2 TIMOTHY
SSOA TE PAS PAUL KI TIMOTHY
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te ssoa te Pas Paul ki Timothy e mahi ki naa akonaki Paul ki Timothy, i Timothy se tamataane koi e heheuna hakapaa laaua. Te tahito taratara i te pas nei raa, teenaa Timothy ki heheuna hakalavatoa, niaaina maa aaraa tama e ffuri atu no mee pakavaina a ia. Timothy e akonakina ki sare hakaea a ia peenaa ki te henua i naa tiputipu Jesus Christ; a ia ki tautari ki naa akonaki maaoni te Lono Taukareka aa ma naa taratara te Laupepa Tapu, aa niaaina maa ia e ttiri i te kau haaeo raa, a ia ki mee ana heuna ma se tisa aa ma se tama e hakaea naa taratara TeAtua.
Paul e hakaapo ake ki see hakauru atu Timothy ki naa tama “e nnoho ka hakatauttau ki naa taratara vvare laatou” (2.23) teelaa ma ki oti koi ku nnoho hakallika naa tama e hakannoo ki laatou.
Teenaa Timothy e hakaarina ake i naa sosorina Paul, teenaa ko i-naa takoto tana lotu i TeAtua, i ana taka seemuu, i tana manava laaoi, i ana noho hakalavatoa ma naa haaeo, aa i ana mee pakavaina ka hakallono isu.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas 1.1–2
Naa taratara hakahiahia 1.3—2.13
Naa akonaki ma naa taratara hakaapo 2.14—4.5
Ttiputipu i te noho Paul 4.6–18
Naa taratara hakaoti 4.19–22
1
A nau Paul, se aposol Jesus Christ i te hiihai TeAtua. Nau ni heunatia mai TeAtua ki hakaea nau i te ora maaoni taatou ma ki too ki mee maa taatou e nnoho hakapaa ma Jesus Christ.
Taku tama, Timothy. Nau e llee taku manava iaa koe. Acts 16.1
Nau e taku maa te laaoi, te manava aroha, aa ma te noho laaoi TeAtua Tamana ma Jesus Christ ki noho ma koe.
Paul e taratara hakahiahia
Nau e hakahiahia i TeAtua te Tama e heheuna ai nau ma te hakataakoto e maarama, e mee pee ko aku tippuna imua. Nau e maanatu atu kiaa koe i te poo ma te ao, i aku taku ki TeAtua iaa koe. Nau e maanatu ake iloo i oo tuu ka tani i te saaita taaua ni mavvae, teenei e hiihai iloo nau maa nau ki hanatu no mmata iaa koe, ki hiahia nau. Nau e iloa maa koe se tama e lotu hakaraaoi iloo, e mee pee ko too tipuna Lois aa ko too tinna, Iunis. Aa nau e iloa maa koe koi taaohi ki too lotu naa. Acts 16.1 Teenei ko taku vana e hiihai maa koe ki heheunatia koe naa mahi TeAtua ni kauatu kiaa koe i taku saaita ni taku ka hakapiri aku rima i aruna too pisouru. I te aa, TeAitu Tapu ni kaumai TeAtua ki taatou raa ni see kaumai ma ki kiri mattaku taatou, seai. Taatou e haaoa TeAitu Tapu raa ki haimahi taatou, ki manava laaoi taatou i aaraa tama, aa ki mmata ake hakaraaoi taatou ki naa sosorina taatou.
Koe ki see napa te hakaea ake ki aaraa tama i naa tiputipu TeAriki taatou. Nau ni ponotia ki loto te hare karapusi iaa nau e lotu i Ttama naa, teenaa koe ki see napa iaa nau. Taaua ki hakallono isu hakapaa i naa hakaea taaua te Lono Taukareka, i TeAtua ma ki tokonaki mai ki taaua. Taatou ni hakasaoria no kannaatia TeAtua ki mee taatou ma ni tama aana. See mee maa i naa mee taukalleka taatou ni mee, seai. Teenaa ko na tiputipu tana hakataakoto ma tana manava aroha i taatou. TeAtua ni takoto tana manava aroha i taatou imua iloo. 10 Aa teenei taatou ku hakailotia TeAtua i te manava aroha naa, teenaa ko te hakasura iho ana Jesus Christ, Ttama e hakasao taatou. Ttama naa ku oti te seua a Ia naa mahi te mate no hakailotia a Ia te ora e ora hakaoti raa ki te Lono Taukareka.
11 Nau ni tukua TeAtua ki heheuna nau ma se aposol aa ma se tisa ki hakaea te Lono Taukareka nei. 1 Tim 2.7 12 Teenei nau e hakallono isu raa ko naa mee nei. Tevana iaa nau see napa, i te aa i aa nau e iloa hakaraaoi iloo i taku tama e taaohi manava ai. Nau e iloa maa Ia e lavaa te roorosi hakaraaoi iloo ki taku ora no tae ki te aso hakaoti.
13 Taaohi ki naa taratara maaoni teelaa ni kauatu nau kiaa koe, aa koe ku tautari ki naa taratara naa. Taaohi ki too lotu naa aa koe ku manava laaoi i telaa tama i taatou e nnoho hakapaa ma Jesus Christ. 14 I loto naa mahi TeAitu Tapu teelaa e heheuna iloto taatou, koe ki taaohi ki naa mee e taukalleka teelaa ni kauatu ki roorosi koe.
15 Koe ku oti te iloa maa nau ku oti te tiiake Figelus laaua ma Hermosenes, aa ma naa tama hakkaatoa te lotu iloto Asia.
16 Nau e taku maa TeAriki ki aroha i te haanauna Onesiforus, i aa nau ni hakahiahiaria ttama naa i te lopo saaita. Ttama naa ni see napa maa nau e moe i te hare karapusi, 17 aa i tana saaita lokoi ni tae mai ki Rome raa, a ia ni ssee no lave iloo iaa nau. 18 Nau e taku maa TeAriki ki aroha iaa ia i te aso hakaoti. Koe e iloa hakaraaoi iloo i naa vana ttama naa ni mee kiaa nau i Epises.

1.2 Acts 16.1

1.5 Acts 16.1

1.11 1 Tim 2.7