Ukalata ughwa bhubhili ughwa Paabhuli kwa
Tiimoti
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Paabhuli, umutumighwa ughwa Yeesu Kilisiti (1:1-2). Akamusimbilagha uTiimoti yuuyo akabha mutuuli ghwake ughwa papiipi ungati mwana ghwake (1:2-5, 2:1). UPaabhuli akasimba ukalata uyu bhwo ali mu nyumba iya bhapinyighwa mu chiisu icha Looma (1:16-17), bhwo umalafyale uNeelo akulongosha. Mu kabhalilo ako aBhakilisiti bhakataamighwanga ngaani ku nongwa iya lwitiko lwabho. Soona, uPaabhuli akiinongʼonagha ukuti mu kabhalilo ako indiaghoghighwe (4:6-8). Akabhalilo ako uTiimoti akabha mu kaaya aka Efesi kaako kakabha mu chiisu icha Aasiya (1:18; 4:12-13, 19). Shikulangisha ukuti ukalata uyu akasimbighwa ukufuma mu chinja icha malongo mahaano na limo ni fyinja finna ukufika amalongo mahaano na limo ni fyinja fihaano na fibhili (64-67) bhwo uYeesu Kilisiti aapaapighwa.
Inyango iya kusimba ukalata uyu yikabha ya kumukasha uTiimoti ukuti abhange ghwa kwifumya ukufumusha iNongwa iNyiisa isha Chaala, iikaakilaghe nu kukibha mu bhukafu bhwoshi (1:6-8; 2:3-10, 24; 4:2-5). UPaabhuli akamulaghila uTiimoti ukuti abhabhuulaghe aBhakilisiti abha ku Efesi ukuti bhabhange nu tuyiilo utwisa. Bhafikongaghe akiisa ifimanyisho fiifyo bhakumanyila (2:14). Inyango inine yikabha ya kuti uPaabhuli akumubhuula uTiimoti ukuti akaanaghe ku maka ghooshi ifimanyisho ifya bhumyashi, loole amanyishange ifimanyisho ifya nalooli (1:13; 4:2-5). Soona, uPaabhuli akabha ni nyinongʼono ngaani ukumubhona uTiimoti (1:3-4; 4:9, 21), po mwa kalata uyu akumusuuma uTiimoti abhuuke lubhilo pakumupa ikoti na bhokalata bhaake (4:13).
1
UPaabhuli akumulamuka uTiimoti
Ukalata uyu akufuma kukwangu une ni Paabhuli nee uChaala aanyiitishiishe ukubha mutumighwa ughwa Kilisiti uYeesu ku bhwighane bhwake. Aanyiitishiishe pakufumusha ukuti ubhwumi bhula bhuubhwo akafinga kukwitu, bhukwaghighwa ku sila iya kubha pamupeene nu Kilisiti uYeesu. Ingukusimbila ughwe ghwi Tiimoti ghwe uli mwana ghwangu umughanighwa mu lwitiko. Ingusuuma ukuti ichisa nu lutengaano ukufuma kwa Taata uChaala na kwa Kilisiti uYeesu uMalafyale ghwitu fibhange pamupeene nuughwe.
UPaabhuli akumukasha uTiimoti
Ingumupaalisha uChaala yuuyo ingumubhombela ku ndumbula inyeelu isa muumwo bhakamubhombelagha abhosekulu. Soona ingumupaalisha uChaala bhwo ingukwipuutila pabhushiku na pamuusi. Linga naakumbuka amaashooshi ghaako bhwo tukulaghana, ingwinongʼona leka ukukomaana nuughwe ukuti imbe nu lusekelo ulukulu. Soona ingukumbuka ulwitiko lwako luulwo lutali nu bhwongubhisania. Ulwitiko ulwo, akabha nalwo unyokokulu uLoyisi nu nyoko uYuniike, indi nu bhwanalooli ukuti nuughwe uli nalwo. Yo yiiyo nongwa iyi ingukukumbusha ukuti ghwande soona ukuchibhombela ichikungilwa chiicho uChaala akakupa bhwo ingukubhiikila utukono. Paapo uMbepo yuuyo uChaala akatupa, ataa ghwa kutubhiika tubhe bhoogha, loole ghwa kutupa amaka, ulughano nu kughelulila.
Po manye ufwange isoni ukuyugha inongwa isha Malafyale ghwitu, pamu manye ghuufwilaghe isoni paapo indi mu nyumba iya bhapinyighwa ku nongwa iya Yeesu Kilisiti. Loole ukibhaghe mu ndamyo isa muumwo une ingubhombela ku nongwa iya Nongwa iNyiisa isa muumwo uChaala akukupeela amaka. Umwene akatupoka nu kutubhiika tubhe bheelu.* 1:9 Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha. Atakabhomba isho ku nongwa iya mbombo shiitu inyiisa, loole akabhomba ku nongwa iya bhwighane bhwake ni chisa chaake. Ukufuma kubhwandilo, uChaala akatupa ichisa chaake ku sila iya Kilisiti uYeesu. 10 Ulu, uChaala alangishiishe pabhwelu ichisa chaake kukwitu ku sila iya kwisa uMupoki ghwitu uKilisiti uYeesu. Umwene aghapootite amaka agha bhufwe, soona alangishiishe ubhwumi ubhushita bhumalilo ku sila iya Nongwa iNyiisa.
11 Ku nongwa iya Nongwa iNyiisa iyo, isaliighwe ukubha mulumbilili, mutumighwa soona mumanyishi. 12 Yo yiiyo nongwa iyi ingutaamighwa mu nyumba iya bhapinyighwa, loole indakufwa isoni paapo imumeenye yuuyo imwitikite. Soona imeenye ukuti uKilisiti indiayilindililaghe akiisa iNongwa iyo ukufika pi ishiku lila ilya kwisa kwake ulwa bhubhili. 13 Koleelelagha akiisa ifimanyisho ifya nalooli fiifyo ingakumanyishanga nu kwendelela ukumanyisha ulwitiko nu lughano luulwo tuli nalwo ku sila iya kubha pamupeene nu Kilisiti uYeesu. 14 INongwa iNyiisa yiiyo upokeelite ukufuma kwa Chaala, uyisungaghe ku maka agha Mbepo uMwelu yuuyo ali mu ndumbula shiitu.
UPaabhuli akumupaala uOneesifoolo
15 Ghwe Tiimoti, ughwe umeenye ukuti abhiitiki bhooshi bhaabho bhali mu kaaya aka Aasiya bhaandekite. Mu bhandu abho aliimwo uFighelo nu Hamogheene. 16 Ingumusuuma uMalafyale ayipelelaghe ichisa inyumba iya Oneesifoolo, paapo akabhalilo akingi akayisubhaashanga indumbula yangu. Soona atakabhanga ni soni ukwisa pakuundesha bhwo indi mu nyumba iya bhapinyighwa. 17 Loole bhwo iisa mu kaaya aka Looma, akiikaakila ukuundonda nu kuunyaagha paapo ingabha. 18 Ingumusuuma uMalafyale akamupelele ichisa ichikulu uOneesifoolo pi ishiku ilya bhulongi lila. Nuughwe ushimeenye akiisa inyingi shiisho aambombiile mu kaaya aka Efesi.

*1:9 1:9 Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha.