5
Uhumi wetu mwe zimbuli ziihile za mwe isi
Yoyose akuhuwila kugamba Yesu niye Kilisito Myokozi, uyo kanda mwana Mnungu, naho akumuunga Mwelesi amuunga no Mwana. Kwa kumuunga Mnungu na kutimila sigilizi zakwe, chamanya kugamba chawaunga wana Mnungu. Kwaviya kumuunga Mnungu ni kuzitegeleza sigilizi zakwe naho du sigilizi zakwe hazina udala. Ivo mwana Mnungu yeyose adaha kuzihuma mbuli ziihile za mwe isi. Chaihuma isi kwo mhuwi kinanawo. Ivi, niani akudaha kuzihuma mbuli zihile za mwe isi uneva hi yudya akuhuwila kugamba Yesu ni Mwana ywa Mnungu?.
Uwona mwa Yesu Kilisito
Yesu Kilisito niye ezile kwa mazi na sakame. Hezile kwa mazi du, mna keza kwa mazi na kwa sakame. Muye naye alonga uwona kugamba ni kindedi, kwaviya Muye ni ywa ukindedi. Kwaviya weyaho walonga uwona watatu, Muye ywa Mnungu, mazi, na sakame, naho uwona wawe ni umwenga. Inanda chauzumila uwona wa want'hu, uwona wa Mnungu ni mkulu naho uwo nuwo uwona aulongile yehe mwenye mwo mwanawe. 10 Akumhuwila Mwana ywa Mnungu ananawo uwo uwona, mna hakuhuwila uwona uwo wa Mnungu kamtenda Mnungu kunda mdant'hi kwaviya hauhuwile uwona udya wa Mnungu aulongile mwa Mwanawe. 11 Naho uno nuwo uwona, Mnungu nakakink'ha ugima wa ulo na ulo, naho ugima uwo chaupata kwa Mwanawe. 12 Yeyose ananaye Umwana ananawo uwo ugima, heena naye Mwana ywa Mnungu hananawo uwo ugima.
Ugima wa ulo na ulo
13 Nawawandikilani vileke mmanye kugamba mnanao ugima wa ulo na ulo nyuwe mkuhuwila mwe dizina dya Mwana ywa Mnungu. 14 Ivi nivo kikudaha kunda na ukindedi hameso ha Mnungu kugamba kinamlombeza chochose kwa kuunga kwakwe akiva. 15 Naho uneva chamanya kugamba akiva kikamlombeza, chamanya kugamba akink'ha kiya kikumlombeza.
16 Uneva mnt'hu anamuwona nduguye adamanya wavu hewi kwigala kwe file amlombezele kwa Mnungu, na Mnungu naamwink'he ugima mnt'hu uyo akulombezelwa. Nalonga mbuli ino kwa wadya wadamanye wavu udya hewikwigala kwe file. Mna wiyaho wavu ukumwigala mnt'hu kwe file, miye hikulonga kugamba mumlombezele kwa idyo. 17 Dyodyose hedikumwelela Mnungu ni wavu, mna kuna wavu hewikwigala kwe file.
18 Chamanya kugamba wose weli wana wa Mnungu hawakudamanya wavu, kwaviya Mwana wa Mnungu awamila, naho yudya mwavu hakudaha kuwapata.
19 Chamanya kugamba suwe kiwana wa Mnungu hamwenga no kugamba isi imemile wiihi yalongozwa nu Mwavu.
20 Chamanya kugamba Mwana ywa Mnungu keza naho kakink'ha kukombaganya vileke kimmanye yudya ywe kindedi. Naswe chakelunga na Mnungu ywe kindedi kwa sila ya Mwanawe Yesu Kilisito. Uyo niye Mnungu ywe kindedi, naho niye ugima wa ulo na ulo.
21 Wanangu, mwo mhuwi mkenege no kuvika milungu yo udant'hi.