Téerëe bíní Yúɗ rë
Kúnsëe
Ƴee daa unna bíní Yúɗ rë. Unna nék helay ow, wa bíníyú ílí jaŋii ow yéeh rí, te wa na sampi mada⁠ˈ a ƴee hom filiɓ uni ana fa bíní Peer ra.
Unna won sun fi yëeddëh yí paɗɗah ya, wa fa kaañu Koope te fahuu pes-neɓ kep ƴaa haalu filiɓ fi ɓëy ílí jaŋaa ra. Ɗaaha, filiɓ unna, Yúɗ teeɓpe ɓëy ílí jaŋaa ɗee nay kéenɗée Koope neeɓi sun fi ɓëewí ƴaa ra, ti di húmú paga⁠ˈ ri ɓëy Sodom a Gomoor ra nen.
Ɗi wonte wa fi ɓëy ílí jaŋaa biti ɓal, wa ham ngémë híin, wa ɗage Koope faraah, wa habra⁠ˈ ɓëewë yíih yee nay waa gémé rë.
Ɓëyí fí jaŋi téeríi bee ɓéeɓ ay ot biti unna diŋke naam, ndaa wa mín ɓedda⁠ˈ ow, nda ɓëe⁠ˈ ɓaatti ham ngémí.
1
Wodoha
Ɗon fa dëek Baap-Koo ra, so⁠ˈ mi Yúɗ súrgíi Yéesú-Kiristaa, so⁠ˈ mi koy-yaafi Saak, daa mi na wodoh ron. Baap-Koo faha⁠ˈ⁠te ron ɗon fa yefru Yéesú-Kiristaa ra. Koope teeɓa ron naa⁠ˈ⁠i-keeñi mínéh ɗúm, hëp rën jaamma, faha⁠ˈ ron faha⁠ˈ⁠i mínéh ɗúm⁠ ⁠!
Yii leŋke yëeddëh yí paɗɗah ya na
Ɗon fa faha⁠ˈ mi níi faha⁠ˈ ƴee ra, mi húmú sawoorte bíníi ron yii leŋke mújë boku yen ra lool. Ndaa lahte yii tahte leegi mi mínéh ron ɓanti bíní, mi cagoh ron, ɗon haa⁠ˈ ɗon ham ngémë on Koope ɓëewí rë híin. Ngémí baa daa ri bee ona⁠ˈ ri waal yínë kut teempe waali yíníi baa faw ra. Ndah lahte ɓëewí kaañute Koope haalute filiɓ fon ndaŋka, na wonu biti mali Koope tahte ow mín paŋ yii ɓosi neɓa⁠ˈ ri ɓéeɓ. Wa kaa⁠ˈ⁠uute yúhí Yéesú-Kiristaa, ɗi fa kut daa Kélfíi yen a Yíkíi yen ɗa. Húmú maañutee bíníyú Téerëe biti Koope ay daan wa fi ɓëewí ɓossi ƴah.
Yee nay mi ron wone bee ra, ɗon yúhúté rí níi lante naam, ndaa mi faha⁠ˈ biti rek mí nérís rën ɗí. Nérsíi biti Koo-Yíkëe húmú sëmlë⁠ˈ⁠té ɓëewí ɗúhíɗté wë Ésíp. Filoon fi baaha, ɗi happe ƴee kaa⁠ˈ⁠uu gém ɗii na waa na ra húl. Nérsíi ɓal yee kat malaaka ya húmú heefu sañ-saña yeɗ wa Koope ra níi wa koluute tígë húmú tíkú wë rë. Koope hampe wa pokalsa⁠ˈ⁠te, ɓekke wa tígí ñúussé túɗ yeffe wa na níi yiin bisi gaana nay rii aattiyee ëldúnë rë. Nérsíi ɓal yee húmú kat ɓëy Sodom a ɓëy Gomoor a ginna húmú hatni baaha ra. Wa húmú pesuu ɓos ti malaaka yi ƴaa nen, wa húmú saamute fanoh a i mbínéeffí bokuuy a wa. 1.7 Saame Dalaana 19.1-25 Tígë homuu wa bee ra, wa daanute ɓekute kíi kí në ƴíméh níi kiri fi kiri ra. Baa daa teeɓ ɓëewë yee nay kate ɓëyí paga⁠ˈ ɓos ra.
Ɓëewë haalu filiɓ fon ƴaa ra madu ti ɓëy ginni ƴaa nen kep. Wa níɓúu iñi saku sako, wa ñeye pagaɗɗi ɓossa na sobeyil faanni wa ra, faaliyuuy Koope anti sole mbínéeffë sun. Añcaŋ Misel a faanaŋ fi, ɗi fa daa kélfíi malaaka ya ra sah, húmú poo⁠ˈ⁠uu ɓani Seytaane filoon di yii leŋke ɓúudé fí Mëyíis rë, ɗi kaañay sol Seytaane. Ɗi won ɗi wono rek tih : « ⁠ ⁠Yíkëe ɗémpí bëp afu⁠ ⁠!⁠ ⁠» 10 Ndaa, ɓëewë haalu filiɓ fon ƴaa ra soluu yii wa yíih rí. Ƴee yúhú wë rë, wa yúhúu wë yúhëɗ raɓ, wa na níɓíh, te iñƴaa daa nay tahe wa saŋku. 11 Wa torohute ndah wa ñeyu kotti Kayeŋ 1.11 Saame Dalaana 4.1-16 ; wa helute waala wun ɗa ndah hélíis, ti di na húmú paga⁠ˈ ri Baalam 1.11 Saame Kíní ɓëy Israyel 22.1-35 ; 31.16 nen ; wa tíkúu Koope af ti di húmú tíkë⁠ˈ Kore Koope af nen. Yii baa daa tah wa saŋkuyute ti Kore 1.11 Saame Kíní ɓëy Israyel 16.1-35 nen. 12 Ayi wa ndaje ílí jaŋaa koma⁠ˈ gace, ndah wa yípírúu yípírëe hécé fíi yí wë te në sëpíih në dara. Wa madu nérrí lahay muluɓ ngilaaw ma na kúɗ wë nen. Wa kilikki na líméh koy⁠ ⁠! Wuti wahtii wa lah raa sah, wa líméh koy⁠ ⁠! Hen ɗaa raa, wa lecuu tal-tal ka, wa húlë⁠ˈ yínë faw. 13 Ɓëewë haalu filiɓ fon ƴaa ra madu a mboowaanni gaanna kísí fë nen. Iñi sëpírë⁠ˈ yë na pagu wa ra mada⁠ˈ a lossa na bet mboowaanna tíñ kísí fë rë nen. Wa madu a hulla na hëmíh ílíƴ yínë rë nen. Hulli ƴah, Koope heliɗte wa tík tígë lukki ñúus ɗë, wa hom daaha faw.
14 Henok 1.14 Saame Dalaana 5.18-24 fa non jamanii paana fa dala⁠ˈ⁠te Aadama ra húmú maañcee won yii leŋke ɓëewí ƴaa na won tih : « ⁠ ⁠Síkíríi⁠ ⁠! Yíkëe ac ayo a malaaka yi sela yi, ƴi caakute níi caak, 15 ɗi aattiya⁠ˈ ɓëewë ɓéeɓ. Ɗi ay daan ɓëewë tíkúu rí af ra ɓéeɓ ndah pagaɗɗi kaañ-Koope ya ɓéeɓ na paguu wa a kaañ-Koo ra. Wa fi bakaaroh ya kaañu Koope ƴaa ra, Koope ay waa daan ndah solla solu wa ri ra ɓéeɓ ɓal.⁠ ⁠» 16 Wa fi ɓëewí ƴah, keeññi wa dékë⁠ˈ haay, wa dékúu wonaaloh. Wa fahuu pes-neɓ, neɓute ɓúk, te wa laas ow ɗeef séentúu në yin.
17 Ɗon fa faha⁠ˈ mi níi faha⁠ˈ ƴee ra nék, nérsíi unna húmú wonu apootarri Yéesú-Kiristaa Yíkíi yen filoon ɗa. 18 Wa húmú wonu ron tih : « ⁠ ⁠Míllëen jamanu, ay lah ɓëewí ay ayee ñaawla⁠ˈ te wa ay pesee fah pes-neɓ ndah kaañ-Koo.⁠ ⁠» 19 Wa fi ƴaa daa ɗaralsuu koy-yaayya filiɓ ngémë. Wa níɓúu iñi ëldúnë kep, Ruuhi Koope íníh waa na. 20 Ndaa, ɗon fi ƴee faha⁠ˈ mi níi faha⁠ˈ ƴee ra, pëgí ɓéeɓ ɗon pokoh yee gémú ron te kola⁠ˈ Koope na ra, ɗon saye. Lah ɗëgí Koope faraah, Ruuh-Peseŋ ɓedda⁠ˈ ron na. 21 Pëkíi faha⁠ˈ⁠a faha⁠ˈ ron Koope ra, ɗon sehe Yéesú-Kiristaa Yíkíi yen, ɗi fa nay yen teeɓe naa⁠ˈ-keeñ biti wahtaa lah, on yen pesa na ɗúméh rë.
22 Lah yérmí ɓëewë lahu nuf ana yee nay waa gémé rë, ɗon habra⁠ˈ wa. 23 Lahte na ƴi fí yúhté biti pagaɗɗi wa saañ waa ɓeke saŋku. Kon, fúulí wë në. Ƴaa aa na nék, lah yérmí wë, ndaa lah hélí nuf waa na. Ngënë léɓí sah yii daa wa lahuu ri níi luka⁠ˈ búuɓɓée ké wë sobe ndah pagaɗɗi ɓossi wa ra.
24-25 Koope laha ndam, ɗi fa daa mín ɗon kaa⁠ˈ keen bakaaɗ, cëgíɗ ɗën fíi ɗi fa líif a ndam ra, ɗon lëhíh síkkë, keeññon sos. Ɗi fi Koope, ɗi fa yínë kut ɗa, ɗi fa ñeya⁠ˈ Yéesú-Kiristaa Yíkíi yen na sëmlë⁠ˈ⁠té yen ɗa laha ndam, lah doole, katan a sañ-sañ dala⁠ˈ⁠te bín fë, a dee níi kiri fi kirih⁠ ⁠! Ɗémíin⁠ ⁠!

1:7 1.7 Saame Dalaana 19.1-25

1:11 1.11 Saame Dalaana 4.1-16

1:11 1.11 Saame Kíní ɓëy Israyel 22.1-35 ; 31.16

1:11 1.11 Saame Kíní ɓëy Israyel 16.1-35

1:14 1.14 Saame Dalaana 5.18-24