2 PETER
TE SSOA TE PAS PETER
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te ssoa te pas Peter raa e sissii ki te lopo tama te lotu imua. I loto tana pas nei raa, Peter e taratara ake ki naa tama naa ki see hakannoo ki naa taratara naa tisa hakalellesi, aa ki see tautari atu laatou ki te tiputipu hai huri teelaa ku sura i naa akonaki naa tama naa. Peter e taratara ake ki tauhia laatou te iloa TeAtua maaoni aa TeAriki Jesus Christ, teenaa ko te iloa teelaa ni kauake naa tama ni kkite ki naa tino karamata laatou i Jesus aa ni llono hoki i ana akonaki. Peter e mamaanatu tammaki i naa akonaki naa tama teelaa e hai maa Christ ma ki see ahemai. A ia e taratara ake maa Christ see vave ahemai raa i TeAtua “see hiihai maa se tama ki mate; a Ia e hiihai maa naa tama katoo ki ffuri naa manava laatou no tiiake naa haisara laatou.” (3.9)
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1.1–2
Te tiputipu TeAtua e hiihai ki sura i naa tama te lotu 1.3–21
Naa tisa hakalellesi 2.1–22
Te saaita Christ ma ki ahemai 3.1–18
1
A nau, Simon Peter, se tama e heheuna maa Jesus Christ, aa nau hoki se aposol aana.
Nau e sissii atu te pas nei ki kootou, naa tama ni kauake naa tiputtipu e ttonu TeAtua aa ma te tama e hakasao taatou, Jesus Christ, ki lotu pee ko maatou i Jesus Christ.
Kootou ki nnoho hakaraaoi iloo ma te laaoi TeAtua, i kootou e illoa maaoni i TeAtua ma Jesus Christ, TeAriki taatou.
Kootou ki sosorina maa ni tama ni kannaatia TeAtua
Taatou ni kaumai naa mee hakkaatoa iloto ana mahi hakamaatua. Teenaa ko naa mee taatou e ssee ki tokonaki ki naa ora taatou ki nnoho taatou ma ko naa tama e lotu maaoni. I te aa i taatou ku oti te oomai no illoa i TeAtua, te tama ni kannaatia a Ia taatou ki oo ake no kkite i ana mahi ma tana taukareka. Teenei ko te ara nei ni kaumai ai a Ia ana mee hakamaatua teelaa ni purepure mai a Ia ki taatou, ki tauhia taatou te tiputipu e tapu TeAtua aa ki see usuhia taatou no mee naa vana e kerekkere te maarama nei.
Teenaa kootou ki hakappuru ki hakapaa te tiputipu e taukareka raa ma naa hakataakoto kootou i TeAtua, aa ki te tiputipu e taukareka raa, kootou ki hakapaa atu ma te illoa kootou iaa Ia; aa ki te illoa kootou naa, kootou ki hakapaa atu ki te lavaa kootou te hakattonu naa sosorina kootou; ki te lavaa kootou te hakattonu naa sosorina kootou naa, kootou ki hakapaa atu te nnoho hakalavatoa ka ttari ki te ahemai TeAriki; aa ki te nnoho hakalavatoa ka ttari raa, kootou ki hakapaa atu te manava TeAtua; aa ki te manava TeAtua, kootou ki hakapaa atu te hai taina laaoi aa te hai kave laaoi; aa ki te hai taina laaoi ma te haikave laaoi raa, kootou ki hakapaa atu ki te llee naa manava kootou i naa tama hakkaatoa. Teenei naa tiputtipu ki tauhia kootou ki ttipu ake iloto naa manava kootou, aa ki mee kootou e tauhia maaoni kootou naa tiputtipu nei, naa tiputtipu nei ma ki takkoto haimmahi iloto naa manava kootou. Teenaa te iloa kootou i TeAriki taatou, Jesus Christ, ma ki sura i naa ora kootou. Aa ki mee ni tama see ssura naa tiputtipu nei, teenaa ko laatou ku see lavaa te kkite hakammao, naa karamata laatou ku mee ma e ppuni. Naa tama naa ku ssiri maa Christ ku oti te uiia a Ia naa haisara laatou ni mee imua.
10 Aa teenaa, kootou aku taaina ma aku kave nei, kootou ki hakappuru ki haia kootou naa tiputtipu teelaa ma ki huri ake peelaa maa kootou ni kannaatia maaoni TeAtua ki tautari kootou kiaa Ia, aa maa kootou ni tukua a Ia ki nnoho kootou pee ko tana kanohenua. Ki mee maa kootou e haia kootou naa vana nei, teenaa naa hakataakoto kootou i TeAtua naa ma ki see lavaa iloo te tiiake. 11 I te ara nei raa kootou ma ki hakauruhia hakaraaoina iloo TeAtua ki loto te nohorana TeAriki Jesus Christ, te tama e hakaora taatou, teenaa ko te nohorana e takoto no takoto hakaoti.
12 Niaaina maa kootou ku oti te llono i naa taratara nei ka tauhia kootou te hakamaaoni ni kauatu ki kootou raa, nau ma ki hakahekahe atu koi naa taratara nei. 13 I taku saaita koi ora nei, nau e maanatu maa e tonu ki hakahekahe atu nau naa taratara nei ki see ssiri kootou. 14 Nau e iloa maa taku mate ku taupiri. TeAriki Jesus Christ ku oti te hakaari mai hakaraaoi iloo kiaa nau. 15 Teenaa nau ma ki heheuna hakappuru iloo ki lavaa kootou te hakamaarona i aku taratara nei. Taku saaita ku oti te mate raa, kootou ku mannatu lokoi ki aku taratara nei.
Te maasina TeAtua e takoto i Christ
16 Naa taratara maatou ni kauatu i te au taatou Ariki, Jesus raa, teenaa seai maa ni taratara hatu koi maatou ni llono. Seai. Maatou ni kkite i Jesus Christ ki naa tino karamata maatou. 17 Maatou ni ttuu ma Jesus Christ i te saaita TeAtua Tamana ni taratara hakanau mai i Jesus i te lani peelaa, “Teenei taku tama hakasere e llee ai taku manava!” Te haitino Jesus ni maasina katoo i te saaita TeAtua ni taratara mai peenaa. 18 Maatou takatoru ni llono i naa kaumai te taratara naa i te lani i te saaita maatou ni ttuu ma Jesus i aruna te mouna e tapu. Mt 17.1-5; Mk 9.2-7; Lk 9.28-35
19 Maatou nei ku illoa maaoni maa naa taratara ni kaumai naa pure TeAtua raa ni taratara maaoni. E taukareka maa kootou ki tautari ki naa taratara naa, teenaa i naa taratara naa e mee ma se lamu e ura i te kina e poouri no tae ki te tahaata, i te saaita te hetuu te tahaata raa e too tana maasina iloto naa hatumanava kootou.
20 Tevana iaa teenei te mee hakamau kootou ki hakamaarona lokoi. See hai tama ma ki lavaa te ilotia a ia soko ia te hakataakoto se taratara i naa taratara purepure e takkoto i te Laupepa Tapu. 21 I te aa, see hai taratara i naa taratara purepure ni kaumai naa pure TeAtua raa e hakatahito i te hakataakoto te tama. Seai. Naa tama ni kaumai naa taratara naa, teenaa ni tama ni tauria naa mahi TeAitu Tapu i te saaita laatou ni hakaea mai naa taratara naa.

1.18 Mt 17.1-5; Mk 9.2-7; Lk 9.28-35