BALUWA YA NK'HONGO YA PAULO KWA
WAKOLINSO
ULONGOELO
Baluwa ya nk'hongo kwa Wakolinso yawandikagwa ni Mwigala Ulosi Paulo, yagambigwa yadaha ikanda ni mwo mwaka wa milongo mishano na mishano kulawa aho Yesu eze elekwe 1:1. Ino niyo ibaluwa ya nk'hongo mwe zibaluwa zimbili kinanazo izo Paulo adiwandikilaga idifyo dya wahuwila wa Kilisito wa uko Kolinso. Yadahika baluwa ino aiwandikaga umwo andaga akekala Efeso aho andaga akei kutaila kutalamkila Kolinso mwe nt'hambo yakwe yo kuita na kuuya uko Makedonia 16:5-9.
Baluwa ino ni uhituzi wa Paulo kwe yadya ayahokelaga kulawa kwa wamwenga mwe difyo dya wahuwila wa Kilisito kwaviya kwandaga na udamanyi wiihile mwe difyo idyo. Enga viya mipangano na uhabwasi. Mzi wa Kolinso noumanyikisa kwa mbuli za uhabwasi, kwaivo hiyo kint'hu cha kweheela kugamba idifyo dya wahuwila wa Kilisito nediwandikilwa mwe zimbuli izo. Naho mwe baluwa ino, wiyuko mnango umanyikise, ukulonga mbuli zo lukunde 13.
Yemndani
Paulo awalamsa Wakolinso na kumtogola Mnungu kwajili yawe. 1:1-9
Akajika alonga mwe mbuli izo azipatile ze mipangano mwe difyo dya wahuwila wa Kilisito uko Kolinso. 1:10-21
Kikutimila, alongaga mwe mbuli yo uhabwasi na mwe mbuli yo kwigalana kwe kitala. 5-6
Akajika aho, alagiza mwe zimbuli ze ndoza, na kuyalavila malavo amahili iviyaiviya mbuli za kuvika na mageleko ya kimuye na uuyulo. 7-15
Kwo uheelo abindiliza na mbuli za udamanyi na mbuli za mnt'hu mwenye. 16
1
Miye Paulo nitangwe kunda mwigala ulosi ywa Yesu Kilisito kwa kuunga kwakwe Mnungu, hamwenga na ndugu yangu Sositenesi,
Chawawandikilani nyuwe we difyo dya wahuwila wa Kilisito uko kwo mzi wa Kolinso, na kwa wose watendigwe want'hu wa Mnungu, mwo kulunganywa hamwenga na Yesu Kilisito, na wose kila hant'hu, wakumlombeza Zumbe Yesu Kilisito, Zumbe ywawe na suwe.
Mnungu Tati yetu, na Zumbe Yesu Kilisito, awenk'heni uwedi no utondowazi.
Uvikilwa mwa Kilisito
Mazuwa yose namtogola Mnungu kwajili yenyu, kwaviya kawenk'hani uwedi wakwe kwa sila ya Yesu Kilisito. Kwaviya mkelunga na Kilisito, mwink'higwa ugoli mwe vint'hu vose, mwe milosi yenyu yose no umanyi wose. Kwaviya uwona mwe mbuli ya Kilisito wiika nk'hokovi mwenyu, nuko kugamba homhungukilwe ni geleko dyodyose kink'higwe ni Muye ywa Mnungu, mkagojelesa kulawanya kwakwe Zumbe ywetu Yesu Kilisito. Naho naawatendeni mtoge kubula kwo uheelo, vileke msekukalalizwa mwe dizuwa akuuiya Zumbe ywetu Yesu Kilisito. Mnungu, uyo awetangeni mnde no uhamwenga na mwanawe Yesu Kilisito Zumbe ywetu, yehe ni mhuwilwa.
Kupangana kwa wahuwila wa Kilisito
10 Wandugu zangu, kwa zina dya Zumbe ywetu Yesu Kilisito, nawasigiilani nyose mnde na ulosi umwenga, kusekukepanga. Mketoze kindedindedi, mnde na fanyanyi imwenga na kauwiilo dimwenga. 11 Wandugu zangu, higambilwa ni want'hu kulawa mwe mp'huga ya Koloe kugamba hamkuivana. 12 Nagamba ivi, kila yumwenga alonga kivakwe. Uyu agamba, “Namtimila Paulo”, uyu agamba, “Namtimila Apolo”, mtuhu nae agamba, “Namtimila Kefa,” Naho mtuhu agamba, “Namtimila Kilisito.” 13 Togoleni, Kilisito kakepanganiza? Paulo niye awambagwa mwo msalaba kwajili yenyu? Hegu nyuwe mbatizwa mnde wanamp'hina wa Paulo?
14 Namtogola Mnungu kugamba, hibatize mnt'hu mtuhu yeyose mwa nyuwe, mna hiwabatiza Kilisipo na Gayo aawo du. 15 Hahali yeyose akudaha kugamba hiwabatizani kunda wanamp'hina wangu. 16 Heiye! Hikumbukila, nehimbatiza Sitefano hamwenga na wanawe, mna hangi uneva hibatiza mnt'hu mtuhu. 17 Kilisito hanigale nize nibatize, kanigala niwabilikize want'hu wose Mbuli Yedi, naho nibilikize haheina kuhuwila umanyi wa want'hu, vileke inguvu ye file ya Kilisito mwo msalaba ise kuuswa.
Kilisito nuwo Udahi no Ubala wa Mnungu
18 Kwaviya mbuli ye ifile ya Yesu mwo msalaba, ni uhezi kwa wose wakwaga, mna kwa suwe kikuyokolwa, ni udahi wa Mnungu. 19 Maandiko masuntilwa yagamba,
“Neni ubanange mizungu yawe wata mizungu
no umanyi wawe wata umanyi, neni ulemele.”
20 Haluse weihi wata ubala, weihi wahinizi wa sigilizi? Hegu wekuhi walava mizungu wa mazuwa aya? Mnungu kailagisa isi kugamba mizungu ye want'hu we isi ni uhezi.
21 Kwaviya kwo mizungu yakwe Mnungu, want'hu hawakudaha kummanya kwa sila ya umanyi wawe wenye. Vituhu vakwe, suwe chabilikiza Mungu awayokola wadya wakuhuwila kwa sila ya kiya wata mizungu wakugamba ni uhezi. 22 Wayahudi waunga vilagiso niho wahuwile, Wayunani nawo waunga umanyi. 23 Mna suwe chambilikiza Kilisito awambigwe mwo msalaba, kwa Wayahudi ni nk'hobadiso, kwa want'hu hi Wayahudi ni uhezi, 24 Mna wetangwe ni Mnungu, Wayahudi hamwenga na hi Wayahudi, Kilisito, ni ludole na mzungu wa Mnungu. 25 Kwaviya, vikuoneka kunda uhezi wa Mnungu, ivo ni ubala ukujink'ha ubala wa mnt'hu, naho kila kikuoneka kunda usokezi wa Mnungu, ni nguvu kujink'ha nguvu ya mnt'hu.
26 Wandugu zangu, kumbukileni aho mwetangagwa, wengi wandaga hawana umanyi kwa fanyanyi za want'hu, hiyo wengi wata nguvu, naho hiyo wengi wata ukulu, 27 Nuko kugamba Mnungu kavisagula viya vikugambigwa mwe isi vihezi, vileke avigele soni ivibala, naho kavisagula viya ivisokezi, vileke avigele soni viya vino udahi. 28 Naho Mnungu kasagula vint'hu vikuoneka visokezi na viya vibeligwe mwe isi vileke kwa ayo ayause yadya want'hu wakubanikanyanya kunda yakubanikaha. 29 Mnungu kadamanya yose, kwaivo mnt'hu yeyose ase kukefenya. 30 Mna Mnungu kawalunganyani hamwenga na Yesu Kilisito, naho Mnungu kamtenda Yesu kunda umanyi wetu. Kwombokela yehe chatendigwa kioneke wedi hameso ya Mnungu, chanda want'hu waluganywe na Mnungu, chanda wasuntilwa wa Mnungu no kunda wakombolwe. 31 Haluse, enga viya iwandikwe, “Yeyose akukefenya, naakefenye kwa yadya Zumbe adamanye.”