3
Mabilikizi ya Yohana Mbatizi
Matayo 3:1-12; Maliko 1:1-8; Yohana 1:19-28
Mwaka wa mlongo na mishano wo useuta wakwe seuta ywa Kilumi etangwe Tibeliyo, Pontio Pilato andaga mkulu we isi ya Uyahudi na Helode naye andaga mkulu wa Galilaya na Filipo nduguye andaga mkulu wa Ituleya ne isi ya Tilakoniti, Lisania andaga mkulu we Abilene. Anasi na Kayafa wandaga wakulu wa walava nt'hambiko. Lupisi ulo Mbuli ya Mnungu yamwizilaga Yohana mwana Zakalia ukwo kwe nyika. Niyo aita kila hant'hu mwe isi yose yo mto Yolodani akawabilikiza want'hu, “Lekeni uwavu wenyu mkabatizwe, Mnungu naawausileni uwavu wenyu.” Enga viya iwandikwe mwe kitabu cho mlotezi ywa Mnungu Isaya.
“Mnt'hu akubongeela kwe nyika,
‘Ikeni lumwe sila ya Zumbe,
chululeni lwombokelo lwakwe.
Kila kolongo dyaungwa kusilizwa,
na kila lugulu na kagulu vaungwa kuselezwa.
Sila zigonjile zaungwa kugololwa,
sila za makolongo zaungwa kusalahazwa.
Naho want'hu wose nawauone ukombola wa Mnungu!’ ”
Niyo Yohana awagamba want'hu wambasile vileke wabatizwe, “Nyuwe cheleko che nyoka! Ni ani awagambileni kugamba mwadaha kunyilika maya ya Mnungu yakwiza? Lagiseni kwa udamanyi kugamba muuleka uwavu wenyu. Naho msekukegamba, ‘Ibulahimu ni tati yetu!’ Nawagambilani, Mnungu adaha kuguha maiwe aya niyo amdamanyila Ibulahimu welekwa mwa maiwe aya! Na ivo haluse hoya diikigwa kale mwe zink'holo ze miti, mti wowose howiina cheleko chedi nousengwe no kokigwa mwo moto.”
10 Want'hu niyo wamuuza, “Haluse kitende vivihi?”
11 Niyo awahitula, “Mta nk'hazu mbili naamwink'he heena nk'hazu, naho mta nk'hande atende iivo.”
12 Wakuduganya kodi nao niyo weza wakaunga kubatizwa. Niyo wamuuza, “Mhinizi, suwe naswe kitende vivihi?”
13 Niyo awahitula, “Msekuguha vint'hu kujink'ha viya mkuungwa kuguha.”
14 Watowani watuhu nao niyo wamuuza, “Suwe naswe kidamanyei?” Niyo awahitula, “Msekuguha matundu kwa mnt'hu yeyose haheina mwivano, naho mzumilane na maliho yenyu.”
15 Kwaviya want'hu nawanda wakagoja kwiza kwa Kilisito, ivo niyo wakonga kukeuza mwe mioyo yawe, mwe mbuli ya Yohana “Hangi uyu niye Kilisito?” 16 Yohana niyo awahitula, “Miye nawabatizani na mazi, mna eza mta ludole kunijink'ha miye. Miye hina wedi hata kunda mtumwa ywakwe. Yehe naawamibatizeni kwa Muye ywa Mnungu na kwa moto wa usengelo. 17 Uyo ana lungo mwo mkono wakwe, ahetele ngano yakwe na kuiika mwe digulu dyakwe, mna mahofya naayoke mwo moto houkuzima.”
18 Naho kwa milosi mituhu mingi Yohana nakawabilikiza want'hu Mbuli Yedi. 19 Mna Yohana nakamtivila zumbe Helode, mkulu wa Galilaya kwaviya nakamlomba Helodiya, mkaza mvunawe, na kwa vint'hu vituhu vingi viihile ivo Helode adamanye. 20 Niyo Helode adamanya wiihi utendese kwa kumgela Yohana mwe divugailo.
Yesu abatizwa
21 Want'hu wose weze wajike kubatizwa, niyo Yesu naye abatizwa. Umwo andile akalombeza Mnungu, mbingu niyo zagubuka, 22 Muye ywa Mnungu niyo aseela no kumkima mnanga mwakwe enga wa suwa. Naho izwi dyevikaga kulawa kwe mbingu dikagamba, “Weye niwe mwanangu, hukuungisa. Weye kunelela.”
Lukolo lwa Yesu
Matayo 1:1-17
23 Yesu akongaga ndima yakwe umwo akanda na myaka milongo mitatu. Want'hu wandaga wakagamba andaga mwana Yusufu, mwana Eli. 24 Eli andaga mwana wa Matati, andile mwana Lawi, mwana Meliki, mwana Yana, mwana Yusufu, 25 andile mwanawe Matatiya, mwana Amosi, mwana Nahumu, mwana Esili, mwana Nagai, 26 andile mwana Maati, mwana Matatiya, mwana Semeyi, mwana Yoseki, mwana Yuda, 27 andile mwana Yoana, mwana Lesa, mwana Zelubabeli, mwana Shealitieli, mwana Neli, 28 mwana Meliki, mwana Adi, mwana Kosamu, mwana Elimadamu, mwana Eli, 29 andile mwana Yoshua, mwana Eliezeli, mwana Yolimu, mwana Matati, mwana Lawi, 30 andile mwana Simioni, mwana Yuda, mwana Yusufu, mwana Yonamu, mwana Eliakimu, 31 andile mwana Meleya, mwana Mena, mwana Matasa, mwana Natani, mwana Daudi, 32 andile mwana Yese, mwana Obedi, mwana Boazi, mwana Salimoni, mwana Nahashoni, 33 andile mwana wa Aminadabu, mwana Alamu, mwana Heziloni, mwana Pelesi, mwana Yuda, 34 andile mwana Yakobo, mwana Isaka, mwana Ibulahimu, mwana Tela, mwana Naholi, 35 andile mwana Selugi, mwana Lagau, mwana wa Pelegi, mwana Ebeli, mwana Sala, 36 andile mwana Kenani, mwana Alifakisadi, mwana Shemu, mwana Nuhu, mwana Lameki, 37 andile mwana Metusela, mwana Henoko, mwana Yaledi, mwana Mahalaleli, mwana wa Kenani. 38 Andile mwana Enoshi, mwana Seti, mwana Adamu, mwana Mnungu.