capernaum. Cataloaya calijtic capa chantiloaya, Jesús quinlajlanic, quinmilic:
—¿Len anmolaquetzilijtihualaya pa ojli?
34 Yehuanten amo nahuatije, pampa pa ojli molaquetzililoaya inahuac aqui ca yehuanten yesquiaya in hué hual quinlaicanasquiaya in oc sequin. 35 Cuaquinon molalic Jesús, quinnotzac in doce imonextilinijmes, quinmilic:
—Sinda se quinequi mochía in hué pa anmitzlaicanas amhuanten, cuaquín yihual quipías pa mochías in niman tipichin ca moxtin in oc sequin, huan quipías pa quintequipanuilis moxtin.
36 Canac se xolol, quilalic lajco capa yehuanten, quinapaluc in xolol, quinmilic:
37 —Sinda se quilalía ilaneltocalisli ca nehual huan notoca, huan pampín quinamiquía ca lasojlalisli se xól quinami inon, cuaquín yoje in se quichijtica quinami yihual nechnamiquía nehual ca lasojlalisli. Huan aqui hual nechnamiquía nehual, yihual amo nechnamictica nehual san. Noje quinamictica ca lasojlalisli yihual Dios hual nechtilanic pan lalticpan.
Aqui hual amo quitzacuilía Jesús quipalehuía
(Mt. 10:42; Lc. 9:49‑50)
38 Cuaquín Juan quilic:
—Lamaxtini, tiquitaje se lacal quinquixtitataya ijyecames, quinquixtiliaya quijtutataya motoca, mitznoztica. Huan tehuanten tiquilije pa camo quichías inon, pampa yihual amo techtocatica.
39 Jesús quilic:
—Amo xictzacuilican. Quiman yes quichía se len hual lalapolultía pan ipampa nochicahualisli hual quipalehuía pampa quijtúa notoca, yoje amo huil panus pa in se jan axcan nechhuejuecaltis. 40 Inon annimitzilía pampa aqui yes amo tejtzacuilía, yoje yihual techpalehuía. 41 Huan aqui yes anmitzmacas pa ancunis jan se tecomal ca al san, huan anmijchihuilía inon pampa amhuanten ilacames in Cristo, yoje annimitzilía neli, yihual yahui quipía ilaxlahuilisli.
Ximoiztiacan pa camo anyulis laijlaculi
(Mt. 18:6‑9; Lc. 17:1‑2)
42 ’Huan aqui yes quichihualtis laijlaculisli se ca in xolomes tijtipichin hual quilalilo inminlaneltocalisli ca nehual, yesquiaya cuali pa quipiluilisi se melal hué pa iquixlan in se huan quilasasi lajco pa al huejcalan pa moatoctis. 43 Huan sinda momajma mijchihualtía laijlaculisli, cuaquín xijcotona. Cuali, cuali yes pa tehual ticalaquis pan cielo capa unca Dios ca se momajma san huan amo ca ome momajmajuan tías capa amo huil sehuis in tixuxli. 44 Nepa amo miquilo in ocuilimes hual quicualo icuerpo se, huan noje nepa amo quiman sehuis in tixuxli. 45 Huan sinda mocxían mijchihualtis laijlaculisli, cuaquín xijcotona. Cuali, cuali unca pa tehual pa tipehuas ticpías in yulilisli hual Dios quimaca ticpixtica jan se mocxían san. Amo yesquiaya cuali pa tehual sinda Dios mitzlasas ca ome mocxihuajmes pa in tixuxli hual amo mosehuis. 46 Nepa amo miquisi in ocuilimes hual quicualo icuerpo se, noje amo quiman sehuis in tixuxli. 47 Huan sinda mijchihualtis laijlaculisli moixtololon, xijquixti. Cuali pa tehual tías capa huelitía Dios ca se moixtololon san. Amo yesquiaya cuali pa tehual sinda mitzlasas Dios ca ome moixtololojmes capa chichinahuía. 48 Nepa amo miquilo in ocuilimes hual quicualo icuerpo se huan nepa amo quiman sehuía in tixuxli.
49 ’Amhuanten nomonextilinijmes anquipía pa anpanus lacocoltilisli capa anyultica, huan yojque anmochipahuas quinami lachipahua tixuxli. Yojque amo anmochías laijlaculi. Inon unca quinami quilalilo istal pan nacal hual unca pa huendi. Yoje amo moijlacúa. 50 Unca cuali in istal pa camo moijlacus nacal. Quema, in istal unca cuali pa len yes ticlalisi. Ma yoje, sinda pataquías in istal, cuaquín ¿quinami quichihuasi pa mochías istal oc sejpa? Dios ilajtol cuali unca quinami istal, pampa sinda anquipía pa anmoyolo, amo anmochías laijlaculi. Xicpiacan iistal Dios laijtic amhuanten. Yoje anyulis ca sehuilisli pa anmoyolo huan anpanus cuali ca moxtin.