Itájto̱l Jesucristo yej kijkuiloj
San Mateo
1
Iyikyapatajwe̱wejmej Jesucristo
Nigaj ijkuilijtoꞌ ito̱ka̱mej yej iyikyapatajwe̱wejmej Jesucristo,* 1:1 Xikita glosario “Cristo”. yej te̱píltzi̱mpa katka iga David iwá̱n David te̱píltzi̱mpa katka iga Abraham.
Abraham mochij te̱taj iga Isaac, iwá̱n Isaac mochij te̱taj iga Jacob, iwá̱n Jacob mochij te̱taj iga Judá iwá̱n iyikni̱wa̱n. Judá iwá̱n isiwa̱ꞌ yej ito̱ka̱ꞌ Tamar mochijkej te̱tajmej iga Fares iwá̱n Zara. Fares mochij te̱taj iga Esrom. Esrom mochij te̱taj iga Aram. Aram mochij te̱taj iga Aminadab, iwá̱n Aminadab mochij te̱taj iga Naasón, iwá̱n Naasón mochij te̱taj iga Salmón. Salmón mochij te̱taj iga Booz, te̱ye̱ꞌ ito̱ka̱ꞌ Rahab. Booz mochij te̱taj iga Obed, te̱ye̱ꞌ ito̱ka̱ꞌ Rut. Obed mochij te̱taj iga Isaí. Isaí mochij te̱taj iga rey David, David kipiáꞌ se̱ ipiltzi̱n yej ito̱ka̱ꞌ Salomón yej kitaꞌ iwá̱n inó̱n siwa̱ꞌ yej isíwa̱ꞌpa katka Urías.
Salomón mochij te̱taj iga Roboam, iwá̱n Roboam mochij te̱taj iga Abías, iwá̱n Abías mochij te̱taj iga Asa. Asa mochij te̱taj iga Josafat, iwá̱n Josafat mochij te̱taj iga Joram, iwá̱n Joram mochij te̱taj iga Uzías. Uzías mochij te̱taj iga Jotam, iwá̱n Jotam mochij te̱taj iga Acaz, iwá̱n Acaz mochij te̱taj iga Ezequías. 10 Ezequías mochij te̱taj iga Manasés, iwá̱n Manasés mochij te̱taj iga Amón, iwá̱n Amón mochij te̱taj iga Josías. 11 Jeconías iwá̱n iyikni̱wa̱n itajmej ito̱ka̱ꞌ Josías. Ini̱mej ipilowa̱n onokoj kua̱ꞌ rey de país Babilonia kipre̱sojwij israeli̱tajmej iga kiwi̱gakej Babilonia.
12 Kua̱ꞌ kí̱skeja Babilonia, Jeconías kipiáꞌ ipiltzi̱n yej ito̱ka̱ꞌ Salatiel. Iwá̱n Salatiel kipiáꞌ ipiltzi̱n yej ito̱ka̱ꞌ Zorobabel. 13 Zorobabel mochij te̱taj iga Abiud, iwá̱n Abiud mochij te̱taj iga Eliaquim, iwá̱n Eliaquim mochij te̱taj iga Azor. 14 Azor mochij te̱taj iga Sadoc, iwá̱n Sadoc mochij te̱taj iga Aquim, iwá̱n Aquim mochij te̱taj iga Eliud. 15 Eliud mochij te̱taj iga Eleazar, iwá̱n Eleazar mochij te̱taj iga Matán, iwá̱n Matán mochij te̱taj iga Jacob. 16 Jacob mochij te̱taj iga José, yej iwe̱wej María. Ini̱nya María yej iye̱ꞌ Jesús, ini̱nya Jesús yej tikto̱ka̱wiáj Cristo.
17 Ijkó̱n panoj catorce te̱tajwe̱wetkej yej ipilówa̱mpa ipilowa̱n Abraham este iga onókoya David. Panoj no̱ catorce te̱tajwe̱wetkej yej ipilówa̱mpa ipilowa̱n David este kua̱ꞌ israeli̱tajmej kiwi̱gakej preso Babilonia, iwá̱n panoj seꞌoꞌ má̱j catorce te̱tajwe̱wetkej este kua̱ꞌ onókoya Cristo.
Ken iga onoko Jesucristo
18 Ijkí̱n iga onoko Jesucristo: María yej iye̱ꞌ Jesús onóyaya iga yawi mona̱mikti̱ti iwá̱n José. Eꞌ kua̱ꞌ aya mona̱miktiáj, María xo̱lo̱yowiꞌ iga ipode̱r iyEspí̱ritoj Dios. 19 Iwá̱n José yej mochi̱was iwé̱j María, poxsan katka ye̱ꞌnemiá, iwá̱n ayoꞌ kinekiá mamona̱mikti iwá̱n María; eꞌ malej ijkó̱n, José akinekiá mamomati iga María ónoꞌya iwá̱n seꞌ ta̱gaꞌ; yéj kejla̱ntoya iga ichtákasan mamokajte̱waka̱n. 20 Mie̱j inó̱n kejla̱ntoya, kochiꞌ iwá̱n kite̱miꞌ iga se̱ iyá̱ngel 1:20 Xikita glosario “Ángel”. Dios wa̱laj iwá̱n ijkí̱n kijlij:
—José, tej yej ipiltzi̱n ipilówa̱mpa David, amo ximajmawi iga timona̱miktiá iwá̱n María, iga inó̱n xo̱lo̱ꞌ yej kitalaxwijtoꞌ, ino̱nwaꞌ kimáꞌ iyEspí̱ritoj Dios. 21 Yéj yawi kitati se̱ ichoochi̱n, iwá̱n tikto̱ka̱wi̱j JESÚS, 1:21 Jesús kijto̱jneki “yej kima̱nawiá”. Jesús kima̱nawi̱ti ino̱mej yej moconfia̱rowaj ipan yéj iga ayá̱ꞌ kikno̱chi̱was ken kajasi iga kichijkej yej aye̱kti. iga yéj yawi kima̱nawi̱ti ige̱ntej iga ayoꞌ makichijtoka̱n yej aye̱kti.
22 Inó̱n sucede̱roj iga mamochi̱wa kensan ikya kijtoj toTe̱ko ipan se̱ profeta§ 1:22 Xikita glosario “Profeta”. kua̱ꞌ kijtoj ijkí̱n:
23 Se̱ takotzi̱n yej aya kichijchimi ta̱gaꞌ, xo̱lo̱yowis iwá̱n kitas ichoochi̱n,
moto̱ka̱wi̱j Emanuel,
yej kijto̱jneki: Dios onoꞌ towa̱n.* 1:23 Is 7:14
24 Kua̱ꞌ José isaꞌ iga te̱miktoya, kichij kensan kijlij iyá̱ngel Dios iwá̱n kíkuiꞌya María iga isiwa̱ꞌ. 25 Eꞌ José aya kitechowa̱ya María este iga onoko ikone̱ꞌ. Iwá̱n inó̱n kone̱ꞌ kito̱ka̱wijkej JESÚS.

*1:1 1:1 Xikita glosario “Cristo”.

1:20 1:20 Xikita glosario “Ángel”.

1:21 1:21 Jesús kijto̱jneki “yej kima̱nawiá”. Jesús kima̱nawi̱ti ino̱mej yej moconfia̱rowaj ipan yéj iga ayá̱ꞌ kikno̱chi̱was ken kajasi iga kichijkej yej aye̱kti.

§1:22 1:22 Xikita glosario “Profeta”.

*1:23 1:23 Is 7:14