8
Saul e taaia a ia naa tama te lotu
I te saaita naa raa, naa tama te lotu e nnoho iloto Jerusalem raa ni kaamata te haia hakallikaina. Naa tama hakkaatoa e lotu raa ni masseu ki naa matakaaina iloto Judea maa Samaria. Teelaa ko naa aposol raa koi ni nnoho i Jerusalem. E mee naa tama te lotu ni toa laatou te haitino Stephen no tanumia, naa tama naa ni mmate hakaoti i naa ttani laatou.
Tevana iaa Saul ni kaamata no seua a ia te lotu. A ia ni sare uru katoo i naa hare naa tama e lotu raa no huutia ake naa taanata maa naa haahine hakkaatoa e lotu no ppono ki loto te hare karapusi. Acts 22.4-5; 26.9-11
Te Lono Taukareka raa ku tarataraina i Samaria
Naa tama e lotu teelaa ni masseu mai i Jerusalem raa ni oo no hakaea te Lono Taukareka raa i naa kina katoo laatou e oo. Philip ni hano ki te matakaaina hakamau i Samaria raa no hakae i naa tiputipu Christ ki te kanohenua te matakaaina naa. Te saaita te kanohenua naa ni llono i naa taratara Philip ka kkite laatou i ana hakassura naa mahi TeAtua raa, naa tama naa ni hakannoo hakaraaoi iloo ki ana taratara e kauake. E tammaki iloo naa tama ni tauria naa tippua hakallika raa ni haia no taukalleka, teenaa naa tippua naa ni kappisi naa varo laatou i te saaita laatou ni hakattaharia i naa tama naa, aa e tammaki naa tama see lavaa te sassare ma naa tama see ssare hakaraaoi ni haia no taukalleka. Teenaa naa tama i te matakaaina naa ni fiaffia iloo.
Simon te tama pakava
Teelaa se tama pakava e noho i te matakaaina naa, tana inoa ko Simon. Te kanohenua Samaria naa ni massaro iloo i naa pakava te tama naa e hai, aa te tama naa e hikkahi kiaa ia maa ia se hakamau. 10 Naa tama hakkaatoa i te matakaaina naa, teenaa e kaamata mai iloo i naa hakamau no tae ki naa tamavare, ni hakannoo atu hakaraaoi iloo ki naa vana te tama naa e hai, ka taratara hakanau peelaa, “Naa mahi TeAtua e ilotia ma ko ana ‘Mahi Hakamaatua’ raa, teenei e hakatii maarama mai i te tama nei.” 11 Naa tama naa ni hakannoo atu iloo peenei ki te tama naa i laatou ku rooroa iloo i naa nnoho laatou ka massaro peenaa i naa pakava te tama naa e hai. 12 Tevana iaa, i te saaita naa tama naa ni hakannoo ki naa hakaea ake Philip te Lono Taukareka i te Nohorana TeAtua aa maa Jesus Christ ko te Mesaea raa, naa tama naa, teenaa ko naa taanata ma naa haahine hakkaatoa, ni too te hakaukau tapu. 13 Simon tana tino hoki ni hakannoo ki naa taratara Philip; aa i tana saaita ni oti te too te hakaukau tapu raa, a ia ni taka atu vaamuri Philip, teenaa ki oho ana mouri i ana kite i Philip e hakassura naa mahi e llasi TeAtua.
14 Naa aposol e nnoho i Jerusalem raa ni llono maa te kanohenua haka Samaria raa ku oti te too naa taratara TeAtua, teenaa heunatia iloo laatou Peter laaua ma John ki oo ki Samaria. 15 Te takarua naa ni ttae atu no taku iloo ma naa tama ku lotu i te kina naa, teenaa ki toa laatou TeAitu Tapu. 16 I te aa, i naa mahi TeAitu Tapu raa seki tau i naa tama naa; laatou ni hakaukau tapuina koi iloto te inoa TeAriki Jesus. 17 Peter ma John ni oo atu no hakapiri iloo naa rima laaua i aruna naa tama naa no taku maa naa tama naa, teenaa tau iloo TeAitu Tapu raa i naa tama naa.
18 Simon ni kite maa TeAitu Tapu raa ni tau i naa tama raa i te saaita naa aposol raa ni hakapiri naa rima laaua i aruna laatou, teenaa hookii iloo naa mane ki Peter ma John, 19 ka mee ake peelaa, “Kaumai naa mahi naa kiaa nau hoki, teenaa ki taku saaita e hakapiri aku rima i aruna naa tama raa, TeAitu Tapu ki tau i naa tama naa hoki.”
20 Araa nei Peter ku mee ake kiaa ia, “Tere hakaatea iloo ma oo mane naa ki te kina te ahi e ura see mate! E aa? Koe e maanatu maa koe e lavaa koi te tauia a koe naa mahi TeAtua ki te mane? 21 Koe see hai vana e mee iloto naa heuna maaua nei, i te aa i too hatumanava see tonu i naa karamata TeAtua. 22 Tiiake oo mannatu hakallika naa, aa koe ku taku ki TeAriki ki aroha iaa koe, i aa koe ni mee oo mannatu e hakallika peenaa. 23 I te aa, nau e kite maa too manava kaimanako naa e hakallika iloo, aa koe hoki se tama ku hakavaarea naa mahi te haisara.”
24 Teenaa ki mee ake Simon, “Koorua taku ki TeAtua ki see ssura naa vana koorua e taratara nei iaa nau.”
25 Te saaita Peter ma John ni oti te hakaea ki naa tama raa i te illoa laaua i Jesus Christ aa i naa taratara TeAriki raa, laaua ni ahe ki Jerusalem. Teenaa laaua ni hakataka atu i naa tamaa henua vaaroto Samaria raa ka hakaea te Lono Taukareka ki naa tama i naa kina naa.
Philip e akonakiria a ia te tama haka Ethiopia
26 Teenaa te ensol tokotasi TeAtua ni vanaake peelaa ki Philip, “Masike no hano ki te kipu ki te ara e taa vaaroto mouku, teenaa ko te ara e tere iho i Jerusalem ki Gaza.” (Te ara naa ku see saarea i naa aso nei.) 27 Teenaa masike iloo Philip no hano i te ara naa. I te ara raa a ia ni ttiri i te tama haka Ethiopia e taapaa ma se ‘eunuch’, e tere i tana karis raa ki tana henua. Te tanata naa se hakamau e roorosi i naa mane te tuku ffine i Ethiopia, aa a ia naa ni hano ki Jerusalem no lotu i TeAtua, aa teenei a ia ku ahe ki tana henua. 28 Te tanata naa e noho i aruna tana karis raa ka paupau te laupepa te pure Isaiah. 29 TeAitu Tapu raa ki mee ake ki Philip, “Sare atu ki taupiri koe ki te karis e tere raa.” 30 Teenaa tere atu iloo Philip ki te karis naa no lono i naa paupau te tanata naa te laupepa Isaiah. Philip ki vasiri ake, “Koe e iloa i te hakataakoto naa taratara e paaua a koe naa?”
31 Te hakamau raa ki mee ake, “Nau ma ki iloa peehea ki mee maa see hai tama e iloa e hakaari mai te hakataakoto naa taratara nei?” Teenaa vanaake iloo te tama naa ki Philip ki kake ake ki aruna no noho i tana vasi. 32 Naa taratara te laupepa Isaiah e noho te tanata naa no paupau raa e taratara peelaa:
“Ttama naa e mee pee ko te sipsip e taakina ki taia,
a ia ni seai iloo se taratara ni pesi,
e mee pee ko naa moe seemuu te sukua sipsip i ana tasia tana huru.
33 Ttama naa ni kotia vare lokoi ka hakanaparia,
A ia seai tana haanauna e nnoho mai ma ki taratara ai te henua i laatou,
i te aa i aa ia ku taia no mate, teenaa tana ora i te kerekere nei ku oti.” Is 53.7-8 (LXX)
34 Te hakamau raa ki vasiri ake ki Philip, “Hakaari mai, te pure e sissii naa taratara nei e taratara i ai? A ia e taratara iaa ia soko ia, seai, e taratara i telaa tama?” 35 Teenaa kaamata iloo Philip te hakaea ake te Lono Taukareka i Jesus raa ki te tanata naa, e kaamata iloo i te taratara te Laupepa Tapu e paaua laaua naa. 36 Te takarua naa ni tere iho i te ara naa no tae iloo ki te kina te vai. Teenaa ki mee ake te hakamau raa Philip, “Ttoka mai, teenei se vai. Nau e puuia te aa ma ki see too nau te hakaukau tapu?” 37 [Philip ki mee ake, “Koe e lavaa te too te hakaukau tapu ki mee maa koe e lotu ma too hatumanava hakkaatoa i TeAtua.” Te hakamau raa ki hakaahe ake, “Nau e iloa maa Jesus Christ ko te Tama maaoni TeAtua.”]
38 Te hakamau naa ni huri no vanaake iloo ki te tama e terekia a ia te karis raa ki ttuki, araa ssepu iho iloo laaua ma Philip ki te vai, no hanatu Philip no hakaukau tapu te hakamau naa. 39 Te saaita te takarua naa ni massike ake i te vai raa, Philip ni toa TeAitu Tapu raa i te kina naa no see kite hakaoti te hakamau naa iaa ia. Te hakamau raa iaa ni hano hiahia koi ki tana henua. 40 Philip iaa ni kite maa ia ku noho i Asotus. Teenaa a ia ni hakataka i te kina naa no hano ki Sisaria ka hakaea te Lono Taukareka raa i naa tamaa matakaaina katoo i te kina naa.

8.3 Acts 22.4-5; 26.9-11

8.33 Is 53.7-8 (LXX)