BALUWA YA NK'HONGO YA PAULO KWA
WASESALONIKE
ULONGOELO
Baluwa ya nk'hongo kwa Wasesalonike yawandikagwa ni mwigala ulosi Paulo. 1:1 Yawandikagwa mwo mwaka wa milonga mishano na umwenga aho Yesu eze ande kelekwa. Yadahika kunda niyo ibaluwa ya nk'hongo mwe zibaluwa awandikaga Paulo niyo yalunganywa mwe Bibilia. Paulo andaga Kolinso umwo akadiwandikila idifyo dya wahuwila wa Sesalonike ibaluwa ino, idyo adikongaga mwe nt'hambo yakwe ya kaidi yo kubilikiza Mbuli Yedi. Mitendele 17:1-10 yalongwa mwe kitabu che mitendele kugamba idifyo idyo dya wahuwila wa Kilisito dyandaga ni dya Wayahudi na Wagiliki wengi. Aho eze akonge idifyo idyo dya wahuwilwa wa Kilisito Paulo hadahaga kwikalisa uko Sesalonike, ivo awawandikilaga baluwa kuwagela moyo wahuwilwa wa uko. Mndani mwe baluwa mna simulizi nyingi hamwenga na malagizo yose mwa ivo wahuwilwa wa Kilisito wakuungwa kwikala. Mna iviyaiviya Paulo asimuilaga mwo wizilo wa kaidi wa Kilisito. Mafani idifyo dya wahuwila wa Sesalonike nawelelwa mwe simulizi iyo. Mwe simulizi iyo yo wizilo wa kaidi wa Kilisito. Kwa ulosi wa wizilo wa kaidi wa Kilisito, yandaga ni sila ya Paulo nakawagela moyo wekale kwa kumwelela Mnungu 5;6-8
Yemndani
Paulo akonga baluwa kwa kudilamsa idifyo dya wahuwila wa Kilisito na kumtogola Mnungu kwajili yawe.
Akajika Paulo atambalisa udamanyi wakwe ne milosi idya wegailwe ni Timoseo 2-3
Kitimile, Paulo alagiza ivo wahuwila wa Kilisito wakuungwa kwikala wakamanya wizilo wa kaidi wa Yesu 4:1-5:15.
Paulo abindiliza kwa kudilamsa kaidi idifyo dya wahuwila wa Kilisito na kuwalombeza wamanye ikindedi kugamba kila yumwenga aisoma ibaluwa 5:16-28.
1
Miye Paulo, hamwenga na Siliwano na Timoseo, nawa wandikilani nyuwe idifyo dya wahuwila wa Kilisito wa uko Sesalonike, want'hu wa Tate Mnungu na Zumbe ywetu Yesu Kilisito.
Chawalombezelani uwedi no utondowazi kulawa kwa Mnungu Tati yetu na Zumbe ywetu Yesu Kilisito.
Wikazi no mhuwi wa Wasesalonike
Mazuwa yose chamgamba Mnungu ni vedi, kwa mbuli yenyu kikawakumbukilani umwo kikanda mwo kumlombeza. Kwaviya, chakumbukila hameso ya Mnungu ivo mkulagisa mhuwi wenyu kwa udamanyi, ivo lukunde lwenyu lukuwenk'hani udahi wa kudamanyisa ndima, naivo kawiilo dyetu kwa Zumbe ywetu Yesu Kilisito ivo ditogile. Wandugu zetu kimanya kugamba Mnungu awaungani naho kawasagulani mnde want'hu wakwe. Kwaviya ulosi wetu we Mbuli Yedi uwo kiwabilikizeni, hawandile wa milosi du, mna nevinda ni kwa udahi na kwa Muye ywa Mnungu, kikahuwila pele kugamba ulosi uwo nounda ni wa kindedi. Enga ivo mmanyize ivo suwe chekale na nyuwe, nekikala kwa kuwambizani nyuwe. Nyuwe nomtimila mliganyizo wetu na mliganyizo wa Zumbe. Hamwenga na kusulumiziwa, muuhokela ulosi uwo kwa kinyemi kulawa kwa Muye ywa Mnungu. Nyuwe mnda kint'hu cha kutimilwa kwa wahuwila wose wa Makedonia hamwenga na Akaya. Naivo kwa ndima yenyu yedi, Ulosi wa Zumbe hawivike Makedonia na Akaya du, mna mhuwi wenyu kwa Mnungu wenela kosekose. Naivo hakikuunga kulongesa. Want'hu awo wasimuila ivo mwakihokelaga umwo chezaga kuwa talamkila, ivo mwalekaga ukuvika mahili haluse mwamvika Mnungu, no kumdamanyila ndima Mnungu ywo ugima naho ywe kindedi, 10 no kumgoja Mwanawe kulawa kwe Mbingu. Uyo Yesu amuuyulaga, uyo akikombole na maya ya Mnungu