1 PETER
TE PAS MUA PETER
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te Pas mua Peter raa ni sissii ki naa tama te lotu, teenei e taapaa a ia ma ko “naa tama TeAtua ni hakamaatino”, teelaa e ttaka masseu ma ni horau ki naa matakaaina e ttuu haka tokorau i Asia. Peter ni sissii te pas nei ki hakatipuina naa manava naa tama teelaa ma ki tokatoka i te pas nei. Teenaa ko naa tama e mee pakavaina ka hakallono isu i laatou e lotu i TeAtua. Peter e sissii te pas nei no hakasua ake i te Lono Taukareka teelaa e taratara i Jesus Christ. Teenaa maa teelaa ko te mate Christ, tana masike mai ana i te mate, aa te purepure TeAtua maa Christ ma ki ahemai, teelaa ki taaohi manava laatou. Laatou ki illoa i te mee nei ki lavatoa laatou te nnoho ma naa haaeo e pakkuu ake ki laatou, aa maa naa vana nei e ssura ki haaiteria naa hakataakoto laatou i TeAtua. Teenaa maa laatou ma ki kauake naa tuuhana laatou TeAtua i te “Aso Jesus Christ ma ki hakasura iho ki te maarama nei”. (1.7)
E hakapaa ma naa taratara i naa nnoho hakalavatoa ma naa haaeo raa, Peter e taratara ake hoki ki naa tama naa ki nnoho laatou ka sosorina ma ni tama teelaa e ttaka ma Christ.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1.1–2
Peter e hakasua i te ara TeAtua e hakaora te tama 1.3–12
Naa akonaki i te ora e tapu 1.13—2.10
Naa sosorina te tama e lotu i ana ttiri i naa haaeo 2.11—4.19
Naa meemee seemuu ma naa heuna te tama e lotu 5.1–11
Naa taratara hakaoti 5.12–14
1
A nau Peter, se aposol Jesus Christ.
Nau e sissii te pas nei ki kootou, naa tama ni hakamaatinoria TeAtua e ttaka masseu ma ni horau iloto naa matakaaina i Pontus, Galesia, Capadosia, Asia aa ko Bitinia. Kootou kunaa hakamaatinoria iloo TeAtua Tamana, e hano ma tana hakataakoto ni noho ma Ia imua, no haia TeAitu Tapu ma ni tama e ttapu ki tautari kootou i Jesus Christ aa ki uiia naa haisara kootou tana ttoo.
Nau e taku maa TeAtua ki roorosi hakaraaoi iloo ki nnoho laaoi kootou i naa aso hakkaatoa.
Taaohi manava i te ora maaoni
Taatou ki hakanau i TeAtua, te Tamana TeAriki taatou, Jesus Christ. A Ia e takoto tana hui aroha i taatou, teenaa Jesus Christ ni hakamasikeria a Ia i te mate ki hookii mai a Ia te ora maaoni nei ki taatou. Teenei taatou e taaohi manava i te ora maaoni nei, aa taatou ku matamata koi ki te ssao TeAtua ma ki hookii mai naa tuuhana taatou teelaa e tukua a Ia maa ana tama. Naa mee naa e takkoto i TeAtua i te lani, te kina naa mee naa see lavaa te ppara, te hakallika aa see lavaa te seai. Teenaa ni tuuhana kootou, aa TeAtua, i ana mahi, ma ki roorosi hakaraaoi iloo ki kootou ki tae ki te ssao kootou ma ki hakaoratia a Ia i te aso hakaoti.
Niaaina maa te tamaa sao nei kootou e nnoho ka hakallono isu ma te kau haaeo raa, kootou ki fiaffia i te mee naa. Kootou see mamannatu tammaki, teenaa ni ara TeAtua e mee ki haaite naa hakataakoto kootou, ki mee maa kootou e lotu maaoni. E mee koi ma ko i-naa tuunia taatou naa kol raa i te ahi ki haaiteria maa teenaa ni kol maaoni. Tevana iaa naa hakataakoto kootou e ttoe iaa i naa kol. Teenaa ko te vana kootou e tau ki haaiteria naa hakataakoto kootou ki takkoto haimmahi peenaa. Te aso Jesus Christ ma ki hakasura iho ki te maarama nei raa, TeAtua ma ki hiahia i kootou, teenaa a Ia ma ki hakanau i kootou no mee kootou ma ni tama hakamaatua. Niaaina maa kootou seki kkite iaa Ia raa, kootou e llee koi naa manava kootou iaa Ia; niaaina maa kootou see kkite iaa Ia i te saaita nei raa, kootou e lotu koi iaa Ia. Teenaa te hiahia e takoto iloto naa manava kootou naa see ilotia taatou te tarataraina, i te aa, i kootou ku hakaoratia TeAtua. Teenaa ko te mee ni hakatina ai kootou iaa Ia.
10 Teenei ko naa taratara i te hakaora nei teelaa ni ssee hakappuru ai naa pure TeAtua raa ma ki ilotia laatou, aa teelaa ni tarataraina mai laatou hakaoti i te mee taukareka TeAtua ma ki kauatu ki kootou. 11 Naa tama naa ni ssee ma ki ilotia laatou te ssao te taukareka naa ma ki sura mai, aa ma te taukareka naa ma ki hakasura mai peehea. Teenaa ko te ssao TeAitu Christ, teelaa e takoto i laatou, e hakaari ake. Teenaa ko ana taratara ni mee maa Christ ma ki oti ku hakallono isu aa te laaoi teelaa ma ki sura imuri. 12 TeAtua ni hakaari ake ki ana pure raa maa naa heuna laatou naa see mee ma ki tokonaki ki laatou; laatou e heheuna ki tokonaki ki kootou. Laatou ni tarataraina laatou naa taratara teelaa ku llono kootou i te saaita nei i naa hakaea atu te Lono Taukareka raa naa tama e tauria naa mahi TeAitu Tapu, te tama ni heunatia mai i te lani. Teenei ko naa mee naa ensol raa iloo e fiffai maa laatou ki illoa.
Te ora e tapu
13 Teenaa, kootou hakattonu naa hakataakoto kootou. Kootou ki tinomaamaa ka taaohi manava ki te taukareka teelaa ma ki kauatu i te saaita Jesus Christ ma ki hakasura mai. 14 Kootou tautari ki TeAtua, aa kootou ku tiiake naa sosorina see ttonu ni ttaka ma kootou imua, i te saaita kootou koi ttaka see illoa i naa vana. 15 E mee pee ko TeAtua, te tama ni aru atu ki kootou raa e tapu, teenaa kootou hoki ki hakamaarama naa ora kootou ki ttapu i naa vana katoo kootou e mee. 16 Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Hakamaarama naa ora kootou ki ttapu, i aa nau e tapu.” Lev 11.44-45; 19.2
17 Kootou e kannaa maa TeAtua ko kootou Tamana i naa saaita kootou e taku kiaa Ia. Tevana iaa kootou ki illoa maa TeAtua e hakatonutonu naa tama te maarama nei; a Ia e hakatonutonu naa tama hakkaatoa ki tau ma naa vana naa tama naa ni mee. Aa teenaa, i te saaita kootou e nnoho i te maarama nei raa, kootou ki nnoho ma ni horau ka lotu mattaku iaa Ia. 18 Kootou e illoa i kootou ni see uruhanaina TeAtua ki tiiake kootou te ora see hai vana e taunai teelaa ni hakataka mai maa naa tippuna kootou raa ki naa mee vare pee ko naa siliva ma naa kol. Seai. 19 Kootou ni uruhanaina TeAtua ki te ttoo Jesus, te tama ni mee ma ko te sukua sipsip e matahua. 20 A Ia ni hakamaatinoria TeAtua imua tana penapena ana te maarama nei, aa teenei ni hakasuratia mai i naa aso hakaoti nei ki kauatu te taukareka kootou. 21 Kootou nei e tautari ki TeAtua i kootou ku illoa i Christ. Christ ni hakamasikeria a Ia i te mate no hakanohoria ma se tama hakamaatua. Teenaa kootou ki taaohi manava ka lotu tonu ki TeAtua soko Ia.
22 Teenei naa ora kootou ku mallama i kootou e tautari ki te hakamaaoni TeAtua, aa kootou hoki ku oomai no fiffai hakaraaoi ki naa taaina kootou raa, teenaa kootou ki hakassura te manava laaoi maaoni ki telaa tama. 23 I te aa, iloto naa mahi te taratara te ora maa te taratara TeAtua e takoto raa, kootou ni ahe hoki no mee ma ni tamalliki e hannau mai hoou. Tevana iaa kootou see hannau mai i naa mahi te tama teelaa ma ki oti koi ku mate, kootou e hannau mai iloto naa mahi TeAitu teelaa ma ki see lavaa te mate. 24 Te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa,
“Naa tama hakkaatoa e mee ma ko naa vvee,
naa tiputtipu taukalleka naa tama naa e mee ma ko naa kaute naa vvee.
Naa vvee raa ma ki mmate, aa naa kaute raa ku maaoha,
25 aa te taratara TeAtua raa iaa ma ki takoto no takoto hakaoti.” Is 40.6-8 (LXX)
Teenei ko naa taratara i te Lono Taukareka teelaa ni kauatu ki kootou.

1.16 Lev 11.44-45; 19.2

1.25 Is 40.6-8 (LXX)