16
Kuuyuka kwa Yesu kulawa mwe file
Matayo 28:1-8; Luka 24:1-12; Yohana 20:1-10
Dizuwa dya Kuhumula dize dyomboke, Maliamu Magedalena na Maliamu nine dya Yakobo hamwenga na Salome niyo wagula mavuta yedi uleke wakahake mavuta umwili wa Yesu. Mazilizili mwe dizuwa dya nk'hongo, idyo nidyo Jumapili na waita kwe kikuta. Umwo wandile mwe sila, nawakeuza woho wenye, “Ni ani akuunga akakitongolosele diiwe diya mo mnango we kikuta?”
Mna weze wakaule, niyo waona diiwe diya dikulu dyandile hadya ho mnango wa kikuta ditongoloswa kale. Niyo wengila mwe kikuta no kumbwiila ndugu ywetu availe zisuke zing'alise.
Niyo awagamba, “Msekwehelwa, himanya mwamzungula Yesu Mnazaleti andile kawambigwa. Hahali aha, kauyuka! Kauleni hant'hu wamwikile. Haluse iteni mkawagambile wanamp'hina wakwe hamwenga na Petulo kugamba, ‘Yesu kawalongoela kwiita Galilaya, kudya nomkamuwone enga viya awagambilagani.’ ”
Niyo wafosa kuse ye kikuta, niyo waguluka uku wakazingiza na kwehelwa. Hawamgambilga mnt'hu yeyose mbuli idya kwaviya nawakogoha.
Yesu amlaila Maliamu Magidalena
Matayo 28:9-10; Yohana 20:11-18
Yesu eze auyuke kulawa mwe file, mtootondo mwe dizuwa dya pili, niyo amlaila Maliamu Magedalena, yudya amlavaga mp'hepo mfungate. 10 Yudya mvele nae niyo aita na kuwagambila weyawe, wadya andile wakagendeela kuila na kuhongeza. 11 Weze weve viya akulonga Yesu kauyuka naho kamlaila, hawahuwile.
Yesu awalaila wanamp'hina wakwe waidi
12 Niho elo Yesu awalaila wanamp'hina wakwe waidi mwe futa nt'huhu viya wandile mwe sila wakaita kwe kaya. 13 Niyo wauya na kuwagambila wadya watuhu wamtimile Yesu, mna woho hawahuwile.
Yesu awalaila wanamp'hina mlongo na yumwe
14 Niho elo Yesu awalaila wanamp'hina mlongo na yumwenga Umwo wandile wakadya. Niyo awativila kwaviya waswesile mhuwi, naho nawanda wadala kuwahuwilai wadya wamuwone. 15 Niyo awagamba, “Iteni mwe isi yose mkabilikize Mbuli Yedi kwa want'hu wose. 16 Mnt'hu yeyose naahuwile na kubatizwa, naayokolwe, mna mnt'hu yeyose heekuhuwila naasengelwe. 17 Wadya wakuhuwila naweenk'higwe udahi wo kudamanya vilagiso, kwa zina dyangu, nawalave mp'hepo, na nawalonge kwa milosi mihya. 18 Wanatoza nyoka hamwenga na kunywa kint'hu chochose cha kukoma, hawakudaha kubanangwa. Nawageleke mikono mwa wanyonge, na wanyonge nao nawahone.”
Yesu enulwa kwiita kwa Mnungu
19 Ivo Zumbe Yesu eze ajink'he kulonga na woho, niyo enulwa kulanga kwe mbingu no kwikala kulume kwa Mnungu. 20 Wana mp'hina niyo waita na kubilikiza Mbuli Yedi kila hant'hu. Naho Zumbe nakadamanya ndima na wa woho, na kalagisa kugamba e hamwenga na woho kwe vilagiso nevitimilane ne milosi yawe.