BALUWA YA KATATU YA
YOHANA
ULONGOELO
Baluwa ya katatu ya Yohana yawandikagwa ni Mwigala Ulosi Yohana mwo mwaka wa milongo kenda kulawa aho Yesu eze elekwe. Yohana hakuketambula yehe mwenye kugamba niye awandike ibaluwa ino, mna aketanga mwenye enga mdala. 3 Yohana 1:1. Kadamanya iivo mwe 2 Yohana 1:1. Yahuwilwa kugamba, Uyo niye awandike Mbuli Yedi iwandikwe ni Yohana, na baluwa ya nk'hongo ya Yohana na baluwa ya kaidi ya Yohana na baluwa ya katatu ya Yohana umwo andaga akekala uko Efeso.
Yohana amuwandikilaga baluwa ino mhuwila yumwenga akwitangwa Gayo. Kamtambula Gayo enga mbwiyaye naho kamsigiila ande mkise kwa wandugu wakumhuwila Kilisito wandaga wakutamba mwe isi iyo.
Yemndani
Yohana aitambula baluwa yakwe 3 Yohana 1:1.
Akajika amgela moyo Gayo na kumsigiila awatendele ukise wandugu 3 Yohana 1:2-8.
Naho, asimuila mwe mbuli ya want'hu watuhu waidi, Diotilefe na Demetilio 3 Yohana 1:9-12.
Akajika, abindiliza ibaluwa yakwe 3 Yohana 1:13-14.
1
Miye mdala kilongozi nakuwandikila mbuyangu Gayo hukuunga mwe kindedi. Mbuyangu, nalombeza kugamba mph'eho yedi kwako mwe zimbuli zose, unde mgima mwo mwili enga ivi wili mgima mwo muye. Ne hyelelwa vitendese aho wandugu wamwenga weze wabule aha niyo weza kunigambila ivo wili mhuwilwa mwe kindedi, heiye weye wagendeela mwe kindedi. Hakihali kint'hu kikulu kikunik'ha kinyemi kikujink'ha ukwiva kugamba wanangu wekala mwe kindedi.
Nt'hogola kwa Gayo
Mbwiyangu, weye umhuwilwa vitendese kwa chochose ukudamanya kwa wanduguzo wahuwila, hata uneva wakanda wageni. Woho wadigambila idifyo dya wahuwila wa Kilisito imbuli yo lukunde lwako. Nevinde vedi uneva nouwambize viya vikumwelela Mnungu wagendeele ne nt'hambo yawe. Kwaivo wakonga int'hambo yawe kwo undima wawe kwa Kilisito haheina kwambizwa chochose ni want'hu hi wahuwila. Naswe kiwambiza want'hu awa vileke kinde hamwenga nawo mwe ndima yawe kwajili yo ukindedi.
Diotilefesi na Demetilio
Nehiwawandikila fyo dya wahuwila wa Kilisito, mna Diotilefe uyo akuungisa kunda kilongozi ywawe, hakuunga kukitegeleza. 10 Elo, heza kwiza nenizibunk'hule zimbuli zakwe zose akudamanya ne milosi ya udant'hi akukiziga. Naho hiyo ayo du mna hakuwahokela wandugu awo naho wawafingiza wadya wakuwahokela no kuwagulusa mwe difyo dya wahuwila wa Kilisito.
11 Mbwiyangu, unase kutimila mliganyizo wiihile mna utimile mliganyizo uwedi. Yeyose akukudamanya ayedi uyo ni ywa Mnungu, mna akudamanya yaihile akei kummanya Mnungu.
12 Kila mnt'hu amtogola Demetilio, naho ikindedi chenye chamtogola, suwe naswe chalonga uwona wetu mwakwe, weye nawe kumanya kugamba iki kikulonga ni kindedi.
Nabindiliza na ndamsa
13 Nna mbuli nyingi nehaunga kukugambila, mna hikuunga kuwandikila mwe ibaluwa. 14 Nakawiila kwiza kwako mazuwa aya ya hagihi, niho nekize kisimuile mnomo kwa mnomo.
15 Utondowazi unde na weye, wambuyazo wakulamsa, walamse wambuya zetu wose.