INongwa iNyiisa isha Yeesu Kilisiti
isa muumwo shikasimbighwa nu
Yoohani
Shiisho shikutangila
Ukalata uyu akasimbighwa nu Yoohani yuuyo ghwe yumo mu bhamanyili kalongo na bhabhili (12) abha Yeesu. Shikulangisha ukuti akasimba ukalata uyu mu chinja icha malongo mahaano na matatu ni fyinja fihaano ukufika amalongo mahaano na manna (85-90) bhwo uYeesu aapaapighwa. Akasimba ukalata uyu bhwo ali mu kaaya aka Efesi mu chiisu icha Aasiya. Akabhasimbilagha aBhayuuta, aBhasamaliiya, bhaabho bhataa Bhayuuta na bhaabho bhakapindukilagha ku Bhayuuta.
Ukalata uyu ali pashima na bhokalata abhanine bhatatu bhaabho bhasimbite iNongwa iNyiisa isha Yeesu. Ukalata uyu atakulingaania inongwa shooshi isha bhwumi nu bhubhombeli ubhwa Yeesu. Loole akulingaania ifyika fimo fiifyo uYeesu akabhombagha ni fimanyisho fimo fiifyo akamanyishanga. Shooshi isho shikulangisha ukuti uYeesu atakabha munduushe, loole akabha ghwi Chaala.
Inyango iya kalata uyu ya kulingaania ukuti uYeesu ghwi Kilisiti, Mwana ghwa Chaala nu kuti ku sila iya kumwitika, abhandu bhakubhwagha ubhwumi ubhwa bhwila na bhwila (20:31).
Kubhwandilo ubhwa kalata uyu, uYoohani akushimikisha ukuti uYeesu Lishu ilya Chaala. Soona akulangisha ukuti ghwi Mesiiya yuuyo abhasololi abha Lwitikano uLukuulu bhakasololagha inongwa shaake, nu kuti akafwa ukuti abhe chabhupe chiicho chikutiisha imbiibhi isha bhandu bhooshi. Soona asimbite muumwo uYeesu akiikalilagha na bhamanyili bhaake, muumwo akabhasubhaashanga nu kubhakasha bhwo akaali ukukomeelighwa pa chikobhekano. Pabhumalilo, akulingaania isha kumukola uYeesu, ukumulonga, ukumukomeela pa chikobhekano, ukushuuka nu kubhasetukila abhamanyili bhaake bhwo aashuuka.
1
Ishu akiisa aabha mundu
Bhwo uChaala akupela ichiisu kubhwandilo, 1:1 Bhwandilo 1:1 Ishu* 1:1 Ishu Pabhuyo ubhu, uYoohani akubhombela ingamu iyi ukumuyugha uMwana ughwa Chaala, uYeesu Kilisiti. akabha aliikwo. Ishu uyo akabha pamupeene nu Chaala. Ghwepe Ishu uyo akabha ghwi Chaala. Ukufuma kubhwandilo Ishu uyo akabhanga pamupeene nu Chaala.
UChaala akatupela utundu twoshi ukughendela ku Ishu uyo. Atakapela akandu naakamu chishita kubhombela Ishu. Ishu uyo ghwe yuuyo akabha bhwandilo ubhwa bhwumi. Po ubhwumi ubhwo bhukiisa nu bhwelu ku bhandu. Ubhwelu ubhwo bhukwendelela ukukosha mu chiisi, ni chiisi choope chitakubhupoota.
UChaala akamutuma umundu yumo yuuyo ingamu yaake akabha ghwi Yoohani. UYoohani akiisa ukuti abhe mukeeti ughwa kubhulingaania ubhwelu ubhwo ku bhandu ukuti bhooshi bhamwitike yuuyo bhwelu. UYoohani atakabha bhwelu, loole akiisa pakubhalingaania abhandu isha bhwelu ubhwo. UYeesu Kilisiti bhwelu bhwa nalooli yuuyo akiisa mu chiisu ichi pakubhaafwa abhandu ukuti bhashibhonaghe shiisho shili mu chiisi.
10 Ishu uyo akabhaamwo mu chiisu. UChaala akapela ichiisu ukughendela kukwake, loole abhandu abha mu chiisu bhatakamumanya. 11 Akiisa ku bhandu abha kukwake, loole bhatakamupokeela. 12 Loole abhandu bhooshi bhaabho bhakamupokeela nu kumwitika, akabhapa amaka agha kubha bhaana bha Chaala. 13 Ukubha bhaana bha Chaala ukwo, kutaa kwo kupaapighwa ku sila iya kukomaana umukolo nu muliisha pamu ku finyonywa ifya mubhili pamu ku bhwighane ubhwa mundu yumo, loole uChaala ghwe yuuyo akabhapela ukubha bhaana bhaake.
14 Po Ishu uyo akiisa aabha mundu, ghwepe akiikala pamupeene nuutwe. Nuutwe tukabhubhona ubhukulumba bhwake, ubhukulumba ubhwa Mwana yuuyo ali mwene ukufuma kwa Chaala uGhwise, ali ni chisa ichingi nu bhwanalooli kukwitu. 15 UYoohani akabhabhuula abhandu inongwa isha mundu uyo, akayugha ku ishu ilya pamwanya akati, “Uyu ghwe yuuyo ingabhabhuulagha inongwa shaake ingatingi, ‘Indiakiise umundu yumo kunyuma kukwangu yuuyo ghwi songo ukuunginda une paapo akabha mwumi bhwo une ingaali ukupaapighwa.’ ” 16 Ku nongwa iya chisa nu bhwanalooli bhwake, uChaala atusayite nu kwongelaapo. 17 Paapo uChaala akabhapa abhandu indaghilo shaake ku sila iya Moose, 1:17 Bhelenga ingamu iya UMoose ku Mashu aMaheesha. loole akalangisha ichisa nu bhwanalooli bhwake ku sila iya Yeesu Kilisiti. 1:17 Bhelenga ingamu iya UKilisiti ku Mashu aMaheesha. 18 Naayumo umundu yuuyo amubhweni uChaala, loole uMwana ghwake mwene, yuuyo ghwepe ghwi Chaala.§ 1:18 Loole uMwana ghwake mwene, yuuyo ghwepe ghwi Chaala Mu bhokalata abhanine, bhasimbite ukuti, Loole uMwana ghwake mwene. Uyo yuuyo ali papiipi nu Ghwise, ghwe yuuyo amulangishiishe uChaala kukwitu.
UYoohani uMwoshi akulingaania imbombo yaake
(Mataayi 3:1-12; Maalika 1:1-8; Luuka 3:1-18)
19 Ishiku limo abhalongoshi abha Bhayuuta bhakabhatuma abhapuuti* 1:19 Bhelenga ishu ilya Abhapuuti ku Mashu aMaheesha. na Bhalaabhi 1:19 ABhalaabhi bhakabha bhabhombi abha Chaala, bhakabhombagha imbombo isha mu Nyumba iya Chaala ( Mbelengelo 3:1-13). ukufuma ku Yelusaleemu 1:19 Bhelenga ingamu iya Yelusaleemu ku Mashu aMaheesha. pakumubhuusha uYoohani uMwoshi ukuti umwene ghwini. 20 UYoohani akiitika pabhwelu, akayugha akati, “Une indaa nee Mesiiya.”§ 1:20 UMesiiya Kwo kuti, Kilisiti. Bhelenga ingamu iya UKilisiti ku Mashu aMaheesha. 21 Bhakamubhuusha bhakati, “Po kali, ughwe ghwe ghwini? Kali, ghwe musololi* 1:21 Bhelenga ishu ilya Umusololi ku Mashu aMaheesha. uEliiya?” UYoohani akabhaamula akati, “Nashiku, indaa nee Eliiya.” Abheene bhakamubhuusha soona bhakati, “Kali, ghwe musololi umunine yuuyo tukumulindilila ukuti akwisa ukufuma kwa Chaala?” 1:21 Ngumbusho isha Ndaghilo isha Moose 18:15-22 UYoohani akabhaamula akati, “Nashiku, indaa neene.” 22 Bhakamubhuusha soona bhakati, “Po tubhuule ukuti tuye tubhabhuule bhala bhaabho bhatutumite, kali, ughwe ghwe ghwini? Soona, kali, ughwe kwiyugha ukuti ghwe ghwini?” 23 UYoohani akabhaamula ukukongana na mashu ghaagho ghasimbiighwe mwa kalata ughwa musololi uYesaaya akati, “Une nee mundu yuuyo ingubhalumbilila abhandu mu lungalangala inguti, ‘Gholoshanga isila iya Malafyale uChaala.’ ” 1:23 Yesaaya 40:3 24 Po abhandu bhala bhaabho aBhafalisaayi 1:24 Bhelenga ishu ilya ABhafalisaayi ku Mashu aMaheesha. bhakabhatuma kwa Yoohani, 25 bhakamubhuusha bhakati, “Linga ughwe utaa ghwe Mesiiya, pamu utaa ghwe musololi uEliiya, pamu utaa ghwe musololi umunine yuuyo tukumulindilila ukwisa ukufuma kwa Chaala, po kali, ughaaghite kuughu amaka agha kwosha abhandu?” 26 UYoohani akabhaamula akati, “Une ingubhoosha na miishi, loole pakati papiinyu iimite yuuyo umwe mutamumeenye. 27 Uyo yuuyo akwisa kunyuma kukwangu, indaa mubhaghile ukubha mubhombi ghwake ughwa kusatula utughoye utwa filato fyake.” 28 Shooshi isho shikabhombighwa mu kaaya aka Bheetaniya, ku isiila inine ilya lusooko ulwa Yoolotani kuukwo uYoohani akooshanga abhandu.
UYeesu ghwe yuuyo Konangʼooshi aka Chaala
29 Ishiku liilyo likakongagha, uYoohani akamubhona uYeesu akwisa kukwake. Akabhabhuula abhandu bhaabho bhakabhaapo pala akati, “Tesha, umundu uyo yuuyo akwisa ghwe yuuyo uChaala amutumite pakufwa ungati Konangʼooshi 1:29 Bhelenga ingamu iya AKonangʼooshi ku Mashu aMaheesha. ukuti abhahobhokele imbiibhi abhandu abha mu chiisu ichi! 1:29 Bhwandilo 22:8; Bhufumilo 12:21-28 30 Uyu ghwe yuuyo ingabhabhuulagha inongwa shaake ingatingi, ‘Indiakiise umundu yumo kunyuma kukwangu yuuyo ghwi songo ukuunginda une paapo akabha mwumi bhwo une ingaali ukupaapighwa.’ 31 Nuune indakamumanya, loole ingiisa pakubhoosha abhandu na miishi ukuti abhandu abha Isilaeli bhamumanye.” 32 Po uYoohani akeendelela ukubhalingaania soona abhandu shiisho akashibhona akati, “Ingamubhona uMbepo ughwa Chaala ukufuma kumwanya yuuyo akiika ungati ngunda nu kwima pamwanya papaake. 33 Poope indakamumanya, loole uChaala yuuyo akaanduma ukwosha abhandu na miishi ghwe yuuyo akaambuula akati, ‘Linga ghwamubhona umundu yuuyo uMbepo ghwangu ukufuma kumwanya akwika pamwanya papaake, ghwe yuuyo indiakabhooshange abhandu nu Mbepo uMwelu.’ 34 Nuune ishibhweni, soona ingushimikisha ukuti uyo Mwana ghwa Chaala.”§ 1:34 Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Chaala ku Mashu aMaheesha.
UYeesu akubhasala abhamanyili abha bhwandilo
35 Pi ishiku inine liilyo likakongagha, uYoohani uMwoshi akiima soona ku isiila lila lila ilya lusooko ulwa Yoolotani pamupeene na bhamanyili bhaake bhabhili. 36 UYoohani akamubhona uYeesu akughenda kupiipi nabho. Bhwo aamubhona, akabhabhuula abhamanyili bhaake akati, “Tesha, umundu uyo yuuyo akwisa, ghwe yuuyo uChaala amutumite pakufwa ungati Konangʼooshi.” 37 Bhwo abhamanyili bhaake bhabhili bhaamupulika uYoohani akuyugha amashu agho, bhakatumula ukumukonga uYeesu. 38 Po uYeesu akasanusha kunyuma, akabhabhona abhamanyili abho bhwo bhakumukonga. Akabhabhuusha akati, “Kali, mukulonda kooni?” Bhoope bhakamwamula bhakati, “Ghwe Laabhi (kwo kuti, Mumanyishi), kali, kwikala kuughu?” 39 UYeesu akabhaamula akati, “Isagha, nuumwe indimupabhone paapo ingwikala.” Po bhakamukonga nu kupabhona paapo akiikalagha. Bhakiikala pamupeene naghwe ishiku lyoshi ukufika namasubha (10:00). 40 Umumanyili yumo mu bhamanyili bhabhili bhala bhaabho bhakapulika bhwo uYoohani akuyugha nu kumukonga uYeesu akabha ghwi Ndeleeya, ughwamwabho ughwa Siimoni Peeteli. 41 UNdeleeya akabhuuka taashi pakumulonda ughwamwabho uSiimoni Peeteli. Bhwo aamwagha, akamubhuula akati, “Twamubhona uMesiiya!” Ingamu inine ilya Mesiiya kwo kuti, “Kilisiti.” 42 Po uNdeleeya akiisa nu Siimoni kwa Yeesu. Ghwepe uYeesu akamutesha uSiimoni, akamubhuula akati, “Ughwe ghwe Siimoni umwana ughwa Yoohani. Ukwandila ulu, ingamu yaako indiubhe ghwe Keefa,” kwo kuti, “Peeteli” pamu “Lyalabhwe.”
UYeesu akubhiitisha abhamanyili abhanine bhabhili
ukuti bhamukongaghe
43 Ishiku ilya ningeelo yaake, uYeesu akatumula ukubhuuka ku chiisu icha Ghalilaayi.* 1:43 Bhelenga ingamu iya Ghalilaayi ku Mashu aMaheesha. Bhwo aafika, akamwagha uFilipu, akamubhuula akati, “Ghwe Filipu, isagha ghuungongaghe.” 44 UFilipu akafumagha mu kaaya aka Bheetisayita kaako uNdeleeya nu Peeteli bhakiikalagha. 45 UFilipu akabhuuka nu kumwagha uNataniyeeli, akamubhuula akati, “Twamubhona umundu yula yuuyo uMoose akasimba inongwa shaake mwa kalata ughwa ndaghilo na yuuyo abhasololi bhoope bhakasimba inongwa shaake. Umundu uyo ghwi Yeesu yuuyo akufuma mu kaaya aka Naasaleeti, 1:45 Bhelenga ingamu iya Naasaleeti ku Mashu aMaheesha. umwana ughwa Yoosefu.” 46 Loole uNataniyeeli akamubhuusha uFilipu akati, “Kali, kandu kaki aka kwafwa kaako kabhaghiile ukufuma mu kaaya akanandi aka Naasaleeti?” UFilipu akamwamula akati, “Isagha ghwibhonele yughweghwe.” Po uNataniyeeli akabhuuka pamupeene nu Filipu kwa Yeesu. 47 Bhwo uYeesu aamubhona uNataniyeeli akwisa kukwake, akabhabhuula abhamanyili bhaake inongwa isha Nataniyeeli akati, “Tesha, umundu uyo yuuyo akwisa, Mwisilaeli ughwa nalooli yuuyo atayughiteemwo ubhumyashi naalumo.” 48 UNataniyeeli akamubhuusha uYeesu akati, “Ghwe malafyale, kali, ghwamanya bhuleele une?” UYeesu akamwamula akati, “Na bhwo uFilipu akaali ukwisa pakukwitisha, une ingabha ingubhweni bhwo ghwikiile pi ikokwe ilya mukuyu.” 49 Po uNataniyeeli akamwamula akati, “Ghwe Mumanyishi, ulu naamanya ukuti ughwe ghwe Mwana ghwa Chaala! Ughwe ghwe Malafyale ughwa chiisu icha Isilaeli!” 1:49 2 Samweli 7:12-14; Sabhuli 2:6-7; Yesaaya 11:1-2; Yoohani 2:24-25 50 UYeesu akamwamula nu kumubhuusha akati, “Kali, kwitika ku nongwa iya kuti naakubhuula ukuti ingakubhona bhwo ghwikiile pi ikokwe ilya mukuyu? Indiushibhone inine ingulu ngaani isha kuswighisha ukukinda ishi!” 51 UYeesu akeendelela ukuyugha akati, “Nalooli ingubhabhuula, indikakiise akabhalilo kaako indimukakubhone kumwanya kukwighuka, abhandumi abha Chaala indibhakakwelaghe nu kwika ukughendela ku sila iya Mwana ughwa Mundu 1:51 Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Mundu ku Mashu aMaheesha. isa muumwo uYaakobhu akatesha kubhwandilo.” 1:51 Bhwandilo 28:12

1:1 1:1 Bhwandilo 1:1

*1:1 1:1 Ishu Pabhuyo ubhu, uYoohani akubhombela ingamu iyi ukumuyugha uMwana ughwa Chaala, uYeesu Kilisiti.

1:17 1:17 Bhelenga ingamu iya UMoose ku Mashu aMaheesha.

1:17 1:17 Bhelenga ingamu iya UKilisiti ku Mashu aMaheesha.

§1:18 1:18 Loole uMwana ghwake mwene, yuuyo ghwepe ghwi Chaala Mu bhokalata abhanine, bhasimbite ukuti, Loole uMwana ghwake mwene.

*1:19 1:19 Bhelenga ishu ilya Abhapuuti ku Mashu aMaheesha.

1:19 1:19 ABhalaabhi bhakabha bhabhombi abha Chaala, bhakabhombagha imbombo isha mu Nyumba iya Chaala ( Mbelengelo 3:1-13).

1:19 1:19 Bhelenga ingamu iya Yelusaleemu ku Mashu aMaheesha.

§1:20 1:20 UMesiiya Kwo kuti, Kilisiti. Bhelenga ingamu iya UKilisiti ku Mashu aMaheesha.

*1:21 1:21 Bhelenga ishu ilya Umusololi ku Mashu aMaheesha.

1:21 1:21 Ngumbusho isha Ndaghilo isha Moose 18:15-22

1:23 1:23 Yesaaya 40:3

1:24 1:24 Bhelenga ishu ilya ABhafalisaayi ku Mashu aMaheesha.

1:29 1:29 Bhelenga ingamu iya AKonangʼooshi ku Mashu aMaheesha.

1:29 1:29 Bhwandilo 22:8; Bhufumilo 12:21-28

§1:34 1:34 Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Chaala ku Mashu aMaheesha.

*1:43 1:43 Bhelenga ingamu iya Ghalilaayi ku Mashu aMaheesha.

1:45 1:45 Bhelenga ingamu iya Naasaleeti ku Mashu aMaheesha.

1:49 1:49 2 Samweli 7:12-14; Sabhuli 2:6-7; Yesaaya 11:1-2; Yoohani 2:24-25

1:51 1:51 Bhelenga ishu ilya UMwana ughwa Mundu ku Mashu aMaheesha.

1:51 1:51 Bhwandilo 28:12