In amal hual in lanahuatini Pablo quinmijcuiluilic in laneltocanijmes pin caltilan Roma
1
Pablo quinmijcuiluilía (quinmescribiruilía) in laneltocanijmes pa Roma
Nehual Pablo niunca itequipanujquil Cristo Jesús, niquijtúa, nehual niunca mochi iyaxca. Nechlajtultic quiman nechnotzac pa niyes ilanahuatini. Nejxiluc Dios pa camo nicchías oc se tequipanulisli pa niquinmilis lacames Dios ilamachiltilisli cuali.
Yihual quijtuc neli in lamachiltilisli cuali hual axan unca huan niman pa yina yoje cataya. Lajtuc pan inminpampa ilajtunijmes hual quinmijcuiluje Dios ilajtomes hual techililo ilamachiltilisli cuali. Yehuanten inminlajcuilulisli quijcuiluje pampa Dios quinmilic len quijcuilulosquiaya huan unca niman chipahuac, amo unca quinami in hual quijcuilulo lacames. In lamachiltilisli cuali techilía in hual quichíac Dios iXolol. Yihual lacatic imiahuil David hual yec tohué pa yina. Huan mas que Dios iXolol noje unca Dios, ma yoje quilacatiltic se sihual quinami tehuanten tilacatije, pan inminpampa sihuames. Huan Dios quijtuc neli pampa yihual Cristo unca iXolol quipixtica niman míac lahueliltilisli. Quipiaya in lahueliltilisli niman hué pan ipampa in Espíritu hual quipía mochi cuali huan quipía chipahualisli hual amo huil cajsilo lacames. Huan neli yihual Dios iXolol quinextilía pampa yihual quipía in lahueliltilisli niman hué. Quipía in lahueliltilisli pampa miquic huan cuaquín yulic oc sejpa pa yajmo miquis, quema, yihual Jesucristo toTata. Huan pan ipampa yihual tehuanten ticpialo in cuali hual Dios tejchihuilía. Huan unca toyaxca pa tiyesi ilanahuatinijmes pa yoje tehuanten tiquinpalehuisi pa quineltocasi lacames pa mochi in lalticpan quinami Cristo quinquixtilía yehuanten inminlaijlaculisli. Yoje, lacames quilasojlasi itoca Jesucristo. Huan quimahuisusi yihual ca lamajtilisli yehuanten hual quinnotzac pa yesi icnían iyaxca. Huan amhuanten noje anunca icnían hual quinnotzac.
Pampa inon annimitzijcuiluilijtica anmoxtin pin caltilan hué Roma, amhuanten hual Dios anmitzlasojla míac. Yihual anmitznotzac pa anyes ixolomes laxiluli pa camo cayasi ca moxtin in oc sequin pin lalticpan hual amo quineltocalo. Ma Dios toTajtzin huan in Tata Jesucristo anmijchihuilican mochi hual cuali yes pa anquipías mosehuilisli pa anmoyolo.
Pablo quinequi quinpaxaluilía yehuanten pa Roma
Ma nipehua noamal nicsejtica noDios pan ipampa Jesucristo. Nicsehuía quiman yes annimitzijnamiquía anmoxtin. Unca pampa quimatilo cuali pa mochi in lalticpan quinami amhuanten anyuli anquinectica anquichía quinami quijtúa Dios ilajtol. 9-10 Amo nimocahua pa annimitzijnamiquis quiman yes niclajlanía Dios. Yihual Dios neli quimati unca melahuac inon hual annimitzilía. Yihual in Dios hual nicmolancuacuetzilía ca mochi noyolo yojque quinami niquinmilía oc sequin ilamachiltilisli cuali Jesús, yihual Dios iXolol. Quiman yes niclajlanía, annimitzijnamiquía. Niclajlanía pa cuajnesi axan quisas cuali pa nehual huil nihualas annimitzpaxaluilis, sinda yes quinami Dios quinequi. Nicchíac míac xixihuil pa huil nihualas. 11 Unca pampa nicnequi niman míac annimijxiluilis len hual in Espíritu Santo anmitzmacas pan nopampa nel. Inon yes len calica yihual anmijchicahualtis míac pa anquineltocas Dios ilajtol pa anmoyolo. 12 Huan amo inon san. Noje nicnequi niquijtúa inon pampa nehual niyesquiaya lachicahualtili noje pan anmopampa, pampa amhuanten huan nehual ticlalilo tolaneltocalisli ca Cristo. Huan pan ipampa tehuanten tolaneltocalisli pa inon hual yihual tejchihuilic, timochicahualtilo. 13 Huan nocnían, nicnequi míac pa neli anquimatis quinami míac tonalijmes niclalic pa nihualas ca amhuanten. Ma yoje, mochi xixihuil cataloaya innojen hual nechpanuje hual amo mocahuaya pa nejtzacuilis. Nicnequiaya nihuala pa niquinmitasquiaya oc sequin pehuasi canasi iojli Cristo. Nicnequiaya pa yulisi quinecticate míac pa quichihuasi quinami quijtúa Dios ilajtol pan ipampa in hual annimitzilisquiaya. Yoje panuc quiman niquinpaxaluiliaya oc sequin, huan nicnequiaya pa panusquiaya yoje ca amhuanten. 14 Dios nechlajtultic pa niquinmilis ilamachiltilisli cuali. Huan pampa inon nicpía pa niquinmilis yehuanten hual lajtulo tolajtol huan yehuanten hual amo lajtulo tolajtol, nicpía pa niquinmilis yehuanten hual quimatilo huan yehuanten hual amo quimatilo. 15 Yoje, nicpía míac lanequilisli pa annimitzilis in lamachiltilisli cuali noje ca amhuanten hual anunca pa Roma.
In lamachiltilisli cuali quipía chicahualisli
16 Unca pampa amo nipinahua niquinmilía oc sequin in lamachiltilisli cuali, pampa unca pan ipampa inon Dios quitequipanúa ilahueliltilisli hué pa quinquixtilis lacames inminlaijlaculisli, huan pa quinyuliltis quinami yancuic. Inon hual Dios quinequi quinchihuilía neli unca pa in judíos huan cuaquinon noje pa yehuanten hual amo judíos. 17 Pan ipampa in lamachiltilisli cuali, Dios technextilía quinami yihual quinhualica capa yihual lacames huan sihuames pa yesi ixolomes, quijtúa neli pampa yajmo quita len amo cuali ca yehuanten. Quinhualica ca yihual jan pan ipampa quinami quineltocalo ilamachiltilisli cuali, jan quinami unca lajcuiluli pa iamal Dios ilajtol: “Dios quijtúa pampa yajmo quita len amo cuali ca se pan ipampa quinami in se quineltoca Dios ilajtol. Pampín in se yulis ca Dios iyulilisli hual quimaca.”
Dios quinmotexpahuilía moxtin lacames
18 Monequi pa Dios quinhualica ca yihual lacames pa yesi ixolomes jan pan ipampa quinami quineltocalo ilamachiltilisli cuali san. Inon unca pampa Dios, nepa capa chanti pin cielo, lanextilía quinami yihual cualani niman míac ca moxtin in lacames hual amo quinequilo quimolancuacuetzililo. Amo quixtocalo Dios huan quichihualo in hual yehuanten quimatilo unca amo cuali. Huan yoje pan ipampa in amo cuali hual quichihualo, motolinilo pa quitzacuasi Dios ilajtol melahuac. Quitzacualo pa camo quimatisi lacames quinami Dios quinmita quiman quichihualo amo cuali. Huan pampín, Dios quintojtocas ilaixpan yihual pa yesi lapolehuiltili. 19 Quema, Dios lanextilía quinami neli yahui quintojtoca ilaixpan yihual in lacames pa yesi lacocoltili. Unca pampa huil quimatilo quinami unca Dios, pampa yihual quinhueliltic pa yehuanten quimatilosquiaya pa inminyolo. Ma yoje, amo quinequilo quimatilo. 20 Quipía niman míac xixihuimes quiman Dios quinchíac in cielo huan in lalticpan. Yoje, lacames quimatije quinami Dios unca, mas que amo quitaje. Huil quimatije pampa ilahueliltilisli chicahuac huan niman hué amo quiman mocahuaya pa cayas. Amo quipiaya pehualisli huan amo quiman lami. Quema, yihual Dios quipía len lajmatilisli hual amo quiman huil ticajsilo. Mochi inon inahuac Dios huil quimati cuali se pan ipampa mochi hual Dios quichíac. Pampa inon, yehuanten hual quilalilo pa camo quineltocasi Dios amo quipialo quinami huil mopujpuhuililo pa ilaixpan Dios in amo cuali hual quichihualo. 21 Unca pampa quimatije pampa Dios unca, huan ma yoje amo quilasojlaje. Amo quijnamiquije yihual quinami monequi pa laijnamiquilosquiaya. Amo quisehuije pa in hual yihual quinmaca. Huan amo quiman mocahuaje pa yultiasi quijnamictataloaya mochi calica huil moijlaculoaya. Quicuilmatiloaya pan Dios iojli, amo quinequiloaya quimatilo nindeno quinami unca Dios, mochihualoaya laticumac pa inminyolo. 22 Quijtuloaya pampa yehuanten quimatiloaya, huan ma yoje neli mochihualoaya lacames hual amo quimatiloaya nadita hual quinnextilía quinami unca Dios. 23 Yajmo quinequiloaya quimolancuacuetzililo Dios hual quipía mochi lahueliltilisli huan unca mochi cuali, yihual amo quiman miqui. Ma yoje, yehuanten pehualoaya quinmolancuacuetzililo monos lachihuali pa nesisi quinami lacames hual miquilo. Huan quinmolancuacuetzililoaya monos lachihuali chicuenta tutomes huan yulijquimes ca nahui inmicxían huan yulijquimes hual mohuilanalo pan lali.
24 Yoje, Dios quincajcahuac pa quichijtiahuilosquiaya in amo cuali hual quinequiloaya quichihualo pa inminyolo, niquijtúa, Dios quincajcahuac pa quichihualosquiaya len Dios quita quinami niman catzahuac. Inmincuerpos quintequipanultiloaya pa quichihualosquiaya inon hual unca niman amo cuali. 25 Yehuanten yeje lacames hual mopatililoaya Dios ilamaxtilisli hual melahuac, mopatililoaya pa in islacatilisli, huan quinmolancuacuetzililoaya innojen hual Dios quichíac huan yajmo quimolancuacuetzililoaya Dios ihuían hual quinchíac mochi. Yihual san monotza pa moxtin amo quiman mocahuasi pa quimolancuacuetzilisi mojmosta, yoje ma ye.
26 Yojque, pampa amo quinequiloaya quineltocalo ilajtol melahuac, Dios quincajcahuac pa yulisi quichijticate len lapinahualtía. Cataya pampa inminsihuahuan mopatililoaya quinami Dios quilalic pa lacames huan sihuames monilusi huan in sihuames quichihualoaya yoje hual amo unca quinami Dios quilalic. 27 Huan jan yoje, in lacames noje mocahualoaya pa monilulosquiaya ca in sihuames quinami Dios quilalic pa quichihuasi, huan chichinahuiloaya laijtic yehuanten, quinecticate quichihualo ca oc sequin lacames len niman lapinahualtía. Inon quichihualoaya huan yoje canaloaya laijtic inmincuerpos in lacocoltilisli hual Dios quijtuc da quipialoaya pa panulosquiaya. Yojque, moijlaculoaya quiman mocahualoaya pa quichihuasi quinami Dios quilalic.
28 Huan jan yoje, quinami amo quitaje cuali quipiasi laijtic inminyolo Dios ilajmatilisli melahuac, cuaquín Dios quincajcahuac quipixtataloaya laijnamiquilisli hual quinmijlaculo, huan inminlaijnamiquilisli yehuanten quinchihualtiaya len niman amo cuali. 29 Jan yoje quijnamiquiloaya míac pa inminyolo hual niman amo cuali pa quichihualosquiaya. Quinequiloaya quinchihuililo amo cuali oc sequin, quinequiloaya quipialo míac hual amo monequi pa quipiasi. Quema, quinequiloaya quipialo inon hual inminyaxca oc sequin. Yuliloaya quinectataloaya pa quinpanusquiaya len amo cuali oc sequin, moxiculoaya quinectataloaya in hual oc sequin quipialoaya, quixtocaloaya quinmictilo lacames, yehuanten mocualantiloaya mojmosta lacuajcuamantinemiloaya, mojmosta quijnamiquiloaya amo cuali inahuac mochi in hual quichihualoaya oc sequin, latenehualoaya. 30 Quinhuejuecaltiloaya oc sequin quiman amo cataloaya ca yehuanten, quicocoliloaya Dios. Huan quinami quinchihuililoaya huan quinlaquetzililoaya oc sequin, yojque lanextiliaya pampa amo quimatiloaya momajtilo. Inon lanextiliaya quinami yehuanten quijtuloaya pa inminyolo pampa ca in oc sequin amo cataya inminyaxca pa quipialosquiaya in hual inminyaxca. Moijnamiquiloaya pa inminyolo pampa san yehuanten cataloaya in niman huejueyenten. Quijnamiquiloaya míac pa inminyolo quinami huil quichihualosquiaya len amo cuali. Amo quineltocaloaya inmintajtzitzían. 31 Amo quimatiloaya jan nadita quinami unca Dios huan ilamaxtilisli, amo quimatiloaya len unca cuali. Amaqui huil quineltocaya nindeno hual yehuanten quijtuloaya, amo quimatiloaya lalasojlalo. Amo quimatiloaya quinami yulilosquiaya ca mosehuilisli pa mocahualosquiaya jan sejpa ca oc sequin, amo quimatiloaya laicnililo. 32 Huan mas que quimatilo cuali pampa Dios ilajtol quijtúa monequi pa miquisi lacames hual yulilo quichijticate yoje, jan yoje yehuanten yultialo quichijticate yoje. Huan amo inon san. Quipialo paquilisli ca oc sequin hual yultialo quichijticate yoje.