Itájto̱l Jesucristo yej kijkuiloj
San Juan
1
Dios mochij ta̱gaꞌ
Kua̱ꞌ pe̱waꞌ nochi, onóyaya in Tájto̱l;* 1:1 Ken te̱ne̱xtiliá ipan versículo 14, Tájto̱l kijto̱jneki Jesucristo. Iga itájto̱l yej agaj kijtowa, seꞌ wel kimati yej nemi kejla̱miki. Ijkó̱n kua̱ꞌ mojtowa iga Jesucristo in Tájto̱l, kijto̱jneki iga yéj nokta te̱ne̱xtiliá ken Dios kejla̱miki. iwá̱n inó̱n Tájto̱l onoya iwá̱n Dios iwá̱n yéj in Dios. Puej kua̱ꞌ pe̱waꞌ, yéj onoya iwá̱n Dios. Ipan yéj, Dios kichij nochi yej onoꞌ; ateyi nité̱ yej onoꞌ yej inó̱n Tájto̱l ayá̱ꞌ kichij. Yéj kichij iga nochi yej isatoꞌ maonoka̱n, wa̱n kita̱wia̱ya pan iya̱lmajmej nochi gente. Iní̱n ta̱wi̱lyo̱ꞌ 1:5 Ta̱wi̱lyo̱ꞌ no̱ kijto̱jneki Jesucristo. ta̱wiá ka̱n tako̱mi iwá̱n tako̱mitilyo̱ꞌ awel kise̱wiá.
Onoya se̱ ta̱gaꞌ ito̱ka̱ꞌ Juan, yej Dios kiti̱tan, wa̱laj kinojma‑ijto̱ko itekiyo inó̱n ta̱wi̱lyo̱ꞌ, iga nochi makicre̱do̱ka̱n ipan ta̱wi̱lyo̱ꞌ. Juan ayéj inó̱n ta̱wi̱lyo̱ꞌ, kiti̱tánkejsan iga ye̱ꞌtajto̱ko de ta̱wi̱lyo̱ꞌ. Inó̱n melaꞌta̱wi̱lyo̱ꞌ yej kita̱wiá nochi gente, ito̱ka̱ꞌ Jesucristo, némi‑oꞌ asiá ipan iní̱n ta̱jli.
10 Inó̱n Tájto̱l onoya ipan ta̱jli; iwá̱n malej iga Dios kichij ipan Jesucristo nochi yej onoꞌ, yej cha̱ntitokej ipan ta̱jli aki̱xmatikej. 11 Jesús wa̱laj ipan íta̱l, eꞌ judiyojmej yej igé̱ntejpa ako̱mema̱wijkej. 12 Eꞌ yej ko̱mema̱wijkej iwá̱n moconfia̱rojkej ipan yéj, yéj kichij iga ini̱mej mamochi̱waka̱n ipilowa̱n Dios. 13 Ayéj ken ipilowa̱n na̱mo̱lte̱tajmej yej nace̱rowaj iga ijkó̱n kineki ta̱gaꞌ, sino que ini̱mej ipilowa̱n nokta Dios.
14 Iwá̱n inó̱n Tájto̱l mochij ta̱gaꞌ, iwá̱n cha̱ntitoya iwá̱n nejeme̱n, poxsan te‑ijikni̱n iwá̱n ayí̱ꞌ takajkaya̱wa. Iwá̱n nikitakej iweyipode̱r, ino̱nwaꞌ iweyipode̱r ise̱lpiltzi̱n toTaj. 15 Juan tajtoj de yéj, iwá̱n kijtoj:
—De iní̱n nitajtoj kua̱ꞌ nikijtoj iga yej wi̱ꞌ despué̱j de nej, achto que nej, iga onóyaya kua̱ꞌ nej aya nonoꞌ.
16 Dios te̱maka yej ye̱kti, ayéj se̱ ve̱j, miaꞌ ve̱j, iga te̱poxcho̱kiliá. 17 Dios kimáꞌ iley Moisés iga yéj mate̱ne̱xtili, eꞌ ipan Jesucristo te̱ne̱xtilij kén iga te̱cho̱kiliá iwá̱n ayá̱ꞌ te̱kajkaya̱wa. 18 Aya i̱ꞌ nokta agaj kita Dios; ise̱lpiltzi̱n, yej melaꞌse̱titoꞌ iwá̱n toTaj, yéj te̱ne̱xtilij kén in Dios.
Juan yej tabautiza̱rowa tajtowa de Jesucristo
19 Judiyojmej yej icha̱mej Jerusalén kiti̱tankej sacerdo̱tejmej iwá̱n levi̱tajmej 1:19 Xikita glosario “Levita”. iga maya̱ka̱n ka̱n onoꞌ Juan iwá̱n kitajtankej:
—¿A̱ꞌyéj in tej?
20 Iwá̱n Juan kinojma‑ijtoj:
—Nej ayéj niCri̱stoj.§ 1:20 Xikita glosario “Cristo”.
21 Iwá̱n sej kitajtankej:
—¿A̱ꞌtaj yej in tej? ¿Ix tiprofe̱taj* 1:21 Xikita glosario “Profeta”. Elías?
Juan kijtoj:
—Ayéj.
Iwá̱n kitajtankej:
—¿Ixtaj tej in inó̱n profeta yej momatiá iga asiá?
Kijtoj:
—Ayéj.
22 Iwá̱n kijlijkej:
—¿A̱ꞌtaj yéj nokta in tej? Niknekij manikmati̱lti̱ka̱n yej ne̱ti̱tankej. ¿Té̱ wel anne‑ijliáj de tej?
23 Juan kijtoj:
—Nej inó̱n yej ijkí̱n kijtowa ipan desierto: 1:23 Xikita glosario “Desierto”. “Xiktapowili̱ka̱n toTe̱ko se̱ weyi‑ojti yej melaktiꞌ” —ijkó̱n ken kijtoj el profeta Isaías.
24 Yej tajto̱to̱yaj iwá̱n Juan, kiti̱tankej fariseojmej, 1:24 Xikita glosario “Fariseo”. 25 iwá̱n tatajtankej:
—Sigataj ayéj tiCri̱stoj, niga ti‑Elías, niga tiprofe̱taj ¿Te ígataj titabautiza̱rowa?§ 1:25 Xikita glosario “Bautizar”.
26 Juan kijtoj:
—Nej nitabautiza̱rowa iga a̱ꞌti; eꞌ iwá̱n amejeme̱n onoꞌ se̱ yej ayá̱ꞌ anki̱xmatij 27 iwá̱n ne̱tokatiwi̱ꞌ, malej iga yéj tayaka̱ntoꞌ má̱j que nej. Nej aneajasi ni alí̱n iga manikxitomili imekayo igaꞌ.
28 Inochi iní̱n mochij pan a̱ltepe̱ꞌ Betania, iyi̱ka̱mpa we̱ya̱ꞌ Jordán iki̱sáya̱mpa to̱nati̱ꞌ, ka̱n Juan tabautiza̱rojtoya.
Te̱ itekiyo Jesús
29 Ipanya seꞌ día, Juan kitaꞌ Jesús iga kina̱ꞌtechojtiwi̱ꞌ, iwá̱n kijtoj:
—Taꞌ xikitaka̱n, ini̱nwaꞌ in yej Dios iCorde̱roj* 1:29 Cordero ken tikita borre̱gojtzi̱n. Xikita glosario “Borrego” wa̱n “Cordero”. yej wel kiperdona̱rowa yej aye̱kti yej kichij la gente. 30 De yéj nitajtoj kua̱ꞌ nikijtoj: “Notepotztaj wi̱ꞌ se̱ yej achto que nej, iga onóyaya achto que nej.” 31 Nej no̱ ayá̱ꞌ niki̱xmatiá; eꞌ nej nitabautiza̱rojtiwa̱laj iga a̱ꞌti, iga nokta la gente de Israel maki̱xmati.
32 Juan no̱ kijtoj:
—Nej nikitaꞌ iyEspí̱ritoj Dios temoj ipan cielo ken se̱ jojtoko, iwá̱n sa̱liwito ipan yéj. 33 Nej aya nikmatiá a̱ꞌyéj; eꞌ yej ne̱ti̱tan iga manitabautiza̱ro̱ki iga a̱ꞌti, ne‑ijlij: “Yej tikitas ipan yéj temowa iyEspí̱ritoj Dios iwá̱n moketza iyakapan, inó̱nyawaꞌ in yej tabautiza̱rowa iga iyEspí̱ritoj Dios.” 34 Nej niknojma‑ítaꞌya, iwá̱n nej nikijtowa iga yéj nokta iPiltzi̱n Dios.
Yej áchtopa idisci̱polojmej Jesús
35 Ipanya seꞌ día, Juan onoya ómpasan sej iwá̱n o̱me yej kitokatinemiáj. 36 Kua̱ꞌ kitaꞌ nemi panowa Jesús, Juan kijtoj:
—¡Taꞌ xikitaka̱n, iné̱pawaꞌ in Dios iCorde̱roj!
37 Iyo̱mexti̱n yej kitokatinemiáj Juan, kikakikej iga ijkó̱n kijtoj, iwá̱n kitokakej Jesús. 38 Iwá̱n Jesús tacháꞌ tatepotztaj, iwá̱n kitaꞌ iga kitokatiawij, iwá̱n kijlijkej:
—¿Té̱ ankite̱mowaj?
Yejeme̱n kijtojkej:
—Tamachtia̱ni, ¿ka̱n iná̱n ticha̱ntitoꞌ?
39 Jesús kijtoj:
—Xiwi̱tzeka̱n xikitakij.
Iwá̱n yajkij iwá̱n kitakej ka̱n onoya. Inó̱n hora las cuatro tio̱takpan iwá̱n ompa tayowatiakej.
40 Andrés yej iyikni̱n Simón Pedro, se̱ de inó̱n o̱me̱n yej kikakikej Juan iwá̱n kitokakej Jesús. 41 Andrés, lo que kichij, achto yajki kite̱mo̱to iyikni̱n yej ito̱ka̱ꞌ Simón iwá̱n kijlij:
—Nikasíkeja in Mesías —yej kijto̱jneki Cristo.
42 Iwá̱n Andrés kiwi̱gaꞌ Simón ka̱n onoya Jesús, iwá̱n kua̱ꞌ Jesús kitaꞌ kijlij:
—Tej tiSimó̱n, ipiltzi̱n Jonás, eꞌ iná̱n tia timoto̱ka̱wi̱ti Cefas —yej kijto̱jneki Pedro.
Jesús kino̱tza Felipe wa̱n Natanael
43 Ipanya seꞌ día, Jesús kiyo̱lmáꞌ iga yawi ipan íta̱l Galilea, iwá̱n kasiꞌ Felipe iwá̱n kijlij:
—Xine̱toka.
44 Iní̱n Felipe icha̱n katka a̱ltepe̱ꞌ Betsaida, ka̱nsan no̱ cha̱ntitoyaj Andrés iwá̱n Pedro. 45 Felipe yajki kite̱mo̱to Natanael, iwá̱n kijlij:
—Nikasíkeja inó̱n ta̱gaꞌ yej Moisés ikyay kijkuiloj ipan libro de la ley, de Yéj no̱ kijkuilojkej profe̱tajmej. Ino̱nwaꞌ nokta Jesús yej ipiltzi̱n José yej icha̱n a̱ltepe̱ꞌ Nazaret.
46 Kijtoj Natanael:
—¿Ix wel ki̱sa tejté̱ yej ye̱kti ipan a̱ltepe̱ꞌ Nazaret?
Felipe kijtoj:
—Taꞌkiꞌ xikitaki.
47 Kua̱ꞌ Jesús kitaꞌ iga kina̱ꞌtechojtia̱ya Natanael, kijtoj:
—Nigaj wi̱ꞌ se̱ yej melaꞌisraeli̱taj, yej ayí̱ꞌ takajkaya̱wa.
48 Iwá̱n Natanael tatajtan:
—¿Kén iga tine‑i̱xmati?
Iwá̱n Jesús kijlij:
—Nej achto nimitzitaꞌ kua̱ꞌ Felipe aya mitzno̱tza, kua̱ꞌ tonoya itampa higue̱rajkuawiꞌ. 1:48 Xikita glosario “Higo”.
49 Natanael kijtoj:
—Tamachtia̱ni, tej iPiltzi̱n Dios, tej tiRre̱y ipan Israel.
50 Jesús kijtoj:
—¿Ix tine̱cre̱dowa iga san nimitzijlij iga nimitzitaꞌ itampa higue̱rajkuawiꞌ? Tia‑oꞌ má̱j tikitati yej ayi̱ꞌpa mo‑ita que yej iná̱n nimitzijlij.
51 No̱ kijtoj Jesús:
—Nimitznojma‑ijliáj, iga amejeme̱n anyawij ankitatij iga cielo tapojtoꞌ, iwá̱n iya̱ngelejmej Dios tejkawiskej iwá̱n temo̱skej ipan nej yej iPiltzi̱n Ta̱gaꞌ. 1:51 Xikita glosario “IPiltzi̱n Ta̱gaꞌ”.

*1:1 1:1 Ken te̱ne̱xtiliá ipan versículo 14, Tájto̱l kijto̱jneki Jesucristo. Iga itájto̱l yej agaj kijtowa, seꞌ wel kimati yej nemi kejla̱miki. Ijkó̱n kua̱ꞌ mojtowa iga Jesucristo in Tájto̱l, kijto̱jneki iga yéj nokta te̱ne̱xtiliá ken Dios kejla̱miki.

1:5 1:5 Ta̱wi̱lyo̱ꞌ no̱ kijto̱jneki Jesucristo.

1:19 1:19 Xikita glosario “Levita”.

§1:20 1:20 Xikita glosario “Cristo”.

*1:21 1:21 Xikita glosario “Profeta”.

1:23 1:23 Xikita glosario “Desierto”.

1:24 1:24 Xikita glosario “Fariseo”.

§1:25 1:25 Xikita glosario “Bautizar”.

*1:29 1:29 Cordero ken tikita borre̱gojtzi̱n. Xikita glosario “Borrego” wa̱n “Cordero”.

1:48 1:48 Xikita glosario “Higo”.

1:51 1:51 Xikita glosario “IPiltzi̱n Ta̱gaꞌ”.