SAN JUAN OKIJKUILOJ YIN KUALE TLAJTOLE DE JESUCRISTO
1
Itlajtol in toTajtzin Dios omokuepke tlakatl
Nijkuak ayamo otzinpewaya in tlaltikpak, yoyeka in Cristo, iwan Cristo oyeka iwan Dios, iwan Cristo yen Dios. Cristo yoyeka iwan Dios desde itzintian tlaltikpak. Cristo okichij nochi tlan onkaj, iwan tla amo por yen Cristo, mach yeni nochi tlan axan onkaj. Itech Cristo oyeka nemilistle, iwan yon nemilistle oyeka yen tlanextle para nochtin in tlakaj. Yon tlanextle tlawia kan tlatleyua. Iwan yon tlatleyualotl mach weli kisewia in tlanextle.
Oyeka se tlakatl itoka Juan katlej Dios okualtitlanke. Okualtitlanke para yetos testigo para ma tetlapowi de yon tlanextle, para ijkón nochtin ma kineltokakan. Juan mach oyeka yen tlanextle, sino yej owalaj para tetlapowis de yon tlanextle. Cristo yen katlej melawak tlanextle, katlej kintlawilia nochtin in tlakaj, iwan owalaj ixko yin tlaltikpak.
10 Cristo oyeka ixko yin tlaltikpak, iwan yen okichij in tlaltikpak. Pero in tlaltikpaktlakaj mach okimomakakej kuenta akin Yej. 11 Cristo owalaj innawak in tlakaj katlej iaxkawan, pero katlej iaxkawan mach okiresibirojkej. 12 Pero sekimej katlej okiresibirojkej iwan otlaneltokakej inawak, Cristo okinmakak poder para ma yekan ipilwan toTajtzin Dios. 13 Otlakatkej kej ipilwan, pero mach otlakatkej ken nijkuak tlakati se konetl. Nion mach otlakatkej por yen tetajmej okinekej kinpiaskej inkonewan, sino otlakatkej kej ipilwan Dios porke yen toTajtzin Dios okimonekiltij ma tlakatikan inawak.
14 Cristo omochij tlakatl iwan towan onenke ixko yin tlaltikpak, iwan otikitakej imawisotlanex, imawisotlanex de san Yej se iKone in toTajtzin Dios. Otechmakak miek itlasojtlalis iwan otechmachtij tlan melawak.
15 Juan otetlapowij de Cristo, iwan chikawak okijtoj:
―Yen yin tlakatl de akin nej onikijtoaya nijkuak onikijtoj: “Katlej witz satepan de nej, okachi weyikistok (weyititok) ke nej, porke Yej yoyeka desde okachi achtoj antes de nej nitlakatini.”
16 Tinochtin tejwan tikresibirojtokej miek tlamantle tlan kuale de Cristo. Porke Yej techtlasojtla iwan techmachtia tlan melawak. 17 Dios otechmakak itlanawatil por medio de Moisés. Pero itlasojtlalis iwan tlan melawak owalaj por medio de Jesucristo. 18 Dios mach semi akaj kita. Pero iKone katlej san Yej se, katlej noijki Dios, iwan katlej kajki iwan iPapan, yen otechixmatiltiko in Dios.
In Juan Tlakuateekij otetlapowij de Cristo
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 In judiojtin de Jerusalén okintitlankej sekimej tiopixkej iwan sekimej levitas para ma kitlajtlaniikan in Juan akin yej. 20 Iwan Juan okinmilwij ipan melajka:
―Mach nej niCristo.
21 Iwan okitlajtlanijkej:
―Tonses, ¿akin tej? ¿Tej tiElías?
Juan okijtoj:
―Amo, nej mach niElías.
Oksemi okitlajtlanijkej:
―¿Yen tej tiprofeta katlej kipia de witz?
Juan okinnankilij:
―Amo, mach nej.
22 Ijkuakón kiné okilwijkej:
―¿Akin tej kiné? Moneki xitechilwi para ijkón welis tikinmakaskej itlaj rason katlej otechwaltitlankej. ¿Tlan welis titechilwis de tej?
23 Juan okinnankilij:
―Yen Nej katlej nitetzajtzilia kan tlawaki: “Xikmelawakan iojwi in Señor” ―ijkón ken ya wejkawitl okijtoj in profeta Isaías nik ijkón nikchiwas.
24 Katlej oyajkej okitatoj in Juan oyekaj intlatitlanilwan in fariseos. 25 Iwan okitlajtlanijkej:
―¿Tlanik kiné titlakuateekia tla amo yen tej tiCristo, nion amo yen tej tiElías, nion amo yen tej tiprofeta katlej tikchiaj ma wiki?
26 Juan okinnankilij ijkín:
―Nej nitlakuateekia ika atl. Pero amowan kajki se akin namejwan mach ankixmatij. 27 Yen yon katlej witz satepan de nej. Iwan nion mach notech powi para nikaktotomas.
28 Yon otlamochij itech tlale de pueblo de Betábara, ik ne lado de yen weyatl Jordán, kan Juan otlakuateekiaya.
Jesús yen iichkatzin in toTajtzin Dios
29 Owalmostlatik, Juan okitak in Jesús owalaya inawak, iwan okijtoj:
―Xikitakan iichkatzin in toTajtzin Dios, katlej kintlapojpolwis in tlaltikpaktlakaj de intlajtlakol. 30 Yen yin tlakatl de katlej nej onikijtoj: “Satepan de nej witz se tlakatl katlej okachi weyikistok (weyititok) ke nej. Yej yipa yoyeka desde okachi achtoj, antes de nej nitlakatini.” 31 Nej mach onikixmatia. Pero por yonik nej nitlakuateekijtiwitz ika atl para ijkón in tlakaj de Israel ma kixmatikan.
32 Juan noijki okijtoj:
―Nej onikitak in Espíritu Santo owaltemok de ilwikak kej se paloma iwan ipan omotlalij. 33 Nej mach ya onikixmatia, pero akin onechwaltitlanke ma nitlakuateeki ika atl, onechilwij: “Nijkuak tikitas in Espíritu Santo waltemos iwan motlalis ipan se tlakatl, yen yon katlej tlakuateekis ika Espíritu Santo.” 34 Iwan nej yonikitak, iwan por yonik namechilwia nik yen yon iKone in toTajtzin Dios.
Katlej yakinika okinnotzke imomachtijkawan in Jesús
35 Owalmostlatik, in Juan oksemi ompa oyeka iwan omen imomachtijkawan. 36 Iwan nijkuak okitak nik in Jesús ik ompa opanoaya, okijtoj:
―Xikitakan iichkaKone in toTajtzin Dios.
37 Iwan yonmej omen imomachtijkawan in Juan okikakej tlan okijtoj. Iwan satepan oyajkej iwan Jesús. 38 Nijkuak in Jesús omokuepke iwan okinmitak nik ikuitlapan oyayaj, okinmilwij:
―¿Tlan ankitemoaj?
Iwan yejwan okijtojkej:
―Rabí ―kijtosneki Tlamachtij―, ¿kan tichanti?
39 Iwan Jesús okinmilwij:
―Xiwikikan iwan xikitakan.
Ijkuakón yejwan oyajkej iwan Jesús iwan okitakej kan chanti, iwan ompa omokajkej iwan Jesús yon tonale, porke yoyeka kej las kuatro de tiotlakke. 40 Andrés, ikni in Simón Pedro, oyeka se de yonmej omen katlej okikakej tlan okijtoj in Juan iwan satepan oyajkej iwan Jesús. 41 Andrés niman oyáj okitemoto ikni katlej itoka Simón, iwan okilwij:
―Yotikajsikej in Mesías ―kijtosneki Cristo o noso Tlapejpenale de Dios.
42 Iwan okiwikak inawak Jesús. Nijkuak in Jesús okitak, okilwij:
―Tej tiSimón, titekone de Jonás. Tej yetos motoka tiCefas ―kijtosneki Pedro o noso Tetl.
Jesús okinotzke in Felipe iwan Natanael
43 Owalmostlatik, in Jesús okiyejyekoj yas ik estado de Galilea. Ompa okitak in Felipe iwan okilwij:
―Xiwiki nowan.
44 Felipe oyeka de pueblo de Betsaida, kan ochantiaj Andrés iwan Pedro. 45 Felipe okitemoto in Natanael, iwan okilwij:
―Yotikajsikej in tlakatl de katlej Moisés okijtoj walani iwan okijkuiloj itech itlanawatil. In ya wejkawitl profetajtin noijki okijkuilojkej de yon tlakatl. Iwan yon tlakatl yen Jesús ikone in José de pueblo de Nazaret.
46 Natanael okijtoj:
―¿Welis kisas itlaj kuale itech pueblo de Nazaret?
Felipe okinankilij:
―Xiwiki xikitaki.
47 Nijkuak in Jesús okitak in Natanael yowalaya inawak, okijtoj:
―Nian witz se katlej melawak israelita, katlej amo tlakajkayawa.
48 Natanael okitlajtlanij in Jesús:
―¿Kenik tinechixmati?
Iwan Jesús okinankilij:
―Antes de mitznotzati in Felipe, nijkuak otieka itlampa igoskuawitl, Nej onimitzitak.
49 Ijkuakón Natanael okijtoj:
―Tlamachtij, tejwatzin titeKone de Dios. Tejwatzin tiRey de Israel.
50 Jesús okinankilij:
―Por onimitzilwij nik onimitzitak itlampa igoskuawitl, ¿por yonik tinechneltoka? Okachi wejweyin tlamantin tikinmitas ke yon.
51 Jesús noijki okijtoj:
―Ipan melajka namechilwia, namejwan ankitaskej in ilwikak tlapotos, iwan angelestin de Dios tlejkoskej iwan temoskej nopan Nej katlej onimochij nitlakatl.