3
Yesu ni mkulu kumjink'ha Musa
Ivo wandugu zangu want'hu wa Mnungu, wadya mwitangwe ni Mnungu mnde ndala kwe mbingu, mfanyanyeni uyo Yesu, atumigwe ni Mnungu naho mlava nt'hambiko mkulu, wo mhuwi uwo kikulonga kwa milomo yetu zimbuli zakwe. Yehe andaga mhuwilwa kwa Mnungu amsagulaga enga ivo Musa andaga mhuwilwa mwo kuwadamanyila ndima want'hu wose wa Izilaeli wetangwe nyumba ya Mnungu. Yesu kawagilwa kuhokela ukulu kumjink'ha Musa, enga ivo vili kugamba mzesi ahokela nt'hunyo kujink'ha inyumba iyenye. Kwaviya kila nyumba izengwa ni mnt'hu msiku, mna Mnungu niye mzesi ywe vint'hu vose. Musa andaga mhuwilwa mwe nyumba yose ya Mnungu enga mndima, naho naakalonga uwona mwa yadya Mnungu naakaunga ayalonge kulongole. Mna Kilisito ni mhuwilwa enga mwana mwe nyumba ya Mnungu. Nyumba yakwe ni suwe uneva kinagendeela kukimaala haheina kogoha no kukeduvya mwe mbuli zia kikukawiila.
Humuilo dya want'hu wa Mnungu
Naivo elo, Muye ywa Mnungu agamba mwa Mawandiko,
“Dielo uneva mkeva izwi dya Mnungu,
msekunda na nk'hani,
enga ivo wakale wenyu walemelaga kunitegeleza
aho wanigezaga mwe nyika.
Aho wakale wenyu wanigezaga na kunihima,
no kuuona udamanyi wangu kwa myaka milongo mine.
10 Kwaivo nehikiihiya cheleko kiya niyo nagamba,
‘Mazuwa yose nawanda hiyo wahuwilwa no kulemela kutoza sila zangu,
naho hawazimanyize sila zangu.’
11 Nakelisaga kwa maya,
‘Hawengile hant'hu hangu ho kuhumula!’ ”
12 Wahuwila wambuyazangu, kauliseni, mwa nyuwe kusekunda na yumwenga mta moyo mwavu hewikuhuwila kwa kupaguka hale na Mnungu. 13 Mna mkagendeela kwiva mbuli “dielo” yasomigwa mwa mawandiko gelaneni ludole kila zuwa vileke yumwenga ywenyu anase kudant'hilizwa nu wavu. 14 Kwaviya kinda ndala na Kilisito uneva kikatozana vedi kubula kwo uheelo kudya kuswesa kunda na wogofi uwo chandaga nawo aho nk'hongo.
15 Mawandiko Yakule yagamba,
“dielo uneva mkeva mbuli ya Mnungu,
msekunda wank'hani, enga ivo watendaga wakale wenyu,
umwo waswesaga kumtegeleza Mnungu.”
16 Wadya wategelezaga mbuli ya Mnungu niyo naho waleka kuiva, ni wahi? Hiyo wadya walongozagwa ni Musa umwo wakalawa Misili. 17 Mnungu awaihiyaga wahi kwa myaka milongo mine? Hiyo wadya wadamanyaga wavu niyo vimba vawe vagwa mwe nyika. 18 Mnungu eze aike kilapi kugamba hawengile hant'hu hangu ho kuhumula awaikilaga wahi? Hiyo wadya walemele kumwiva. 19 Ivo chaona kugamba hawadahaga kwingila kwaviya hawahuwile.