SAN PABLO ITLATITLANIL IN DIOS OKITLAJKUILILIJ IN TITO
1
Pablo okitlajkuililij in Tito
Nej niPablo, nitekipanoj de Dios iwan nitlatitlanile de Jesucristo. Jesucristo onechtlalij ma niktematilti itlajtol para ijkón ma tlaneltokakan nekatej katlej Dios yokinpejpenke, iwan para ma kimatikan tlan melawak de yen totiotlamachtil, iwan para kichiaskej in yankuik nemilistle katlej mach keman tlamis. Dios, katlej mach tlakajkayawa, yotechkakitij nik techmakas in yon nemilistle desde antes de yeni in tlaltikpak. Iwan axan yoajsiko yon tonale iwan yotechnextilij in yon yankuik nemilistle por medio de itlajtol, katlej Dios toTemakixtij onechnawatij ma niktematilti. Tito, nimitzijkuililia yin amatl, porke tej tikaj kej tinokone porke tikpiaj san se tlaneltokalistle inawak Dios. ToPapan Dios iwan toTemakixtij Jesucristo ma mitzmakakan intlatiochiwalis, inteiknotlamachilis iwan inyolosewilis.
Kenik moneki se yetos tlayekanke de tiopan
Nijkuak onimitzkajtej itech tlale katlej pankistok itech atl itoka Creta, onimitzkajtej para xikyektlali sekin tlamantle katlej opoliwia para moyektlalis. Onimitzilwij xikintlali tlayekankej de tiopan itech kada pueblo, ijkón ken nej onimitznawatij. Se tlayekanke de tiopan moneki chipawkanemis para amakaj welis kistlakawis de itlaj. Ma kipia san se isiwa. Ma kinpia ipilwan tlaneltokakej katlej mach akaj welis kinmistlakawis de itlaj mach kuale, iwan ma yekan tetlakitakej. Se tlayekanke de tiopan katlej kitekipanoa in toTajtzin Dios, moneki ma chipawkanemi para amakaj welis kistlakawis de itlaj. Amo ma moweyineki, amo ma kualani san ika itlaj tzikitzin, amo ma yeto tlawanke, amo ma yeto tenonotzke, nion amo ma yeto tominpitzotl. Sino, moneki ma kipia pakilistle de kinkalotis in tokniwan itech ichan, ma kiwelita kichiwas tlan kuale, ma kipia kuale itzontekon, ma kimati ma kichiwa tlan kuale, ma yeto yolchipawak iwan ma kimati ma kimoxikolti para amo kichiwas tlan amo kuale. Se tlayekanke de tiopan moneki mokitzkijtos itech katlej melawak tlamachtile katlej yokimachtijkej. Para ijkón welis kinyolojchikawas in tokniwan ika yon tlamachtile iwan welis kinnankilis katlej kijtaj mach ijki tlan se tlamachtia.
10 Porke katej miekej katlej mach tetlakitakej, tlapoaj ika tontojyotl iwan tlakajkayawaj. Ijkón ken kichiwaj miekej judiojtin. 11 Yonmej moneki se kinkamatzakuas, porke kinkuatlapololtiaj in tlakaj ika nochi insiwawan iwan inpilwan, kinmachtiaj tlan amo kuale iwan ijkón welij kitlanij miek tomin, iwan nion mach kimatij pinawaj de tlan kichiwaj.
12 Se profeta de ompa Creta okijtoj: “In tlakaj de Creta sa tekitl tekajkayajkej, katej kej yeskia yolkamej mach kualtin, san puro tlakuaj iwan tlatziwkej.” 13 Melawak tlan okijtoj. Por yonik, xikinmajwa chikawak, para kuale ma tlaneltokakan inawak Dios ken moneki 14 iwan ayakmo ma kinneltokilikan inkuentojwan in judiojtin porke yejwan tlamachtiaj san tlan yejwan kiyejyekoaj, iwan nion mach ma kinneltokilikan intlanawatil de nekatej tlakaj katlej mach ok katej itech tlan melawak.
15 Para katlej kipiaj inyolo chipawak, para yejwan nochi tlamantle kajki chipawak. Pero para katlej mach tlaneltokaj iwan mach kipiaj inyolo chipawak, para yejwan mach itlaj onkaj chipawak. Porke asta intlalnamikilis iwan inyolo kinmilwia mach itlaj onkaj chipawak. 16 Yejwan kijtaj kixmatij in Dios, pero por yen tlan kichiwaj mota nik mach melawak. Porke kichiwaj tlan Dios mach kiwelita iwan mach kineltokiliaj itlajtol, iwan nion mach welij kichiwaj nion itlaj tlamantle kuale.