1 JOHN
TE PAS MUA JOHN
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te pas mua John raa e takkoto ana tahito taratara e lua. Te taratara mua raa, John e sissii ki naa tama ma ki tokatoka i te pas nei ki nnoho hakappae ki TeAtua ma tana Tama, Jesus Christ. Te ssoa te taratara raa, John e sissii ki naa tama naa no hakaapo ake ki see tautari laatou ki naa akonaki hakalellesi teelaa ma ki oti ku hakallika te nnoho laatou maa TeAtua. Te taratara naa tisa hakalellesi naa e akonaki ki te henua raa e mee maa te tiputipu e hakallika raa e sura i taatou e nnoho i te maarama nei, teenaa e mee maa Jesus, te Tama TeAtua, seai se tama te maarama nei. Naa tisa naa e akonaki maa te tama e hakattanaria ki see anaana ki tana ora i te maarama nei raa, ko te tama e hakasaoria no ora maaoni. Naa tama naa e hai hoki maa te ara TeAtua e hakasao te tama no ora raa, teenaa seai se mee e hano ma naa sosorina e ttonu te tama aa maa i ttama raa e laaoi i aaraa tama.
Ki sahea a ia naa akonaki naa tama naa raa, John e sissii atu maa Jesus Christ maaoni ni haanauria mai ma se tamavare te maarama nei. Teenaa John e taratara atu hakaraaoi iloo ki illoa laatou maa naa tama hakkaatoa teelaa e hakannoo ki naa taratara Jesus aa e laaoi i TeAtua raa ki laaoi hoki i aaraa tama.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas
Te hakataakoto te pas 1.1–4
Te maasina ma te poouri 1.5—2.29
Naa tamalliki TeAtua ma naa tamalliki Satan 3.1–24
Taratara maaoni ma te taratara see tonu 4.1–6
Naa heheuna te laaoi 4.7–21
Te hakataakoto e haimahi 5.1–21
1
Jesus ko te Taratara te Ora
Maatou e sissii atu i te Taratara te Ora. Te tama naa ni noho mai iloo i te kaamata. Maatou ni llono i ana taratara ka kkite hoki maatou i tana tino ki naa karamata maatou. Maatou hoki ku oti te ppaa naa rima maatou iaa Ia. Jn 1.1 Saaita te ora nei ni hakatii maarama mai raa, maatou ni kkite hakkaatoa. Teenei e taratara atu ai maatou ki illoa kootou i te ora nei. Te ora nei ni noho ma TeAtua, aa teenei ku hakailotia mai TeAtua ki taatou. Jn 1.14 Maatou e taratara atu naa vana maatou ni kkite ka llono. Kootou ki hakappae mai ki maatou ki nnoho hakapaa taatou maa te Tamana aa ma tana Tama, Jesus Christ. Maatou e sissii atu naa taratara nei ki fiaffia maaoni iloo taatou.
TeAtua raa ko te maasina
Teenei te taratara maatou ni llono i tana Tama no hakaea atu ki kootou: TeAtua raa ko te maasina. See hai kina e poouri e takoto iaa Ia. Ki mee taatou e taratara maa taatou e hakapaa ki TeAtua, aa taatou iaa e hai naa vana te poouri, taatou e taratara kailallao i naa taratara taatou maa naa sosorina taatou. Aa ki mee taatou e ttaka ki te maasina pee ko Ia e taka iloto te maasina raa, taatou ma ki nnoho hakapaa ma telaa tama, aa naa ora taatou ma ki huihuia a Ia ki mataffua ki te ttoo tana Tama, Jesus Christ.
Ki mee taatou e taratara maa taatou seai naa haisara taatou, taatou nei ku hakalellesi ki taatou soko taatou, teenaa te hakamaaoni raa see takoto i taatou. Tevana iaa, ki mee taatou e hakaari naa haisara taatou ki TeAtua, a Ia ma ki tuku ki ana purepure ni takkoto imua no mee te vana e tonu: a Ia ma ki uii naa haisara taatou no huihuia a Ia naa ora taatou ki mataffua i te kau haisara taatou ni ppena. 10 Aa ki mee maa taatou e hai maa taatou ni seai naa haisara taatou ni ppena, teenaa TeAtua ku haia taatou ma se tama e taratara kailaarao, teenaa ana taratara raa see takkoto i taatou.

1.1 Jn 1.1

1.2 Jn 1.14