2 CORINTHIANS
SSOA TE PAS PAUL KI NAA TAMA TE LOTU I KORINT
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Ssoa te pas Paul ki naa tama te lotu i Korint ni sissii i te ssao te noho Paul ma naa tama te lotu i Korint raa ni see taukareka hakaraaoi. E mee aaraa tama te lotu i te kina naa ni mee naa taratara hakallika laatou i Paul, tevana iaa Paul e hakaari ake i tana hiihai maa laatou ki ahe ake ki meemee hakapaa hoki laatou ma ia,
Naa taratara mua iloto te pas nei raa, Paul e taratara i naa tiputipu tana noho ma naa tama te lotu i Korint. A ia e taratara ake ki naa tama raa i tana vana ni huri ai no loto peelaa i naa tama te lotu i te kina naa, aa a ia e taratara hoki i aa ia e hiahia i teenei ko tana roto nei teelaa ni ffuri naa tama raa no tiiake naa haisara laatou aa no meemee hakapaa hoki. Ki oti raa a ia ku mee ake ki naa tama te lotu raa ki tokonaki ake ki naa tama te lotu e nnoho hakaaroha i Judea. Naa taratara hakaoti iloto te pas nei raa, Paul e sissii ki illoa naa tama raa i aa ia se aposol maaoni TeAtua, i te aa, e mee aaraa tama i Korint e hai maa laatou ni aposol maaoni, aa maa Paul iaa se aposol hakareeresi.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1.1–11
Paul ma naa tama te lotu i Korint 1.12—7.16
Tokonaki ki naa tama te lotu i Judea 8.1—9.15
Paul e taratara maa ia se aposol maaoni 10.1—13.10
Naa taratara hakaoti 13.11–13
1
A nau Paul, se aposol Jesus Christ i te hiihai TeAtua; teenei ko maaua ma Timothy nei e sissii atu te pas nei. Acts 18.1
Teenei maaua pas ki kootou, naa tama TeAtua e nnoho i Korint ma naa matakaaina hoki iloto Greece.
TeAtua Tamana ma TeAriki Jesus Christ ki roorosi hakaraaoi ki kootou ki nnoho laaoi kootou.
Paul e hakanau i TeAtua
Taatou ki hakanau i TeAtua, te Tamana TeAriki taatou, Jesus Christ. A Ia ko te Tamana e manava aroha aa te Atua teelaa e ssura mai te kau tokonaki hakkaatoa. Saaita maaua e uru i te kau haaeo raa, TeAtua e huri mai no tokonaki ki maaua ki lavaa maaua te tokonaki hoki ki aaraa tama e llave i naa haaeo pee ko naa tokonaki TeAtua ki taatou. E mee koi pee ko maaua e hakallono isu hakapaa ma Christ raa, teenaa maaua ma ki tokonakina mai hoki TeAtua i taatou e hakapaa ma Christ. Ki mee maa maaua e hakallono isu, teenaa ko maaua e fiffai ma ki saapai atu maaua ki ora kootou; aa ki mee TeAtua e huri iho no saapai mai ki maaua, maaua ma ki lavaa hoki te huri atu no saapai ki kootou. Teenaa kootou ma ki lavaa te nnoho hakalavatoa i naa hakallono isu kootou pee ko maaua nei. Maaua e illoa maa kootou e taaohi manava peenaa i TeAtua. Maaua e illoa peelaa maa i kootou e hakallono isu pee ko maaua raa, teenaa kootou hoki e tokonakina TeAtua pee ko maaua hoki e tokonakina TeAtua.
Aku taaina ma aku kave nei. Maaua e fiffai maa kootou ki illoa i naa haaeo maaua ni ttiri i te matakaaina Asia. Naa mmaha ni nnoho ma maaua raa poi see lavaa lokoi maaua. Maaua ni mannatu maa maaua ku mmate. 1 Cor 15.32 Maaua ni mannatu maa maaua ku oti te tukua ki mmate. Tevana iaa naa vana nei ni ssura ki illoa maaua maa maaua see lavaa te heheuna ki naa tino mahi maaua. TeAtua koi soko Ia e lavaa te tokonaki ki maaua. A Ia naa ko te Tama e hakamasike naa tama e mmate. 10 Maaua ni hakassaoria a Ia aa maaua ma ki hakasaoria i naa haaeo hakamattaku raa iloo, aa maaua e taaohi manava maa maaua ma ki hakassaoria hoki a Ia imuri, 11 i kootou e tokonaki mai peenaa ki naa taku kootou. Teenaa TeAtua ma ki lono te lopo taku kootou e taku ake naa, aa ku huri mai no haia hakaraaoina maaua. Te lopo tama ma ki massike no hakanau iaa Ia ma naa varo laatou, i tana vana e mee ki maaua.
Paul ku huri tana maanatu ki see hano ia ki Korint
12 Teenei te mee e ahu ai maaua: Naa hakataakoto maaua e hakailoa mai maa i te nnoho maaua i te maarama nei, i te vasi naa sosorina maaua ki kootou raa, maaua ni tautari koi ki naa tiputtipu e ttonu aa e ttapu iloto naa mahi te manava laaoi TeAtua. Maaua ni see tautari ki te iloa te tama. 13-14 Maaua e sissii atu koi naa taratara kootou e lavaa te tokatoka no massaro kootou. Niaaina maa kootou seki massaro hakaraaoi i naa taratara maaua nei, nau e hakamau manava maa kimuri kootou ku massaro hakaraaoi iloo i naa taratara katoo maaua e kauatu ki kootou. I te aso TeAriki ma ki ahemai raa, kootou ma ki ahu i maaua pee ko i-naa ahu maaua i kootou.
15 Nau ni iloa hakaraaoi iloo i naa mee nei, teenaa ni maanatu nau ma ki hanatu nau no mmata i kootou imua, ki lavaa nau te noho ma kootou i naa saaita iloo e lua. 16 I te aa, i aa nau ni maanatu maa taku saaita e horau ki Masedonia raa, nau ku taa atu no mmata i kootou, aa nau ma ki hakasura atu hoki i taku saaita ma ki ahemai, ki tokonaki mai kootou i taku saaita ma ki horau ki Judea. Acts 19.21 17 Teenei maaoni ko aku mannatu ni noho ma nau. Kootou see mannatu maa kootou ni hakarereesia koi nau. Seai. Nau seai se tama e taratara kailaarao, e hurihuri ana taratara. Nau seai ko naa tama e ppesi naa taratara laatou peelaa, “Uee,” aa ki oti ku huri hoki no mee peelaa, “Seai.” 18 Taatou katoo e illoa maa TeAtua e taratara koi ki te taratara maaoni. Maaua nei hoki e taratara ki te taratara maaoni. Maaua see lavaa te mee maa “Uee” aa ki oti ku huri hoki no mee maa “Seai”. 19 I te aa, Jesus Christ, Ttama TeAtua, te tama ni hakaea atu maatou ma Silas aa ko Timothy raa, see iloa te hurihuri taratara. A Ia naa ko te “Uee” TeAtua ki taatou. Acts 18.5 20 I teenaa ko ia naa te “Uee” ki naa purepure katoo TeAtua ni tuku maa taatou. Teenei ko te vana i naa saaita taatou e hakanau i TeAtua raa, taatou e hakaoti naa taku taatou ka mee peelaa, “Amen,” iloto naa mahi Jesus Christ. 21 Teenaa ko TeAtua tana tino teelaa e mee i maaua, hakapaa ma kootou, ki illoa hakaraaoi taatou i naa takkoto naa ora taatou ma Christ; teenaa ko TeAtua tana tino teelaa e hakakkeeina a Ia naa ora taatou ki ttapu. 22 Teenaa ko Ia naa ni tuku tana hakailona i taatou, i taatou ni tama aana. A Ia ni kaumai TeAitu Tapu raa ki takoto i naa hatumanava taatou, ki hakailoa mai ki taatou i ana mee hakkaatoa teelaa ni tuku maa taatou.
23 TeAtua e iloa i aku tiputipu. A Ia e iloa maa nau e taratara ki te taratara maaoni. Nau ni see hakavave ma ki hakasura atu ki kootou i Korint i aa nau see hiihai maa kootou ki llave hoki ma ni haaeo. 24 Maaua see mee maa maaua nei raa ki taratara atu maa kootou ki lotu peehea. Seai. Maaua e illoa maa kootou koi tuu mau ma naa hakataakoto kootou i TeAtua. Maaua e kauatu koi naa taratara nei ki nnoho kootou ka fiaffia i kootou ku illoa maaoni i TeAtua.

1.1 Acts 18.1

1.8 1 Cor 15.32

1.16 Acts 19.21

1.19 Acts 18.5