1 THESSALONIANS
TE PAS MUA PAUL KI NAA TAMA TE LOTU I TESALONAIKA
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Tesalonaika raa ko te henua e lasi iloto te matakaaina Masedonia, aa te matakaaina naa e takoto i laro te roorosi Rome. Paul ni hakamasike te lotu raa i te kina naa i tana saaita ni hanake i Filipai. Ni see rooroa koi raa, naa Jew i te kina naa ni ffuri no sahea laatou Paul, i laatou e manava haaeo i naa lavaa Paul te hakaea naa taratara TeAtua raa ki naa tama i aaraa henua, i naa tama naa ku ffuri no lotu hoki i TeAtua. Teenaa kerekereia iloo laatou Paul ka hano ki Berea. Kimuri raa, i te saaita Paul ni tae ki Korint raa, a ia ni kaavea ake ana taratara Timothy, ttama e heheuna hakapaa ma ia, i te tiputipu teelaa ku sura i te lotu i Tesalonaika.
Teenaa Te pas mua Paul ki naa tama i Tesalonaika raa ni sissii atu ki taukalleka naa manava naa tama te lotu i te kina naa. Paul e taratara hakahiahia ake i aa ia e lono maa naa tama naa e lotu maaoni aa te manava laaoi i telaa tama raa e sura hoki i laatou. A ia e hakasua ake hoki i naa tiputipu tana ora i tana saaita ni nnoho laatou. E mee naa tama i te lotu ni vasirisiri ma ki illoa laatou ma ki mee ma te tama e lotu, teelaa e mate imua te ahemai Christ, ma ki too te ora e takoto no takoto hakaoti. Naa tama naa e vasirisiri hoki maa Christ ma ki ahemai i te saaita hea. Teenaa Paul e sissii atu no hakaahe atu ana taratara i naa mee naa. A ia e taratara ake ki heheuna seemuu koi naa tama naa ka ttari ki ahemai Christ.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas nei 1.1
Naa taratara hakahiahia 1.2—3.13
Naa sosorina ttama e lotu 4.1–12
Naa taratara i te ahemai Christ 4.13—5.11
Naa akonaki hakaoti 5.12–22
Naa taratara hakaoti 5.23–28
1
A nau Paul, maatou ma Silas, aa ko Timothy e sissii atu te pas nei. Acts 17.1
Maatou e sissii atu ki kootou naa tama te lotu i Tesalonaika; kootou naa tama teelaa e tautari ki TeAtua Tamana ma TeAriki Jesus Christ.
Maatou e taku maa TeAtua ki roorosi hakaraaoi ki kootou ki nnoho laaoi kootou.
Ttiputipu te ora ma te lotu naa tama i Tesalonaika
Maatou e taratara fiaffia peenaa ki TeAtua i kootou, teenaa i naa saaita katoo maatou e taku raa, maatou e mannatu peenaa ki kootou. Maatou e mannatu peenaa i naa heheuna tautari kootou ki naa hakataakoto kootou, i naa heheuna mmahi kootou i te llee naa manava kootou i aaraa tama, aa i naa lavatoa kootou te nnoho ka ttari ki TeAriki Jesus Christ.
Naa taaina ma naa kave maatou nei, maatou e illoa maa TeAtua e llee tana manava i kootou, aa kootou naa ni ppurutia a Ia ma ni tino tama aana. Saaita maatou ni hakaea atu te Lono Taukareka raa, maatou ni see mee maa maatou ni kauatu koi naa taratara naa; maatou ni huri atu hoki naa mahi TeAitu Tapu i maatou e illoa hakaraaoi iloo maa teenaa ni taratara maaoni TeAtua. Kootou e illoa i naa sosorina maatou i te saaita taatou ni nnoho hakapaa; maatou ni mee ki sura se taukareka i kootou. Kootou ni tautari ki naa sosorina maatou ma TeAriki; aa niaaina maa kootou ni hai haaeoina ka hakallono isu raa, kootou ni fiaffia koi ka hakataakoto tonu ki naa taratara TeAtua, i TeAitu Tapu raa e taka ma kootou. Acts 17.5-9 Teenaa naa tama katoo e lotu teelaa e nnoho i Masedonia ma Akaia raa ma ki ttoka atu i naa sosorina kootou aa laatou ku tautari. Naa tama i Masedonia ma Akaia raa ni see mee koi maa laatou ni llono i naa taratara TeAtua i laatou e kkite i naa sosorina kootou, seai. Naa tama i naa kina hakkaatoa ni llono i naa takkoto naa hakataakoto kootou i TeAtua. Teenaa maatou ku see tau te mee hoki ni taratara peelaa, i te henua ku oti te llono hakkaatoa. Naa tama naa hakkaatoa e hakaea i te fiaffia kootou i maatou i te saaita maatou ni oo atu no mmata i kootou. Naa tama naa e hakaea hoki i naa ffuri kootou no tiiake naa aitu hakalellesi naa no lotu ki TeAtua teelaa e ora maaoni, 10 aa i te nnoho kootou ka ttari ki te saaita te Tama TeAtua raa e ahemai. Teenaa ko Jesus, te tama ni hakamasikeria TeAtua i te mate. Taatou nei e hakassaoria a Ia i naa haaeo TeAtua teelaa ma ki oti ku pakkuu iho.

1.1 Acts 17.1

1.6 Acts 17.5-9