3
Joram tlanahuati ipan tlali Israel
Huan Joram, icone Tlanahuatijquetl Acab, mochijqui tlanahuatijquetl ipan altepetl Samaria ipan tlali Israel quema Tlanahuatijquetl Josafat ipan tlali Judá yohuiyaya para 18 xihuitl tlanahuatía. Huan Joram tlanahuati 12 xihuitl. Huan Joram quichijqui tlen ax cuali iixtla TOTECO, pero ax neltlahuel queja itata huan inana tlen tlahuel fiero quichijque. Pampa Joram quixolejqui nopa tlaixcopincayotl tlen Baal tlen itata quichijtoya. Pero Joram quitoquili itlajtlacol Tlanahuatijquetl Jeroboam, icone Nabat, tlen achtohuiya quinchijqui israelitame quinhueyitlalise tlaixcopincayotl tlen becerros.
Eliseo tlayolmelajqui quintlanise Moab ehuani
Tlanahuatijquetl Mesa tlen tlali Moab quiniscaltiyaya borregojme. Huan para quitlaxtlahuis impuestos sesen xihuitl nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel monejqui quimacas 100 mil borregojme, huan iniijhuiyo seyoc 100 mil oquich borregojme. Pero quema ya mictoya Tlanahuatijquetl Acab ipan tlali Israel, nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Moab motlalanqui iixtla Tlanahuatijquetl Joram nopa yancuic tlanahuatijquetl para ayoc tleno quimacas. Huajca quisqui Tlanahuatijquetl Joram ipan altepetl Samaria huan quinsentili nochi isoldados ipan tlali Israel. Huan teipa tlatitlanqui ma quiitatij Josafat nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Judá huan quiilhui: “Nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Moab motlanantoc ica na para ayoc tleno nechtlaxtlahuis. ¿Ax huelis tihualas tinechpalehuiqui tijtehuitij huan tijfuerzajhuise sampa nechtlaxtlahuis impuestos?”
Huan nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Judá quinanquili: “Quena, niyas mohuaya. Nosoldados huan nocahuayos itztoque momaco san queja moaxcahua para tinechnahuatis. San xinechilhui campa tijnequi ma tiyaca.”
Huan Tlanahuatijquetl Joram quiijto: “Xipano ipan nopa ojtli tlen yohui ipan huactoc tlali ipan tlali Edom.”
Huajca quisqui nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel, huan nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Judá huan nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Edom huan para chicome tonali nejnenque yahualtic nopa huactoc tlali campa ax huelque panose. Huan tlanqui nochi atl hasta ax tleno quipixque para quiise ininsoldados huan inintlapiyalhua. 10 Huajca nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel quiijto:
―¿Tlaque tijchihuase? ¿TOTECO techhualicatoc tieyi tlanahuatiani huan tosoldados para techtemactilis imaco nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Moab?
11 Huan Tlanahuatijquetl Josafat quitlajtlani:
―¿Axaca nica se itiocamanalojca TOTECO, para ica ya tijtlajtlanise TOTECO huan tijmatise tlaque monequi tijchihuase?
Huan se itlatequipanojca nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel quiijto:
―Nica itztoc Eliseo, icone Safat, tlen quitequipano Elías.
12 Huan Josafat quiijto:
―Yajaya quiselía tlajtoli tlen TOTECO.
Huajca nimantzi nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel, huan nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Edom huan Josafat, nopa tlanahuatijquetl ipan tlali Judá, mosentilijque huan yajque quicamahuitoj Eliseo.
13 Huan Eliseo quiilhui Joram, nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel:
―¿Tlaque nijpiya na ica ta? Xiya ximotlajtlaniti ica nopa istlacatica tiocamanalohuani tlen Baal tlen monana huan motata quintoquiliyayaj.
Pero nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel quiilhui:
―Ax nijchihuas ya nopa, pampa yajaya TOTECO tlen techsejcotilijtoc tieyi tlanahuatiani para techtemactilis ininmaco nopa moabitame.
14 Huajca Eliseo quiilhui:
―Nijtestigojquetza TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij para nimitzpalehuis san pampa itztoc mohuaya Tlanahuatijquetl Josafat tlen tlali Judá. Pero intla ya ax itztosquía, huajca niyon ax nimitztlachilisquía. 15 Xinechhualiquilica se tlen quimati tlatzotzona para moyamanilis noyolo.
Huan quema nopa tlatzotzonquetl pejqui tlatzotzona, TOTECO quitlali ima ipan Eliseo huan quimacac itlajtol. 16 Huan Eliseo quiijto:
―TOTECO quiijtohua para monequi xijchihuaca miyac aojtli huan acomoli 17 para quicuis nopa atl tlen yajaya quititlanis. Quiijtohua ax inquicaquise ajacatl, niyon ax inquiitase intla huetzis atl, pero ni tlamayamitl campa initztoque temis ica atl. Huan inatlise cuali huan nojquiya nochi imohuacaxhua huan imocahuayos. 18 Pero ya ni sanoc ipejya tlen TOTECO inmechchihuilis pampa TOTECO nojquiya quintemactilis imomaco nopa moabitame para inquintlanise. 19 Huan inquitlamiltise nochi inialtepehua tlen quipiyaj inintepa yahualtic huan inquinxolehuase nochi altepetini yonque tlen más yejyectzitzi. Huan inquintzontequise nochi nopa cuajcuali cuatini tlen temacaj itlajca, huan inquintzacuase nochi iniamelhua para ayoc meyas atl. Huan nochi inintlal tlen tlaeliltía, inquitemitise ica tetini.
20 Huan hualmostla quema ajsic hora para quimacase TOTECO nopa tlacajcahualistli tlatlatili tlen monejqui ica ijnaloc, hualajqui atl tlen tlali Edom. Huan temic nopa tlamayamitl huan aojtli huan acomoli ica atl.
21 Huan nochi tlali Moab ehuani quicajque para nopa tlanahuatiani hualajtoyaj para quintehuiquij. Huajca mosentilijque nochi tlen hueliyayaj tlatehuíaj yonque coneme o huehuentzitzi. Huan moquetzque campa inepantipa inintlal. 22 Huan ica ijnaloc nelcualca quema tonati pejqui quitlahuilía nopa atl, nopa moabitame quiitaque iniixmelac chichiltic san queja estli. 23 Huan quiijtojque: “Ya nopa estli. Temachtli nopa tlanahuatiani motehuijtoque huan momictijtoque. Huajca san monequi ama ma timoaxcatica tlen quicajtejtoque.”
24 Pero quema ajsitoj nopa moabitame nopona campa nopa israelitame mochijtoyaj, nopa israelitame motlalanque huan pejque quinmictíaj huan nopa moabitame cholojtejque. Huajca nopa israelitame quintepotztocaque huan calajque ipan inintlal huan quinmijmictijtiyajque moabitame nopona nojquiya. 25 Teipa quinxolejque nopa altepetini, huan quitemitijque ica tetl nochi tlali tlen tlaeliltía, huan quitzajque nochi iniamel, huan quintzontejque nochi cuatini tlen temacaj itlajca. Teipa san mocajqui altepetl Kir Hareset tlen quichijchijtoyaj cuali ica tetini. Pero nopa soldados tlen quimatiyayaj quimajcahuaj huejhueyi tetl san sejco para tlaxolehuase, quiyahualojque nopa altepetl huan pejqui quimaquilíaj itepa huan queja nopa quixolejque nopa altepetl. 26 Huan quema nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Moab momacac cuenta para ax tlatlanise ipan nopa tlatehuilistli, quinsentili 700 isoldados tlen quimatiyayaj tlatehuíaj cuali ica machetes para quiitase intla sentic huelise panose tlatlajco campa itztoyaj nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Edom huan isoldados para quisase tlen nopa altepetl. Pero ax huelque quichihuaj. 27 Huajca nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Moab quicuic itelpoca tlen achtohui ejquetl huan tlen quiselisquía itequi para tlanahuatis teipa, huan quitlati queja se tlacajcahualistli para inintiotzi ipan nopa tepamitl tlen quiyahualojtoya nopa altepetl para nochi quiitase. Huan nelía quincualancamacac nopa israelitame quema quiitaque tlaque fiero quichijtoya. Huan nopa israelitame quistejque huan mocuepque campa inintlal pampa quiijixque tlahuel tlen quichijqui.