7
Tlalnamiquistli huan huihuiyotl
Más ipati intla nochi mitzixmatij para se ticuali tlacatl huan ax para tijhuicas nopa tlaajhuiyacayotl tlen más patiyo. Más ipati nopa tonali quema timiquise huan ax nopa tonali quema titlacatque.
Más ipati para tiyas campa mijqui se tlacatl huan ax para tiyas campa ilhuichihuaj. Pampa ta nojquiya mitzchiya miquistli huan cuali para timoyolilhuis tlen momiquilis nochi tonali tlen noja polihui ipan moyolis.
Más cuali tijpiyas tlaohuijcayotl huan ax huetzquistli pampa nopa tlaohuijcayotl mitzpalehuis para tielis titlatzejtzeloltic.
Se tlen tlalnamiqui moyolilhuía miyac tlen miquistli tlen quinajsi nochi tlacame. Pero se tlen huihuitic san moyolilhuía quejatza mopaquilismacas ama.
Más cuali para tijcaquis quema se tlen tlalnamiqui mitztlacahualtía huan ax quema se tlen huihuitic mitzyejyectlalis ica itlajtol. Pampa queja nimantzi tlamis huitztli ipan tlitl, queja nopa nimantzi tlamis nopa yejyectzi tlajtoli tlen mitzilhuijtoc nopa huihui tlacatl. Huan ax tleno mitzpalehuis.
Tlalnamijca tlacame tlen quiselíaj se tlaxtlahuili para quichihuase tlen ax xitlahuac mocuepase huihui tlacame. Quena, nopa tlaxtlahuili quinxolehuilis inintlalnamiquilis.
Más yejyectzi quema tijtlamiltis se tequitl huan ax quema tijpehualtis. Más cuali tijpiyas hueyi moyolo huan ax timohueyimatis.
Amo xicualani nimantzi, pampa ya nopa tlen quichihuaj huihui tlacame.
10 Ax quema xiquijto: ¿para tlen nopa tonalme tlen huejcajquiya panoque elque más cuali que ama? Ax neli tijmati intla nopa tonali elque más cuali huan intla titlalnamiqui ax ya nopa tiquijtos.
11 Intla tieli titlalnamiqui, nelía cuali queja nojquiya cuali para tijselis tomi quema miquij motatahua. Quena, tlalnamiquistli huan tomi mitzpalehuis miyac ipan ni tlaltepactli. 12 Tlalnamiquistli nelía tepalehuía ipan miyac tlamantli ihuical queja tomi. Pero tlalnamiquistli noja más tepalehuía pampa se tlen tlalnamiqui huelis quimanahuis iyolis.
13 Ximomaca cuenta quejatza Toteco tequiti huan ximohuica cuali ihuaya. Pampa intla Toteco quichihua huijcoltic moojhui, ax aqui hueli quichihuas xitlahuac.
14 Xipaqui nochipa quema tihueli. Xipaqui ipan nopa tonali quema nochi eltoc cuali. Huan quema ajsi nopa tonali tlen fiero, ximomaca cuenta para nochi ome tlamantli tonali, huala tlen Toteco. Huan queja nopa nochi tlacame momacase cuenta para ax tojuanti tlen titlanahuatíaj quejatza elis tonemilis.
Ax tijmachilíaj nochi tlamantli
15 Ipan ni noyolis tlen ax ipati, niquitztoc miyac tlamantli. Niquitztoc para sequin tlacame tlen quichihuaj tlen xitlahuac iixpa Toteco miquij quema noja telpocame. Huan sequin tlacame tlen fiero ininnemilis huejcahuaj itztoque. 16 Huajca amo ximochihua neltlahuel tixitlahuac, niyon neltlahuel titlalnamiqui. ¿Para tlen tijnequi timotzontlamiltis? 17 Nojquiya amo ximochihua tlahuel tifiero. Huan amo ximochihua tihuihuitic. ¿Para tlen monequi timiquis quema noja aya ajsi tonali? 18 Xijchihua san nopa tequitl tlen mitztocarohua tijchihuas huan amo xiquisa ipan ni lado, niyon ipan ne se lado. Intla tijchihuas ya nopa huan tiquimacasis Toteco, yajaya mitztiochihuas huan nochi tlen tijchihuas, quisas cuali.
19 Se tlalnamijca tlacatl quipiya más chicahualistli que majtlactli tequihuejme ipan se altepetl.
20 Huan ipan nochi ni tlaltepactli ax onca niyon se tlacatl tlen nochipa quichihua tlen cuali huan ax quema tlajtlacolchihua.
21 Nojquiya amo xijchihuili cuenta nochi tlajtoli tlen tlacame quiijtohuaj. Pampa huelis tijcaquis motlatequipanojca mitzijilnamiqui. 22 Huan cuali tijmati para ta nojquiya miyac huelta tiquinijilnamictoc sequinoc mohuampoyohua.
Xijtemo tlalnamiquistli
23 Nochipa nijchijtoc campeca hasta campa nihueltoc para nielis nitlalnamiqui. Niquijto: “Na nijnequi nielis nitlalnamiqui”, pero san tlapic. 24 Nelía huejca huan ohui para tijpantis tlalnamiquistli. 25 Nijtemo campa hueli para nijpantis nopa tlalnamiquistli huan para nijmachilis para tlen onca nochi tlamantli. Nijnequiyaya nijnextis para nelía huihuitic tlen tlajtlacolchihua. Huan locojtic tlen mohuihuichihua.
26 Huan nijpanti para más chichic que miquistli itztoc se sihuatl tlen ahuilnemi. Yajaya itztoc queja se lazo tlen teilpía huan queja se matlatl tlen temasiltía. Aqui quichihua tlen quipactía Toteco momanahuis imaco nopa sihuatl. Pero tlajtlacolchihuani mocahuaj ilpitoque ipan imatla.
27 NiTlamachtijquetl niquijtohua: “San ya ni nijpanti quema nijtemojtinentoc huan nitlatzintocatinentoc campa hueli para niquixmatis para tlen onca sesen tlamantli tlen onca. 28 Yonque aya nijpantía tlen nijtemohuayaya, ya ni nijpantijtoc. Ipan se mil tlacame itztoque san sejtzi tlen tlalnamiqui, pero tlen nochi sihuame campa hueli, niyon se tlen tlalnamiqui ax nijpantijtoc. 29 Huan ya ni tlen nijpantijtoc. Nochi tlacame Toteco quinchijchijqui xitlahuaque, pero sese tlacatl quitlapejpenijtoc quitoquilis se ojtli tlen ax cuali huan tlen yahui tlatzintla.”