BALUWA YA KAIDI YA PAULO KWA
WASESALONIKE
ULONGOELO
Baluwa ya kaidi kwa Wasesalonike yawandikagwa ni mwigala Ulosi Paulo, 1:1. Baluwa ino aiwandikaga lupisi lugihi na idya ya nk'hongo ya Wasesalonike, yandaga ni myaka milongo mishano na umwenga aho Kilisito eze ande kelelwa. Paulo andaga akei uko Kolinso umwo andaga akaiwandika ibaluwa ino ikuita kwe difyo dya wahuwila wa Kilisito wa Sesalonike idifyo adikongaga mwe nt'hambo yakwe ya kaidi yo kubilikiza Mbuli Yedi Mitendele 17:1-10. Mwe kitabu yalongwa kugamba Idifyo dya wahuwila dyandaga dya Wayahudi wageke na Wagiliki wengi.
Yaoneka idifyo dya wahuwila wa Kilisito uko Sesalonike dyaungwa disekujala mazuwa yo uheelo no uziilo wa kaidi wa Kilisito kwaviya Paulo kawandika mbuli nyingi mwe zibaluwa zakwe zose zimbili kwa Wasesalonike. Baluwa ya kaidi ya Paulo kwa Wasesalonike yalongesaga ivo nevinde kwa mazuwa yo uheelo no kuuya kwa Kilisito. Iviyaiviya Paulo kakanya mwe mbuli ya want'hu hewekuunga kudamanya ndima. Kugamba kila mnt'hu aungwa kudamanya ndima kwa kukezunguila nk'hande. 3:6-10.
Yemndani
Paulo akonga ibaluwa yakwe kwa kuketambalisa mwenye hamwenga na wadya wakutimilana naye 1:1-2.
Naho amtogola Mnungu kwajili ya wahuwilwa Kilisito wa Sesalonike no kuwalombezela kwa Mnungu 1:3-12.
Mwo mnango 2, Paulo alonga mbuli ya mazuwa yo uheelo.
Naho alonga mbuli ya want'hu hewekuunga kudamanya ndima, na want'hu hewekuunga kudamanya ndima 3:1-15.
Paulo abindiliza kwa kulamsa kaidi idifyo dya wahuwila wa Kilisito 3:16-18.
1
Miye Paulo hamwenga na Siliwano na Timoseo. Chawa wandikilani nyuwe fyo dya wahuwila wa Kilisito wa uko Sesalonike, want'hu wa Mnungu Tati yetu, naho wa Zumbe ywetu Yesu Kilisito.
Chawalombezelani kwa Mnungu Tati yetu na Zumbe ywetu Yesu Kilisito, awenk'heni uwedi wakwe no utondowazi.
Usengelo umwo Kilisito akeza kwiza naho
Wandugu zetu, mazuwa yose chaungwa kimgambe Mnungu, nivedi kwajili yenyu, kwaviya chaungwa kutenda ivo, vanda vedi kitende ivo kwaviya mhuwi wenyu wakulisa naho kuungana kwenyu kwagenyela. Naivo suwe chaona kinyemi kwajili yenyu nyuwe mafyo ya wahuwila wa Kilisito. Kinyemi iki ni kwa ivo mkugendeela kuhuwila na kufinyiliza magezo na masulumizo mkubwiilana nayo.
Yoseni aya yakilagisa kugamba usengelo wa Mnungu ni wa kindedi, vikuunga viwatendeni nyuwe mzumilwe mnde mwo Useuta wa Mnungu uwo ukuleka mwasulumila. Mnungu naadamanye viya viwagilwe, naawasulumize wadya wakuwasulumizani nyuwe, no kuwahumuza nyuwe mkusulumila, hamwenga na suwe. Naadamanye imbuli iyo aho Zumbe Yesu akeza kulaila kulawa kwe mbingu akanda na watumigwa wa kwe mbingu wata ludole, naawasulumize na ndilija za moto wadya wakumlemela Mnungu na wadya hewe kuitimila Imbuli Yedi ya Zumbe ywetu Yesu. Nawasulumizwe ulo na ulo no kuikwa hale na Mnungu no ukulu utendese wo udahi wakwe, 10 aho akeza kwiza naho, kuhokela uwedi wakwe utendese kulawa kwa want'hu wakwe wasuntike, no utunywa kulawa kwa want'hu wose wakuhuwila. Nanywe nomnde umwo kwaviya mwahuwilaga ulosi udya kiwagambileni.
11 Nivo vikuleka chawalombezelani mazuwa yose. Chamlombeza Mnungu ywetu awatendeni mzumilwe mwo wikazi uwo awetangileni. Chamlombeza kwa udahi wakwe akintize kumunk'wamunk'wa kwenyu kwo kudamanya ayedi na kubindiliza indima yenyu yo mhuwi. 12 Chalombeza ivo vileke zina dya Zumbe ywetu Yesu Kilisito nedipate wedi utendese kwenyu, nanywe nompate uwedi utendese wa Mnungu kwa kulunganywa naye.