Rut
1
Se israelita familia yajqui tlali Moab
Ipan nopa tonali quema jueces tlanahuatiyayaj ipan tlali Israel, oncac se hueyi mayantli ipan nochi nopa tlaltini. Huan itztoya se tlacatl tlen itoca Elimelec tlen ejqui ipan altepetl Belén [1:1 Belén nojquiya itoca Efrata.] ipan tlali Judá. Huan pampa eliyaya chicahuac nopa mayantli Elimelec quisqui ialtepe huan yajqui itztoti se quesqui tonali ipan tlali Moab. Huan ihuaya yajqui isihua huan iniome telpocahua. Isihua itoca eliyaya Noemí, huan ome inintelpocahua inintoca eliyaya Mahlón huan Quelión. Huan quema noja itztoyaj nopona ipan tlali Moab, mijqui Elimelec huan mocajqui iselti Noemí ica ome itelpocahua. Huan ax huejcajqui mosihuajtijque nopa telpocame ininhuaya ome ichpocame tlen tlali Moab. Se ichpocatl itoca Orfa huan seyoc Rut. Pero quema panotoya se majtlactli xihuitl para itztoya nopona, nojquiya mijque nopa telpocame Mahlón huan Quelión. Huajca mocajqui iselti nopa sihuatl Noemí, niyon ihuehue, niyon iconehua.
Rut yajqui ihuaya Noemí hasta Belén
6-7 Huan se tonal ipan tlali Moab Noemí quicajqui se tlajtoli para TOTECO sampa quintlasojtlatoya itlacajhua ipan tlali Judá campa quisque huan quinmacatoya se pixquistli tlen yejyectzi. Huajca Noemí mocualtlali para mocuepas ipan tlali Judá huan quistejqui ininhuaya ome iyexhua. Pero ipan ojtli Noemí moyolcuepqui huan quinilhui:
―Más cuali sampa xiyaca imochajchaj campa imonanahua. Ma TOTECO inmechtlaxtlahui pampa cuali initztoyaj ica notelpocahua huan ica na nojquiya. Huan ma inmechcahuili sampa ximonamictica huan xiitztoca ica paquilistli.
Huajca Noemí quintzoponi huan quinnahuatijtejqui Rut huan Orfa, pero inijuanti pejque chocaj, 10 huan quiilhuijque:
―¡Tijnequij tiyase mohuaya campa motlacajhua!
11 Pero Noemí quinilhui:
―¡Ax hueli inyase, noconehua! Monequi sampa xiyaca imotlal. San tlapic inyase nohuaya. Ayoc niquinpiyas más coneme para huelis mosihuajtise imohuaya queja timomajtoque. 12 Nimechilhuía, ximocuepaca. Ya ninanatzi para sampa nimonamictis. Huan yonque sampa nimonamictisquía ni tlayohua huan niquinpiyasquía más coneme, 13 ax huelis inmochiyase ma motlajtlamica para mosihuajtise imohuaya. ¡Axtle, noconehua! ¡Ax queja nopa! Nijpiya se cuesoli tlen más hueyi que imojuanti pampa yajaya TOTECO nechtlaijiyohuiltijtoc.
14 Huan sampa pejque chocaj. Teipa Orfa quitzoponi iyexna huan quinahuatijtejqui, pero Rut mocajqui ihuaya. 15 Huajca Noemí quiilhui:
―Xiquita, mohues ya mocuepqui itlal campa itlacajhua huan itlaixcopincayohua. Xiya ihuaya.
16 Pero Rut quinanquili:
―¡Amo xinechilhui para ma nimitzcajtehua huan ma timoiyocatlalica! Campa tiyas, na nojquiya niyas. Campa tiitztos, nopona nimocahuas na. Motlacajhua elise notlacajhua, huan moTeco Dios elis noTeco. 17 Campa ta timiquis, nojquiya nopona nimiquis na huan nopona nijnequi ma nechtlalpachoca. Ma TOTECO hueyi nechtlatzacuilti intla moselti nimitzcahuas. Niitztos mohuaya hasta miquistli techiyocatlalis.
18 Huan quema Noemí quiitac para Rut nelía quinequiyaya ihuaya yas, ayoc tleno quiilhui. 19 Huan queja nopa, nopa ome quitoquilijque nopa ojtli hasta ajsitoj altepetl Belén. Huan quema calajque nopona, nochi Belén ehuani san quinsentlachilijque huan quiijtohuayayaj:
―¿Ax ya ne Noemí?
20 Pero Noemí quinnanquiliyaya:
―Ayoc xinechtocajtica niNoemí. (Noemí quiijtosnequi Paquilistli.) Ama xinechtocajtica Mara. (Mara quiijtosnequi Tlen Chichic.) Pampa Toteco Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli nechmacatoc miyac cuesoli. 21 Quema niquistejqui nochi nijpiyayaya, pero ama nimocuepa san ica noma. Huajca amo xinechtocajtica Noemí pampa TOTECO Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli huelis quipantijtoc tlen ax cuali ipan na huan nechtlaijiyohuiltijtoc.
22 Huajca queja nopa Noemí huan iyex Rut tlen ejqui tlali Moab quicajtejque Moab huan mocuepque altepetl Belén. Huan ajsitoj quema pejtoyaj quipixcaj cebada.