Ukalata ughwa kwanda ughwa
Peeteli
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Peeteli. Akasimba ukalata uyu bhwo ali mu chiisu icha Looma mu kaaya kaako umwene akakiitishanga ingamu iya Bhaabheli. Umundu yumo yuuyo ingamu yaake akabha ghwi Silwani, ghwe yuuyo akamwafwa uPeeteli ukusimba ukalata uyu (5:12). Shikulangisha ukuti uPeeteli akasimba ukalata uyu mu chinja icha malongo mahaano na limo ni fyinja fibhili (62) bhwo uYeesu aapaapighwa. Mu kabhalilo ako abhiitiki bhakashaaghagha indamyo inyingi ukufuma ku bhandu bhaabho bhatamumeenye uChaala.
Inyango iya Peeteli ukusimba ukalata uyu yikabha ya kubhakasha abhiitiki ku ndamyo shiisho bhakashaaghagha nu kubhakumbusha ukuti uYeesu Kilisiti ghwepe akataamighwa pamupeene nu kuti atakabha ni nongwa naayimo. Soona akabhamanyishanga ukuti ukushaagha indamyo ku nongwa iya Yeesu, kukubhapelela ukubha nu lwitiko ulwa nalooli (1:7).
1
UPeeteli akubhalamuka abhasalighwa abha Chaala
Ukalata uyu akufuma kukwangu une ni Peeteli nee indi mutumighwa ughwa Malafyale uYeesu Kilisiti. Ingubhasimbila ukalata uyu umwe mwe uChaala abhasalite, mwe munyambaanite, mwe muli bhaheesha mu chiisu icha Ponto, Ghalatiiya, Kapandookiya, Aasiya na mu chiisu icha Bhisiniiya. UTaata uChaala akabhasala umwe ukubha bhandu bhaake ukukongana nu bhwighane bhwake, soona akabheelufya ku sila iya Mbepo ghwake. Akabhomba ulwo ukuti mumupulikaghe uYeesu Kilisiti nu kuti isa muumwo uMoose akabhasululila ibhanda aBhaisilaeli bhwo uChaala aandisha ulwitikano ulukuulu, 1:2 Bhufumilo 24:1-11 bhubhuubhwo uYeesu indiaandishe ulwitikano ulupya nuumwe ku sila iya kubhasululila ibhanda lyake. Ingusuuma ukuti uChaala oongelaghe ukubhapa ichisa nu lutengaano mu ndumbula shiinyu.
Ulusuubhilo ulwa bhwanalooli
Apaalighwange uChaala, uGhwise ughwa Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti, ku nongwa iya chisa chaake ichikulu kukwitu ukuti tubhange nu bhwumi ubhupya ku sila iya kumushuusha uYeesu Kilisiti. Akabhomba ulwo ukuti tubhange nu lusuubhilo ulwa bhwanalooli. Ku nongwa iya kuti tuli nu bhwumi ubhupya, uChaala atubhaghishiishe ukupokeela isayo shiisho shitakukomanika, shitakubhola pamu shitakunyala. UChaala atusenguliile isayo isho kumwanya. Isayo isho shiinyu umwe mwe uChaala akubhalindilila ku maka ghaake ku sila iya kumwitika uKilisiti. UChaala akwendelela ukubhalindilila ukufika paapo indiakabhape ubhupoki bhuubhwo abhutendekeshiishe ukuti abhusetule pi ishiku ilya bhumalilo. Ku nongwa iyo, sekelagha ku shiisho uChaala aabhabhombela umwe pamupeene nu kuti akabhalilo aka, mukulondighwa ukuswimaana mu ndumbula shiinyu ku kabhalilo akapimba ku ngelo isha luko nu luko. Ukughelighwa kwinyu nu kushaagha indamyo isho kukushimikisha ukuti nalooli mukumwitika uKilisiti. Isa muumwo abhandu bhakughela isahabhu ku sila iya kupemba pa mulilo umukali ukuti yibhe nyiisa, bhubhuubhwo ulwitiko lwinyu lukughelighwa ukutesha linga nalooli mukumwitika uKilisiti. Ukumwitika uKilisiti kwisa ngaani ukukinda isahabhu yiiyo yikukomanika. Po linga mwakibha ingelo shooshi isho, uChaala indiakabhapaale, indiakabhape ubhukulumba nu lughindiko pi ishiku lila liilyo uYeesu Kilisiti indiakasetuke ku bhandu bhooshi. Pamupeene nu kuti mutamubhweni naalumo, mumughanite uYeesu, soona mukwendelela ukumwitika nu kubha nu lusekelo ulukulu ulwa kuswighisha luulwo tutabhaghiile ukululingaania. Ku nongwa iya kumwitika, uChaala akubhapoka ukufuma ku mbiibhi shiinyu. Iyo yo yiiyo nyango yiinyu iya kumwitika uKilisiti. 10 Ukukongana ni nongwa isha Chaala ukubhapoka umwe, abhasololi bhakapeleeleshanga leka ku maka ukuti bhashaaghanie muumwo shibheeliile. Abhasololi* 1:10 Bhelenga ishu ilya Umusololi ku Mashu aMaheesha. abho bhakasololagha inongwa isha bhupoki ubhwo bhuubhwo uChaala akabhaatika ukubhapa umwe ku chisa chaake. 11 Bhakalondagha ukumanya ukuti inongwa isho indishikabhe liighi nu kuti indishikabhe bhuleele. Inongwa isho sho shiisho uMbepo ughwa Kilisiti yuuyo akabha mukati mumwabho akasololagha muumwo uKilisiti indiakataamighwe na muumwo imbombo ingulu indishikabhonekaghe. 12 UChaala akabhasetulila abhasololi abho nu kubhalangisha ukuti inongwa shiisho bhakasololagha shitakabhaafwanga abheene, loole shikabha sha kubhaafwa umwe. Inongwa shila shiisho bhakasololagha, sho shiisho mukashipulikagha ku bhandu bhala bhaabho bhakalumbililagha iNongwa iNyiisa isha Yeesu Kilisiti ku maka agha Mbepo uMwelu yuuyo uChaala akamutuma ukufuma kumwanya. Inongwa isho sho shiisho na bhandumi abha Chaala bhakunyonywa leka ukushimanya akiisa.
UChaala akutulonda tubhange bheelu
13 Ku nongwa iyo, itendekeshanga mu nyinongʼono shiinyu, mubhange maaso leka ni sha mu chiisu ichi, soona bhiikagha ulusuubhilo lwinyu mu chisa chiicho uChaala indiakabhape mu kabhalilo kaako uYeesu Kilisiti indiakasetuke. 14 Mubhange bhaana bhaabho bhakumupulika uChaala. Manye mufikongaghe soona ifinyonywa ifibhiibhi fiifyo mukabha nafyo bhwo mukaali ukubhumanya ubhwanalooli ubhwa Chaala. 15 Loole mukulondighwa mubhange bheelu mu mbombo shiinyu shooshi isa muumwo uChaala yuuyo abhasalite umwe mwelu. 16 Paapo shisimbiighwe mu Masimbo aMeelu, uChaala akuti, “Mubhange bheelu ku nongwa iya kuti une nee mwelu.” 1:16 Bhalaabhi 11:44-45; 19:2; 20:7
17 UChaala yuuyo mukumwitishanga mukutingi, “Ghwe Taata,” ghwe yuuyo akumulonga ghweshi umundu ukukongana ni mbombo shaake chishita kusala. Ku nongwa iyo, mwoghopaghe ngaani uChaala ku lughindiko bhwo mukaali muli mu chiisu ichi ungati bhaheesha. 18 Inguyugha ulwo paapo nuumwe mumeenye ukuti uChaala akabhaabhula ukufuma ku kayiilo akabhiibhi kaako mukamanyila ukufuma ku bhosekulu bhiinyu. UChaala atakabhombela utundu tuutwo tukukomanika isa indalama pamu isahabhu, 19 loole akabhaabhula ukubhombela ibhanda ilya Yeesu Kilisiti ilya mutengo liilyo likakupuka pa chikobhekano. Umwene akabha ungati konangʼooshi 1:19 Bhelenga ingamu iya AKonangʼooshi ku Mashu aMaheesha. kaako katali nu bhulemale pamu ubhunyali. 20 UChaala akamusala uKilisiti uyo ukufuma kubhwandilo bhwo akaali ukupela ichiisu, loole akalindilila ukufika amashiku agha bhumalilo agha. Po akiisa naghwe nu kumusetula pabhwelu ku bhandu bhooshi ku nongwa yiinyu. 21 Ukughendela kukwake mukumwitika uChaala yuuyo akamushuusha nu kumupa ubhukulumba ukuti mumwitikaghe nu kumusubhaalila uChaala.
22 Ku nongwa iya kuti mukufikonga ifimanyisho ifya nalooli ifya Yeesu Kilisiti, mwiyeelufyishe indumbula shiinyu ukuti mubhaghanaghe abhiitiki abhanyiinyu mu bhwanalooli. Ku sila iyo, endelelagha ukughanana mwibheene-bheene ku ndumbula yooshi. 23 Ingulonda mubhombaghe ulwo ku nongwa iya kuti muli nu bhwumi ubhupya ku sila iya kupaapighwa ulwa bhubhili. Ukupaapighwa ulwa bhubhili ukwo kutali isa ukupaapighwa ukwa mupaapi yuuyo akufwa, loole ukwa mupaapi yuuyo atakufwa. Kwo kuti, ku sila iya lishu ilya Chaala liilyo lyumi, soona lya bhwila na bhwila. 24 Paapo shisimbiighwe mu Masimbo aMeelu ukuti,
“Abhandu bhooshi bhali ungati maani,
nu kwinosha kwabho kwa kabhalilo akapimba
ungati bhulenge ubhwa mu chiposo.
Amaani ghakuuma nu bhulenge bhukubhululuka,
25 loole ishu ilya Chaala likubhaapo bhwila na bhwila.” 1:24-25 Yesaaya 40:6-8
Ishu ilyo Nongwa iNyiisa yila yiiyo abhandu bhakalumbililagha kukwinyu.

1:2 1:2 Bhufumilo 24:1-11

*1:10 1:10 Bhelenga ishu ilya Umusololi ku Mashu aMaheesha.

1:16 1:16 Bhalaabhi 11:44-45; 19:2; 20:7

1:19 1:19 Bhelenga ingamu iya AKonangʼooshi ku Mashu aMaheesha.

1:25 1:24-25 Yesaaya 40:6-8