7
Amo xiquintequitlachilica sequinoc
(Lc. 6:37-38, 41-42)
“Amo xiquintlajtolsencahuaca sequinoc, huan sequinoc ax inmechtlajtolsencahuase. Pampa sequinoc nojquiya inmechtequitlachilise ica san se nopa tlayejyecoli queja inquitequihuíaj para inquintequitlachilise. ¿Para tlen inquiitaj nochi piltlajtlacoltzitzi tlen quichihua imoicni huan ax inmomacaj cuenta para achi más miyac tlajtlacoli inquichihuaj? Eltoc queja tiquita se piltejtzi ipan iixtiyol moicni, pero ax timomaca cuenta para ta tijpiya hasta se cuatetomitl moixtiyol ijtic. ¿Quejatza huelis tiquilhuis moicni: ‘Xinechcahuili nimitzquixtilis nopa piltejtzi tlen calactoc ipan moixtiyol’, quema ta tijpiya se cuatetomitl moixtiyol ijtic? Tijpiya ome moxayac. Achtohui ximoquixtili nopa cuatetomitl, huan queja nopa titlachiyas cuali para tijquixtilis nopa piltejtzi tlen quipiya moicni iixtiyol ijtic.
“Amo xiquinmaca ax cuajcualme tlen tlatzejtzeloltic pampa queja chichime inmechtlanquechise. Niyon amo xiquinmaca tlen tlahuel patiyo tlacame tlen itztoque queja pitzome, pampa san ipan moquejquetzase.
Xijtlajtlanica Toteco tlen inmechpolohua
(Lc. 11:9-13; 6:31)
“Xijtlajtlanica Toteco tlen inmechpolohua huan yajaya inmechmacas. Xijtemoca para inquiixmatise Toteco huan inquipantise. Xijnotzaca Toteco huan yajaya inmechcaltlapos. Pampa nochi tlen quitlajtlaníaj se tlenijqui, quiselíaj. Huan nochi tlen quitemohuaj para quiixmatise Toteco, quipantíaj. Huan nochi tlen quinotzase Toteco, yajaya quincaltlapos huan quinchihuilis tlen quitlajtlanijque.
“Ica imojuanti intetatme, intla imocone inmechtlajtlanis se pantzi para quicuas, ax inquimacase se tetl. 10 Huan intla imocone inmechtlajtlanis se michi para quicuas, ax inquimacasquíaj se cohuatl, 11 pampa yonque intlajtlacolchihuani inquimatij inquinmacase imoconehua tlen cuali. Huajca achi más Toteco imoTata tlen itztoc elhuicac quimati quinmacas tlen cuali tlen quitlajtlanise.
12 “Huajca xiquinchihuilica sequinoc, ihuical queja inquinequij sequinoc ma inmechchihuilica. Pampa quej ni inquichihuase nochi tlen itlanahuatilhua Moisés huan itiocamanalojcahua Toteco technahuatijque ma tijchihuaca.
Nopa puerta tlen pitzactzi
(Lc. 13:24)
13 “Xicalaqui ipan nopa puerta pitzactzi huan xinejnemi ipan nopa ojtli tlen xitlahuac, pampa nopa ojtli huan nopa puerta tlen patlahuac yohui mictla huan miyac calaquij nepa. 14 Pero pitzactzi nopa puerta huan pitzactzi nopa ojtli tlen yohui elhuicac campa onca yolistli para nochipa huan ax miyac quipantíaj.
Inquinyolmatij tlacame ica tlen quichihuaj
(Lc. 6:43-44)
15 “Xitlachixtoca pampa ajsise tlacajcayahuani tlen quiijtose para itiocamanalojcahua Toteco, pero ax neli. Nesise queja cuajcualme, pero axtle. Itztoque queja tepechichime tlen moyoyontíaj queja borregojme. 16 Queja se tlacatl quiixmati se cuahuitl ipampa itlajca, inquinixmatise ajqueya yajuanti intla inquitlachilise tlen quichihuase. Inquimatij se tejtzonquilitl ax hueli temaca xocomecatl. Se sahuamecatl ax temaca se tlamantli tlen cuali para tijcuase. 17 Quena, nochi cuali cuatini quipiyaj inintlajca tlen cuali. Huan se cuahuitl tlen ax cuali temaca tlen ax cuali, tlen axaca huelis quitequihuis. 18 Se cuali cuahuitl ax hueli temaca seyoc tlamantli itlajca tlen ax cuali, niyon se cuahuitl tlen ax cuali ax hueli temaca seyoc tlamantli itlajca tlen cuali. 19 Huan nochi cuatini tlen ax temacaj se itlajca tlen cuali para quitequihuise, quintzontequij tlacame huan quintlatíaj. 20 Huajca inquinixmatise nopa tlacajcayahuani ica tlen quichihuaj.
Monequi xijchihuaca tlen Toteco quinequi
(Lc. 13:25-27)
21 “Miyac tlacame nechnotzaj: ‘Tohueyiteco’, pero ax nochi yajuanti calaquise campa Toteco tlen itztoc elhuicac tlanahuatía. San yase tlen nelía quichihuaj ipaquilis noTata tlen itztoc elhuicac. 22 Quema ajsis nopa tonal para Toteco tetlajtolsencahuas, miyac tlacame nechilhuise: ‘Tohueyiteco, ipan motoca tiquinilhuijque tlacame motlajtol huan tlachque hualasquía teipa, huan ica motoca tiquinquixtijque iajacahua Axcualtlacatl tlen calactoyaj ipan tlacame, huan ica motoca tijchijtoque miyac chicahualnescayotl.’ 23 Huan na niquinilhuis: ‘Xiyaca. Ax quema nimechixmatqui. San tlen ax cuali inquichijque.’
Ome tlacame quichijque ininchajchaj
(Mr. 1:22; Lc. 6:47-49)
24 “Nochi tlen quicaquij notlajtol huan quichihuaj tlen niquijtohua itztoque queja ni tlalnamijca tlacatl. Yajaya pejqui quichihua ichaj huan quiquetzqui ipan tetl huan quitlamilti. 25 Huan pejqui huetzi atl huan tlatemic, huan se ajacatl chicahuac quiilpitztiquisaco, pero ax tleno ipantic ichaj pampa quiquetzqui ipan tetl. 26 Pero nochi imojuanti tlen inquicaquij notlajtol huan ax inquichihuaj tlen nimechilhuía, initztoque queja ni huihui tlacatl. Yajaya nojquiya quichijqui ichaj, pero quiquetzqui ipan xali. 27 Teipa huetzqui atl chicahuac huan tlatemic. Huan chicahuac quiilpitztiquisaco ajacatl, huan huetzqui ichaj huan nochi xolejqui.”
28 Quema Jesús tlanqui quinmachtía nopa miyac tlacame, yajuanti quisentlachiliyayaj ica itlamachtil, 29 pampa yajaya quinmachtiyaya queja se tlen quipiya tlanahuatili. Ax quinmachtiyaya queja nopa tlamachtiani tlen itlanahuatil Moisés.