5
Consiejos para tli creyentes
Nemejua tli nencate nenbiebentztzi entre creyentes, nemiechtlajtulmacas. Pues naja nuyejque nebiebentzi, hua naja onequejtac quiene quesufrirojque Cristo. Hua naja nuyejque quieme nemejua necpeas pörte ipa tietlaniexteles Deus tli tiechejtetisque sötiepa. Xequenmixuticö tiegiente de Deus. Xequentlachilejtacö quieme tlö nenyene nencalnielojpexque de tiecalnielojua Deus. Amo xecpensörucö que yeca nemiechchihualtea ca fuiersa ma xecchihuacö inu tequetl, cache xecchihuacö porque nemejua ejqueu nenquenejneque nenquechihuasque. Xecchihuacö quiename Deus quenequihua. Xecchihuacö ca pöquelestle. Amo xecchihuacö para nenquetlönisque tomi, nimpor amo xecchihuacö quiename tlö yejyene nemohuöxcahua inu creyentes tli nenquemixutea. Cache cuale xeyecö nenejiemplos para que yejua cuale quechihuasque quieme nemejua nenquechihua. Entunses cuöc niexihuas öque cache bieyetzintle calnielojpexque iloac, nenqueselisque sente coruna de tlaniextelestle, tli amo tlames nimpor amo pelines.
Nuyejque ejqueu nemejua tli ayemo nenbiebentzetzi, ma xomosujetörucö ca biebentzetzi. Hua nemonochtie nemejua xomopichaquicö entre nemejua mismo, para nemopaliebisque entre nemejua. Pues:
Deus neoponieruro ca niecate tli mochajchamöhua,
pero quenmacalo tiefavur ca niecate tli mopichaquea.
Por inu xomopichaquicö tieixtla Deus, öque ca checöhualestle tequetihua totzölö. Hua yejuatzi nemiechchamöhuasque cuöc conbenierebes. Hua xejcöhuacö noche nemotequepachul tieca Deus, pues yejuatzi nemiechtlachililo.
Xecyecpensörucö hua xomotlachilicö lalebes, porque inu nieca nemocontrörio, inu Diöblo, yajteneme quiename sente leyu tiemajte tli tzajtzeteneme hua quetiemojteneme öquenu yaja quecuös. Xomocuajpetzucö cuntra yaja, hua xomochecöhuacö ca nemoneltoqueles, pues nenquemajmate que pa ocseque pörtes de tlöltecpactle nemocnihua quesufrirojtecate iguöl quiename nemejua nuyejque. 10 Deus, öque quetiemacalo tiefavur, öque nemiechnutzque para nenquepeasque pörte de tietlaniexteles tieca Cristo, yejuatzi, sötiepa de cuöc ye nenquesufrirojque tepetzi, ye nemiechcöhuasque intiero yecteque de nemonemeles, hua nemiechcuajpetzusque hua nemiechchecöhualus. 11 Yejuatzi ma quepeacö checöhualestle nochepa. Ma ejqueu iye. Amén.
Tlajpalulestle
12 Nemiechtitlanelea ini nönca cörta ca Silvano, öque necpensöroa que yaja cuale tocni hua icaca de confiönsa. Amo meyactie tlajtulte nemiechejcuelfea; sa necnequeya nemiechtlajtulmacas hua nemiechpubeles que yaja ini nönca icaca de melöhuac lo que tli Deus otiechmacaque. Xomocuajpetzucö ipa ini nönca machestelestle.
13 Inu grupo de creyentes tli cate necö Babilonia, öque Deus nuyejque oquennutzque, yejua nemiechtlajpaloa. Nuyejque nemiechtlajpaloa Mörcos, öque icaca quiename noconie. 14 Xomopetzucö ca tlasojtelestle cuöc nemotlajpaloa.
Nemonochtie tli nencate tieca Cristo ma xecpeacö neyulsiebelestle.