Salmos
1
Tlajtlacolchihuani huan catli itztoque xitlahuaque iixpa Toteco
Paqui nopa masehuali catli amo quitlacaquilía inincamanal amo cuajcualme,
niyon amo quintoquilía tlajtlacolchihuani.
Niyon amo mohuica ininhuaya catli ica paquij TOTECO.
Nopa masehuali quipantía hueyi paquilistli pampa quichijtinemi catli quiijtohuaj itlanahuatilhua TOTECO,
huan ipan nopa tlanahuatilme monejnehuilijtinemi tonaya huan tlayohua.
Nopa masehuali itztoc quen se cuahuitl catli moscaltía nechca atentli,
huan temaca itlajca quema ipohual huan amo quema xihuiyo tepehui.
Nochi catli quichihua quisa cuali.
Pero amo quej nopa ica masehualme catli amo cuajcualme,
pampa inijuanti itztoque quen tlasoli catli quihuica ajacatl.
Yeca quema TOTECO tetlajtolsencahuas,
nopa amo cuajcualme amo huelise quiijiyohuise,
pampa yaya tlahuel chicahuac quintlatzacuiltis.
Quena, ipan nopa tonal tlajtlacolchihuani ayacmo huelis mocahuase ininhuaya masehualme catli itztoque xitlahuaque iixpa.
Pampa TOTECO quimati nopa ojtli catli ipan nemij masehualme catli itztoque xitlahuaque,
pero masehualme catli quichihuaj catli amo cuali,
polihuise.