12
Quejatza motlapajpacchihuas se sihuatl
Huan TOTECO nojquiya quiilhui Moisés:
“Xiquinilhui nopa israelitame ni miyac tlanahuatili. Quema se sihuatl tlanemiltis huan quitlacatiltis se oquichpil, huajca nopa sihuatl mocahuas ax tlapajpactic para chicome tonali. Monequi quichihuas san se queja quichihua quema esotemo. Huan ipan nopa chicueyi tonal, quiyecapantequilise se quentzi icuetlaxo ipan ipiltlacayo nopa piloquichpiltzi. Teipa nopa piloquichpiltzi inana ax huelis quiitzquis niyon se tlamantli tlen tlatzejtzeloltic para seyoc 33 tonali pampa noja quipiya esotemolistli. Niyon ax hueli calaquis tiopan calijtic hasta tlamis nopa tonali para motlapajpacchijtos.
“Pero intla nopa sihuatl quitlacatiltis se sihuapil, huajca mocahuas ax tlapajpactic para ome samanos. Huan monequi quitlepanitas nopa tlanahuatili para quema esotemo. Huan teipa quichiyas seyoc 66 tonali para motlapajpacchihuas.
“Huan quema ya quitlamiltijtos nopa tonali para motlapajpacchihuas, huajca yonque tlacatqui oquichpil o sihuapil, inana monequi quihuicas campa nopa totajtzi ipan ipuerta nopa yoyon tiopamitl se pilborregojtzi tlen sanoc quipiya se xihuitl para quimacas queja se tlacajcahualistli tlatlatili. Nojquiya monequi quihuicas se paloma o se pichontzi para nechmacas queja se tlacajcahualistli ipampa tlajtlacoli.
“Huan nopa totajtzi quintencahuas noixtla na, niimoTECO, huan nechixtzacuilis itlajtlacol nopa sihuatl noixtla. Huan queja nopa, nopa sihuatl motlapajpacchihuas tlen nopa esotemolistli. Quena, ya ni eli nopa tlanahuatili tlen monequi quitoquilis quema quitlacatiltijtos se conetl yonque oquichpil o sihuapil.
“Pero intla nopa sihuatl eli tlahuel teicneltzi huan ax quipiya tomi para nechmacas se pilborregojtzi, huajca hueli quinhuicas ome pichontzitzi o ome palomas. Se tlen nopa ome nechmacas queja se tlacajcahualistli tlatlatili, huan nopa seyoc nechmacas queja se tlacajcahualistli ipampa tlajtlacoli. Huan queja nopa, nopa totajtzi nechixtzacuilis itlajtlacol nopa sihuatl, huan ya mocahuas tlapajpactic noixtla.”