Lamentaciones
1
Jeremías quichoquili altepetl Jerusalén
Tlahuel iseltzi mocajtoc Jerusalén, ayacmo eltoc quen achtihui quema temitoya ica masehualme. Ni altepetl catli quinnahuatiyaya miyac pilaltepetzitzi, ama nesi quen se sihuatl catli cahualtzi. Achtihui ni altepetl eliyaya nelía yejyectzi quen iichpoca se tlanahuatijquetl, pero ama mocahua quen se tequipanojquetl catli quitequipanoltíaj ica tequitl catli tlahuel ohui.
Seyohual Jerusalén ehuani tlahuel chocaj quen se ichpocatl catli tzajtzi huan temo iixayo. Chocaj quen se ahuilnenca sihuatl catli quinpixqui miyac tlacame catli quiicneliyayaj, pero teipa amo aqui mocahua para quiyoltlalis. Quicajtejtoque nochi ihuampoyohua. Quej nopa nojquiya nochi tlalme catli eliyayaj ihuampoyohua ni altepetl Jerusalén. Ama quicajcayajtoque huan mocueptoque icualancaitacahua.
Tlali Judá ehuani ama tlaijiyohuíaj campa hueli ipan sequinoc tlalme. Amo huelij mosiyajquetzaj pampa quintlantoque catli quintemojtinemiyayaj. Quena, quinitzquitoque huan quinhuicatoque huan ayacmo quimatij tlaque quichihuase para momanahuise.
Tlatzitzicatoc nochi ojtli catli calaqui ipan ni tepetl Sion. Ayacmo aqui itztoc para hualas ipan ilhuitl. Ipuertas campa calaquij ipan itepa ni altepetl tlatzitzicatoc. Nochi totajtzitzi chocaj. Nochi ichpocame quinhuicatoque. Catli mocahuaj ipan Jerusalén tlahuel motequipachohuaj.
Inincualancaitacahua Jerusalén ehuani ama mochijtoque inintecohua. Moricojchijtoque ica catli quipixtoyaj. Quena, TOTECO quitlatzacuiltijtoc ni altepetl huan nochi catli ehuaj nica pampa miyac tlajtlacolchijtoque. TOTECO quincahuilijtoc inincualancaitacahua ma quinhuicaca ininconehua hasta seyoc tlali.
Quisosolojtoque nochi iyejca ni hueyi altepetl ipan tepetl Sion huan ayacmo nesi. Catli tlanahuatiyayaj ipan ni altepetl, ama mayantinemij quen masame catli quitemojtinemij sacatl. Pano siyajtoque hasta san moicxihuahuatatzaj quen masame catli ayacmo hueli cholose tlen inintlapejcahua.
Masque noja titlaijiyohuíaj nica huan ayacmo onca tochajchaj, tiquelnamiquij nopa tlamantli pajpatiyo catli tijpixtoyaj tlen huejcajya. Pero quema tihuetzque ininmaco tocualancaitacahua, amo aqui hualajqui techpalehuiqui. Quema tocualancaitacahua tiJerusalén ehuani quiitaque quenicatza mocajqui ni altepetl, san toca huetzcaque.
Tojuanti catli tiehuaj Jerusalén nelía titlajtlacolchijtoque huan yeca nochi techcualancaitaj. Catli quitlepanitayayaj ni altepetl, ama quihuejcamajcahuaj. Tocualancaitacahua quiitztoque ni altepetl quen se sihuatl xolotl catli choca huan moicancuepa ica pinahualistli.
Tiitztoque quen se ahuilnenca sihuatl catli quipiya icuex soquiyo ica itlajtlacol. Quen catli ahuilnemiyayaj, masehualme catli nica ehuayayaj amo moilhuijque tlaque ininpantisquía. Amo momocuitlahuijque huan yeca ama huetztoc toaltepe huan amo aqui itztoc para techyoltlalis.
“TOTECO, xiquita quenicatza techpinahualtijtoque huan quenicatza mohueyimatij tocualancaitacahua. 10 Tocualancaitacahua moaxcatijtoque catli tlahuel ipati ipan toaltepe. Tiquitztoque quenicatza calajque ipan motiopa. Calactoque seyoc tlali ehuani catli amo mitziximatij, TOTECO. Calactoque campa ta tiquijto amo hueli calaquise.”
11 “TOTECO, nochi tojuanti catli timocahuaj ipan Jerusalén tichocaj huan tijtemojtinemij tlacualistli. Catli ipati catli mocahuayaya tomaco tijpatlatoque ica tlacualistli para noja huelis tiitztose. Xijtlachili, TOTECO, quenicatza timocajtoque. Xijtlachili quenicatza nochi quihuihuiitaj ni moaltepe.”
12 “Amojuanti catli anyohuij ipan ojtli, ximoquetzaca huan ximoilhuica sintla onca seyoc tlatzacuiltili quen catli tijpixtoque. Nelía chicahuac catli techchihuilijtoc TOTECO. Techtitlanili ni tlaijiyohuilistli pampa cualanqui tohuaya.
13 “Eltoc quen TOTECO quititlanqui tlen huejcapa se tlatzacuiltili catli eltoc quen se tlitl catli ajsitoc hasta ipan nochi toomiyo. Quisencajqui se tlaquetztli para toicxihua para ma timocuepaca tlen totlajtlacolhua. Tijmatij techtlahuelcajtoc. Titlapolohuaj tlatoctzitzi.
14 “TOTECO quiilpijtoc nochi totlajtlacolhua ipan toquechtla. Quichijtoc quen se catli quiilpía se cuahuitl ininquechtla torojme para tlaxahuase huan quihuica nopa lazo imaco. Quena, TOTECO techtlalilijtoc totlajtlacolhua ipan toquechtla quen se tlamamali huan quitlalijtoc nopa lazo ininmaco tocualancaitacahua. Quichijtoc para tlamis tofuerza. Toteco techtlalijtoc ininmaco masehualme catli tetique para techtlaxahualtise huan amo hueli timotojtomase.
15 “Toteco quintzontlamiltijtoc nochi tlacame catli más tetique ipan toaltepe. Quichijqui ma hualaca catli quinmictijtoque totelpocahua. Toteco ipan moquejquetztoc tiJerusalén ehuani quen se ipan moquejquetza xocomecatl itlajca para quiquixtilis iayo. Achtihuiya nica totlal Judá nesiyaya quen se yejyectzi ichpocatl catli ayamo aqui quinojnotztoc.
16 “Tlahuel tichocaj pampa hualajtoc nochi ni fiero tlamantli tlen topantis. Toixteyol temitoc ica toixayo huan amo aqui para techyoltlalis. Amo aqui catli techyolchicahuas. Nochi catli timocahuaj ipan toaltepe tiitztoque quen tiicnotzitzi pampa techtlanque tocualancaitacahua.”
17 Tojuanti catli tiitztoque ipan altepetl Jerusalén timomatlananaj ajqueya techpalehuis, pero amo aqui techyoltlalía. TOTECO tlanahuatijtoc para nopa tlalme catli techyahualohua ma mocuepaca tocualancaitacahua. Quiijtojtoc nochi ma techitaca tiJerusalén ehuani quen se tlamantli catli quiijiyaj.
18 “Pero TOTECO quichihua catli xitlahuac pampa tojuanti catli tiehuaj nica amo tijchijtoque catli technahuatijtoc. Nochi catli anehuani ipan pilaltepetzitzi techtlacaquilica, xiquitaca quenicatza titlaijiyohuíaj. Totelpocahua huan toichpocahua quinhuicaque.
19 “Quen se ahuilnenca sihuatl quintemohua nopa tlacame catli quiicneliyayaj huan amo hueli quinpantía pampa quicajcayajtoque, quen nopa techcajcayajtoc totlajtlacolhua. Ama nochi tototajtzitzi huan huehue tlacame ya mijque ica mayantli nica ipan altepetl. Quitemojtinemiyayaj tlacualistli para noja hueltosquíaj itztosquíaj, pero amo quipantijque.”
20 “TOTECO, xijtlachili quenicatza timotequipachohuaj. Tijmatij quenicatza toyolo tzayanisnequi. Huihuipica noijti quema nimoilhuía quenicatza timohuejcamajcajtoque. Calteno temictíaj ica machete. Nica calijtic miquilistli techchiya.
21 “Ne masehualme quicaquij quenicatza titlahuejchihuaj, pero amo aqui itztoc para techyoltlalis. Nochi tocualancaitacahua campa hueli quimatij catli topantitoc. Paquij ica catli ta, TOTECO, techchihuilijtoc. Ma huala nopa tonal catli tiquijtojtoc para hualas huan ma ininpanti quen tojuanti topantitoc.
22 “Xijtlachili ta nochi tlamantli catli fiero quichijtoque inijuanti. Xiquinchihuili quen quinamiqui por inintlajtlacolhua nojquiya, quen techchijtoc por totlajtlacolhua. Tlahuel tichocaj tiJerusalén ehuani. Tijmatij titlapolose.”