Ukalata ughwa Paabhuli ku
Bhakolosaayi
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Paabhuli, umutumighwa ughwa Yeesu Kilisiti (1:1). Akasimba ukalata uyu bhwo apinyiighwe mu nyumba iya bhapinyighwa. Shikulangisha ukuti akasimba ukalata uyu mu chinja icha malongo mahaano na limo (60) bhwo uYeesu aapaapighwa.
UPaabhuli akachisimbilagha ichibhughutila icha bhiitiki bhaabho bhakiikalagha mu kaaya aka Kolosaayi. Akabhalilo kaako akasimbagha ukalata uyu, bhakabhaapo abhamanyishi abhingi abha bhumyashi bhaabho bhakamanyishanga ukuti abhandu bhaabho bhakulonda ukubha bhabhaghile pandaashi pa Chaala, bhakulondighwa ukubhwagha ubhubhaghile ubhwo ku sila iya kukonga indaghilo shooshi isha Bhayuuta, isa ukukwesulighwa, ukubhiipuuta abhandumi nu kwiyiisha. Loole umwene uPaabhuli akamanyishanga ukuti umundu akubha mubhaghile pandaashi pa Chaala ku sila iya kumwitika uYeesu mwene nu kubha pamupeene naghwe.
Inyango iya kusimba ukalata uyu yikabha ya kubhasoka abhiitiki abho ku sha fimanyisho ifya bhumyashi ifyo. Inyango inine yikabha ya kubhabhuula abhiitiki abho ukuti ghweshi umundu yuuyo akumwitika uYeesu, akupokighwa.
1
Ukulamuka ukwa Paabhuli
Ukalata uyu akufuma kukwangu une ni Paabhuli nee indi mutumighwa ughwa Kilisiti uYeesu ukukongana nu bhwighane ubhwa Chaala. Akabhalilo aka indi pamupeene nu Tiimoti umwitiki umunyiitu. Tukubhasimbila ukalata uyu umwe mwe bhiitiki abha Chaala,* 1:2 Abhiitiki abha Chaala Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha. mwe bhasubhaalilighwa abha Yeesu Kilisiti mwe mukwikala mu kaaya aka Kolosaayi. Tukusuuma kwa Chaala uTaata ghwitu ukuti abhapelelaghe ichisa nu kubhapa ulutengaano.
Inyipuuto nu kupaalisha
Akabhalilo kooshi linga tukubhiipuutila, tukumupaalisha uChaala, uTaata ughwa Malafyale ghwitu uYeesu Kilisiti. Tukumupaalisha ku nongwa iya kuti tupulikite muumwo mukumwitika uKilisiti uYeesu na muumwo mukubhaghana abhiitiki bhooshi abha Chaala. Ulwitiko nu lughano lwinyu fikufuma mu lusuubhilo ulwa bhwumi luulwo uChaala abhabhiikiile kumwanya. Inongwa isha lusuubhilo isho sho shiisho mukashipulika ukufuma kubhwandilo bhwo mukulumbililighwa ubhwanalooli ubhwa Nongwa iNyiisa. INongwa iNyiisa iyo yiiyo yikalumbililighwanga kukwinyu, yikalumbililighwanga na ku bhandu abha mu fyisu fyoshi. Soona yo yiiyo yikwendelela ukubhasanusha abhandu abho isa muumwo yikabhasanusha nuumwe ukufuma ishiku lila liilyo mukapulika inongwa iyo iya chisa icha Chaala nu kubhumanya ubhwanalooli bhwake muumwo bhubheeliile. Mukamanyila iNongwa iNyiisa iyo ukufuma kwa Epafula, umubhombi umunyiitu umughanighwa soona mubhombi umusubhaalilighwa ughwa Kilisiti yuuyo akutwafwa utwe ku sila iya kubhamanyisha umwe. Umwene ghwe yuuyo atubhuulite inongwa isha lughano lwinyu ku bhiitiki abhanyiinyu luulwo uMbepo uMwelu abhapiile umwe.
Ku nongwa iyo, tukwendelela ukubhiipuutila kwa Chaala amashiku ghooshi ukufuma ishiku liilyo tukapulika inongwa shiinyu. Tukumusuuma uChaala ukuti abhapange ukushaaghania akiisa shila shiisho akulonda nu kubhapa ubhumanyi na mahala ukufuma kwa Mbepo uMwelu. 10 Tukubhiipuutila ulwo ukuti mubhombaghe shiisho shibhaghiile pandaashi pa Malafyale na shiisho shikumuhobhosha umwene. Endelelagha ukubhomba inyiisa isha luko nu luko nu kumumanya ngaani uChaala. 11 Tukubhiipuutila kwa Chaala ukuti abhapange amaka ku sila iya maka ghaake amakulu ukuti mukibhaghe indamyo shiinyu shooshi nu kubha nu lusekelo. 12 Mumupaalishange uTaata uChaala ku nongwa iya kuti abhabhaghishiishe umwe ukupokeela shila shiisho umwene akafinga ukubhapa abhiitiki bhaake bhaabho bhakwikala mu bhwelu. 13 Umwene akatutiisha ukufuma ku maka agha mu chiisi, akatusaamya nu kutwingisha mu chitangalala icha Mwana ghwake 1:13 UMwana ghwake Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Chaala ku Mashu aMaheesha. umughanighwa. 14 Ku sila iya Mwana ghwake uyo, uChaala atwabhwile nu kutuhobhokela imbiibhi shiitu shooshi.
Imbombo nu bhukulumba ubhwa Yeesu
15 UMwana uyo ghwe yuuyo chifwanikisho icha Chaala yuuyo atakubhoneka.
Umwene ghwe yuuyo ali na maka ku fipelighwa fyoshi ifya Chaala.
16 Ku sila iya Kilisiti, uChaala akapela utundu twoshi,
utwa kumwanya nu twa pa chiisu, tuutwo tukubhoneka na tuutwo tutakubhoneka,
bhabhe bhomalafyale pamu bhukulumba, bhabhe bhala bhaabho bhakulongosha pamu abha maka.
Utundu twoshi utwo tukapelighwa ku sila yaake na ku nongwa yaake mwene.
17 UKilisiti akabhaapo bhwo utundu twoshi utwo tukaali ukupelighwa,
umwene akutubhiika utundu twoshi ukubha pamupeene.
18 Umwene ghwe yuuyo akuchilongosha ichipanga isa muumwo umutu ghukughulongosha umubhili.
Umwene ghwe yuuyo bhwandilo, ghwa kwanda ukushuuka
ukuti abhe ghwi songo ughwa tundu twoshi.
19 Paapo bhukabha bhwighane ubhwa Chaala ukuti uMwana ghwake abhe isa muumwo uChaala abheeliile.
20 Soona ku sila iya Yeesu Kilisiti, uChaala akatufwania utundu twoshi pamupeene naghwe.
Ku sila iya libhanda ilya Mwana ghwake liilyo likakupuka pa chikobhekano, uChaala akabhiika ulutengaano
nu kutufwania utundu utwa pa chiisu nu twa kumwanya.
21 Nuumwe kubhwandilo bhwo mukaali ukumwitika uKilisiti, mukabha kubhutali nu Chaala soona mukabha bhalughu bhaake ku nongwa iya mbiibhi shiisho mukiinongʼonagha na shiisho mukabhombagha. 22 Loole ulu, uChaala abhafwaniishe umwe naghwe ku sila iya kufwa ukwa Mwana ghwake pa chikobhekano. Akabhomba ulwo ukuti abhabhiike pandaashi papaake bhwo mwe bheelu, chishita bhubhiibhi naabhumo pamu ukuyughighwa akabhiibhi. 23 Loole mukulondighwa ukwendelela ukuyiitika iNongwa iNyiisa bhwo mwimite akiisa nu kubha na maka mu lwitiko lwinyu. Manye umundu naayumo abhashimbulaghe ukuti mululeke ulusuubhilo luulwo mukalupokeela bhwo mwapulika iNongwa iNyiisa. Iyi yo yiiyo Nongwa iNyiisa yiiyo yilumbililiighwe ku bhandu bhooshi abha mu chiisu ichi, yiiyo une ni Paabhuli nee mubhombi ughwa kuyilumbilila.
UPaabhuli akulingaania isha mbombo yaake
24 Po ulu inguhobhoka bhwo ingutaamighwa ku nongwa yiinyu. Une ingushaagha indamyo isha Kilisiti mu mubhili ghwangu shiisho shikwendelela mu mubhili ghwake ghuughwo chipanga chaake. 25 UChaala aambiikite une ukubha mubhombi ghwake ukuti indumbililaghe kukwinyu ishu lyake isa muumwo libheeliile. 26 Ishu lila liilyo uChaala atakalibhiika pabhwelu ku bhandu bhooshi kubhwandilo, ulu alibhiikite pabhwelu ku bhiitiki bhaake. 27 UChaala akabhomba ulwo ukuti abhalangishe abhandu bhaabho bhataa Bhayuuta ubhukabhi ubhwa bhukulumba ubhwa nongwa iyo bhuubhwo ghwi Kilisiti. Umwene ghwe yuuyo akwikala pamupeene nuumwe, soona ghwe yuuyo akubhapa ulusuubhilo ulwa kwingila mu bhukulumba ubhwa Chaala.
28 UKilisiti uyo ghwe yuuyo tukulumbilila inongwa shaake, tukubhasoka nu kubhamanyisha abhandu bhooshi ku mahala ghooshi. Tukubhomba ulwo ukuti tubhabhiike abhandu bhooshi pandaashi pa Chaala bhwo bhakalite ku sila iya kubha pamupeene nu Kilisiti. 29 Iyi yo yiiyo nongwa ingwikaakila ukubhomba imbombo iyo ukubhombela amaka amakulu agha Kilisiti ghaagho ghakubhomba imbombo mu ndumbula yangu.

*1:2 1:2 Abhiitiki abha Chaala Bhelenga ishu ilya Abheelu ku Mashu aMaheesha.

1:13 1:13 UMwana ghwake Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Chaala ku Mashu aMaheesha.