4
Nimitztekimaka iyi̱xtaj Dios iwá̱n toTe̱ko Jesucristo yej wi̱ꞌ ken se̱ rey iga kijuzga̱ro̱ki yej isatokej iwá̱n yej miktokej, iga xikpowa iní̱n ye̱ꞌnoti̱ciaj de Jesucristo; xikpowili yej mitzkakisnekij, eꞌ no̱ xikpowili yej ayá̱ꞌ mitzkakisnekij. Xikyo̱lyama̱na yej ayompa nemi, xikijli iga mamoyo̱lpata. Xitano̱no̱tza tamelá̱ iwá̱n xitamachti itájto̱l Dios. Iga yawi wi̱tzeti kua̱ꞌ ayꞌya kikakisnekiskej ye̱ꞌtamachtilis; ma̱jwaꞌ kite̱mo̱skej miaꞌ yej tamachtiáj iga makimachti̱ka̱n ken yejémejpa kikakisnekij. Kikajte̱waskej ken nokta tane̱xtiliá itájto̱l Dios iwá̱n kinakasmakaskej na̱mo̱lkue̱ntojmej. Eꞌ tej nochipa xiye̱ꞌtajla̱nto. Xikijyo̱wi kua̱ꞌ mitzikno̱chi̱waj. Xikpojto ye̱ꞌnoti̱ciaj kén iga Jesucristo tasalva̱rowa iwá̱n xikye̱ꞌchi̱wa motekipáno̱l yej toTe̱ko mitzmáꞌ.
Nej ayꞌya ke̱ꞌ poliwi iga yáwija ne̱mikti̱tij; nimochi̱was ken tikita se̱ ofrenda iga Dios. Nikta̱nilij nochi yej ne̱tzakuilia̱ya iga manikchi̱wa ken kineki Dios. Támiꞌya notekipáno̱l ipan iyojwi Dios. Ayá̱ꞌ nikajtej iga nimoconfia̱roj ipan Cristo. Nikmati iga ipan cielo toTe̱ko ne̱makas yej ye̱kti* 4:8 “Yej ye̱kti”; español “corona”. Xikita glosario “Corona”. iga nikchij ken yéj ne̱tekimáꞌ. Ne̱makas toTe̱ko yej taye̱ꞌjuzga̱rowa inó̱n día kua̱ꞌ tajuzga̱ro̱j. Eꞌ ayéj nejsan ne̱makas, no̱ kimakaskej yej kichi̱xtokej iga maguiꞌ mawí̱kiya.
Pablo kijliá Timoteo yej makichi̱wa
Amo mawejkati iga xine‑itaki, 10 iga Demas ne̱kajtej iga má̱j kineꞌ yej onoꞌ ipan iní̱n ta̱jli, iwá̱n yajki a̱ltepe̱ꞌ Tesalónica. Crescente yajki ipan estado de Galacia, Tito yajki ipan estado de Dalmacia. 11 Ise̱lti Lucas nigaj onoꞌ nowa̱n. Kua̱ꞌ tiwi̱ꞌ, xikte̱mo Marcos iga mawi̱ki no̱, porque wel ne̱pale̱wi̱j ipan notekipáno̱l. 12 Tíquico nikti̱tan a̱ltepe̱ꞌ Éfeso. 13 Kua̱ꞌ tiwi̱ꞌ, achi ompa xine̱wajliguili noka̱paj de tzótzol yej nikajtej a̱ltepe̱ꞌ Troas cha̱n Carpo; no̱ xine̱wajliguili kimilo̱la̱mamej 4:13 Xikita glosario “Kimilo̱la̱maꞌ”. ka̱n ijijkuilijtoꞌ itájto̱l Dios, eꞌ má̱j nikneki kimilo̱lkuetaxmej ka̱n ijijkuilijtoꞌ itájto̱l Dios.
14 Alejandro, yej tekipanowa iga kichi̱wa kuajkuantas iga tepos, poxsan ne̱chi̱wilij yej aye̱kti, eꞌ kensan ne̱chi̱wilij, yawi kitati iwá̱n toTe̱ko. 15 Kuidáj no̱ Alejandro mitzchi̱wiliá tejté̱, iga yéj kijiya kén iga nejeme̱n nitamachtijkej itájto̱l Dios.
16 Kua̱ꞌ achto nimotajtowilij iyi̱xtaj tekiwajmej, ayagaj ne̱tajtowilij; nochi ne̱senkokajtejkej. Malej ijkó̱n, Dios makikne̱li̱ka̱n yej ne̱senkokajtejkej. 17 Eꞌ toTe̱ko ne̱pale̱wij iwá̱n ne̱yo̱lchikaj, ijkó̱n iga wel nikpowaꞌ iní̱n ye̱ꞌnoti̱ciaj yej tasalva̱rowa, iga makikakika̱n ino̱mej yej ayéj judiyojmej. Iwá̱n Dios ne̱ma̱nawij iga amo mane̱kua te̱kua̱ni. 18 ToTe̱ko ne̱ma̱nawi̱j ipan inochi yej aye̱kti, iwá̱n ne̱wi̱gas ka̱n yéj onoꞌ ipan cielo. ¡ToTe̱ko mamoweyimati̱lti nochipa! Ijkó̱nyawaꞌ.
Pablo monawatiá iwá̱n kitajtaniliá toTe̱ko iga maye̱ꞌonolo
19 Ompa xine̱saluda̱rowili Prisca, Aquila iwá̱n Onesíforo, isiwa̱ꞌ iwá̱n ipilowa̱n. 20 Erasto ka̱wiꞌ a̱ltepe̱ꞌ Corinto, iwá̱n Trófimo menferma̱roj wa̱n nikajtej a̱ltepe̱ꞌ Mileto. 21 Nikneki xiwi̱ki kua̱ꞌ aya sektajtiá. Mitzsaluda̱rowaj Eubulo, Pudente, Lino, Claudia iwá̱n inochi tokni̱wa̱n yej kicre̱dojtokej Cristo.
22 ToTe̱ko Jesucristo maono mowa̱n, iwá̱n Dios mamitzyo̱lchika̱waka̱n amonochi̱n. Ijkó̱nyawaꞌ.

*4:8 4:8 “Yej ye̱kti”; español “corona”. Xikita glosario “Corona”.

4:13 4:13 Xikita glosario “Kimilo̱la̱maꞌ”.