Ukalata ughwa bhubhili ughwa Paabhuli ku
Bhakolinti
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Paabhuli, umutumighwa ughwa Yeesu Kilisiti. Shikulangisha ukuti ukalata uyu akasimbighwa mu chinja icha malongo mahaano ni fyinja fihaano (55), bhwo uYeesu aapaapighwa. Shikulangisha ukuti akasimba ukalata uyu bhwo ali mu kaaya aka Efesi. UPaabhuli akachisimbilagha ichibhughutila icha bhiitiki abha mu kaaya aka Kolinti.
Akaaya aka Kolinti kakabha kaaya kaako kakafumukwa leka mu chiisu icha Bhughiliki na mu bhunyafyale bhwoshi ubhwa Looma ku nongwa iya kuti kakabha nu munaalo umukulu. Abhandu abhingi ukufuma imbafu shooshi bhakabhuukagha mu kaaya ako pakughulisha nu kughula utundu tuutwo bhakatulondagha. Ku nongwa iyo, akaaya ako kakabha na bhandu abha tuyiilo utwa luko nu luko.
Inyango iya Paabhuli ukusimba ukalata uyu, yikabha ya kubhakasha abhiitiki abho mu lwitiko nu kubhalingaania ku sha kwifumya ku nongwa iya kubhaafwa abhiitiki abhanine. Inyango inine yikabha ya kubhamanyisha abhiitiki abho muumwo bhakulondighwa ukushipoota ingelo na muumwo ichisa icha Chaala chikubhoneka akabhalilo kaako bhakubha mu ndamyo. Soona akiilingaanianga kukwabho ukuti umwene mutumighwa usongo ukukinda bhooshi. Paapo bhakabhaapo abhandu bhamu bhaabho bhakamuyughagha ukuti umwene ataa mutumighwa ughwa nalooli.
1
Ukulamuka ukwa Paabhuli
Ukalata uyu akufuma kukwangu une ni Paabhuli, nee uChaala aanyiitishiishe ku bhwighane bhwake ukuti imbe mutumighwa ughwa Kilisiti uYeesu. Une nu mwitiki umunyiitu uTiimoti tukubhalamuka umwe mwe bhiitiki mwe muli mu kaaya aka Kolinti, pamupeene na bhiitiki bhooshi* 1:1 Abhiitiki bhooshi Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha. bhaabho bhali mu chiisu icha Akaya.
Tukusuuma ukuti ichisa nu lutengaano ukufuma kwa Chaala uTaata ghwitu na kwa Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti fibhange pamupeene nuumwe mweshi.
UPaabhuli akumupaalisha uChaala
Apaalighwange uChaala, uGhwise ughwa Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti, uTaata ughwa chisa, uChaala yuuyo akutusubhaasha mu shooshi. Umwene akutusubhaasha mu ndamyo shooshi ukuti nuutwe tubhasubhaashange abhandu bhaabho bhali mu ndamyo isha luko nu luko isa muumwo uChaala akutusubhaasha utwe. Isa muumwo uKilisiti akataamighwa ngaani mwo muumwo nuutwe tukwendelela ukutaamighwa pamupeene naghwe, po ku sila iyo uChaala akwongela ngaani ukutusubhaasha ukughendela kwa Kilisiti. Nalinga tukutaamighwa, tukutaamighwa ku nongwa iya kubhasubhaasha umwe na ku nongwa iya bhupoki bhwinyu. Soona bhwo uChaala akutusubhaasha utwe, po paapo akubhasubhaasha nuumwe ukuti mukibhaghe indamyo isa shiisho nuutwe tukushaagha. Ulusuubhilo lwitu kukwinyu lukulu, paapo tumeenye ukuti umwe mukutaamighwa pamupeene nuutwe, soona uChaala akubhakasha pamupeene nuutwe.
Mwe bhiitiki bhanyiitu, tukulonda mumanye muumwo tukataamighwa mu chiisu icha Aasiya. Indamyo shiisho shikatwagha shikabha ngulu leka ukukinda amaka ghiitu, tukiinongʼonagha ukuti inditufwe. Nalooli tukabha isa abhandu bhaabho bhalongiighwe ukughoghighwa. Ilyo likabhombighwa ukuti tuleke ukusubhaalila amaka ghiitu, loole tumusubhaalilaghe uChaala yuuyo akubhashuusha abhafwe. 10 Umwene ghwe yuuyo akatupoka mu kabhalilo akabhiibhi aka kufwa, soona ghwe yuuyo akwendelela ukutupoka. Utwe tuli nu lusuubhilo ulwa kuti indieendelelaghe ukutupoka kooshi akabhalilo, 11 linga umwe mukutwipuutila kwa Chaala. Po abhandu abhingi indibhamupaalishange uChaala ku nongwa iya kupulika inyipuuto isha bhandu abhingi nu kutupelela ichisa chaake ichikulu.
UPaabhuli akusanusha ulubhaatiko lwake
ulwa kubhuuka ku Kolinti
12 Utwe tubhaghiile ukwipaala ku nongwa iya kuti indumbula shiitu shikushimikisha ukuti bhwo tukwikala mu chiisu, ingaani pakati papiinyu, tukiikalagha ku lwiyiisho na mu bhwanalooli bhuubhwo uChaala akatupa. Tutakabhomba ilyo ku mahala agha bhandu abha mu chiisu, loole ku chisa icha Chaala. 13 Mu ilyo, tutakubhasimbila amashu amakafu, loole amashu ghaagho mubhaghiile ukubhelenga nu kughaaghania. 14 Ukufika akabhalilo aka mukushaaghania panandiishe. Loole ingusubhaalila ukuti indimwongelaghe ukushaaghania ngaani, ukuti ishiku liilyo indiakaghalukaghe uMalafyale uYeesu, indimukiipaale ku nongwa yiitu, isa muumwo utwe tukwipaala ku nongwa yiinyu.
15 Ku nongwa iya kuti ingabha nu lusuubhilo ulwo, ingabhiika ulubhaatiko ulwa kwisa kukwinyu taashi ukuti mushaaghe isayo kabhili ku nongwa iya kwisa kabhili kukwinyu. 16 Ingatumula ukwisa kukwinyu bhwo ingubhuuka mu chiisu icha Makendooniya na bhwo ingughaluka ukufuma ku Makendooniya. Po indimukaambe ubhutuuli bhwo ingubhuuka mu chiisu icha Yuteeya. 17 Kali, bhwo naatumula ukusanusha ulubhaatiko lwangu ulwa kwisa kukwinyu, mukwinongʼona ukuti naabha ghwa kusanuka-sanuka? Pamu kali, mukwinongʼona ukuti une ingulongoshighwa na mahala ghangu, ukuyugha ukuti, “Mwo muumwo,” nu kuyugha soona ukuti, “Nashiku”?
18 Loole ulu, isa muumwo uChaala musubhaalilighwa, shiisho tukabhabhuula umwe, shitaa sha kuyugha ukuti, “Mwo muumwo,” nu kuyugha soona ukuti, “Nashiku.” 19 Inguyugha ulwo paapo uYeesu Kilisiti, uMwana ughwa Chaala 1:19 Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Chaala ku Mashu aMaheesha. yuuyo une, uSilwani 1:19 USilwani Iyi ngamu inine iya Siila ( Mbombo isha Bhatumighwa 15:22–17:15). nu Tiimoti tukamulumbililagha kukwinyu, atakabha ghwa kuyugha ukuti, “Mwo muumwo,” nu kuyugha soona ukuti, “Nashiku.” Loole umwene akabhalilo kooshi akuyugha ukuti, “Mwo muumwo,” ukulangisha ubhwanalooli ubhwa Chaala. 20 Shooshi shiisho uChaala akafinga ukuti indiakatupe ku sila iya Kilisiti, sha nalooli. Yo yiiyo nongwa iyi utwe ukughendela kwa Yeesu Kilisiti tukuyugha ukuti, “Ameni,” ukuti tumupaalaghe uChaala. 21 UChaala ghwe yuuyo akutukasha utwe pamupeene nuumwe ukughendela kwa Kilisiti. Soona ghwe yuuyo atusalite ukuti tubhe bhiitiki abha Kilisiti, 22 nu kutubhiika ichindindo ukulangisha ukuti tuli bhandu bhaake. Ichindindo icho ghwi Mbepo uMwelu yuuyo akwikala mu ndumbula shiitu nu kushimikisha shila shiisho uChaala afingite ukutupa.
23 Indakiisa soona ku Kolinti ukwo ku nongwa iya kuti indakalondagha ukushifulasha indumbula shiinyu. Inguloolika ukuti ishi shiisho inguyugha sha nalooli nu kuti uChaala mukeeti ghwangu. 24 Ukuyugha ulwo kutaa kwo kuti tukulonda ukubhalaghila shiisho mukulondighwa ukushikonga mu lwitiko lwinyu, paapo umwe mukalite mu lwitiko. Loole chiicho chikulondighwa kukwitu, kwo kubhomba imbombo pamupeene nuumwe ukuti mubhange nu lusekelo.

*1:1 1:1 Abhiitiki bhooshi Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha.

1:19 1:19 Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Chaala ku Mashu aMaheesha.

1:19 1:19 USilwani Iyi ngamu inine iya Siila ( Mbombo isha Bhatumighwa 15:22–17:15).