3
Iga ikpa
Amuya aniru na amba, nggo ingga di se ni imba ba, ingga si di re ni imba ki anishirr ba ngga nggo a se ni Izhi i Abachi hen. Ima yo di ingga i di re ni imba ba nâ ta si anishirr abi inina i ukpa, ni sa amumarr tsintsi nu ure ku Kristi ku. I wre ingga bu gri imba nâ ta sa amumarr tsintsi ni so di ni imba àmà isisa. Imba i nise ma abi ri ila, ziza nggo mi imba nise ma. Nggo imba i nise nu ukpa ku unushirr, ima yo di imba kri angba ichi ni ri anta ni ikpa. Ina ima mi i tsarr di imba se nu ukpa nâ ta si anishirr abi ingbingbru ba. Uyirr nu umi umba ku à da di, “Ingga si a Bulu,” unuma da di, “Ingga si a Apolo,” imba si so na nâ ta sa abi ingbingbru ba mu hen?
Unggonggo su Apolo? Unggonggo su Bulu? Inta tuku Apolo sa anishirr mu nggo so da ki imba ure ku Abachi nggo imba i wo ku ni yo isisurr. Abachi mu à ni inta undu meme. Ingga ttu ingbingbi ikiri yi, u Apolo bwa amasirr wa, Abachi du yi zzu ni furr. Uni ttu wa tuku uni bwa amasirr wa abangga si si inkindirr inkpi yi hen. Abachi wa nggo du ikiri yi zzu, uwa yo à si inkindirr inkpi yi. Uni ttu wa tuku uni bwa amasirr wa a si ungo yirr, unuma si mri unuma hen. Ni ikikre yi Abachi taka nu ba azadi ka nggo ma ku undu umbarr ku. Inta aha mi tuku Apolo, i so na undu na Abachi ku. Imba ngga se nâ ta si īlá i ido i Abachi. Imba se nâ ta si iko yi nggo Abachi nggo à me.
10 Abachi à kye i wre ku na na ingga ki uni me, na di ingga zu ibarr yi nggo abanu so me ni itu yi. Di inta me ni bu kye. 11 Ichi yi iko i nggo a zu, iyo su Yesu Kristi. Undurr ka si zu ibarr numa zizo hen. 12 Abanu ta na undu ni izinarriya, ka azurrfa, ka angbinta ka wre ni ime ni itu ibarr yi. Abanu ta na undu ni inkinkurr, abanu atakpu, ka agiga. 13 Ivi* Ivi i ibre amu: Azhibarr wa nggo Kristi à taka nga ni bre amu ku anishirr we, na vɨ anishirr ama ba du ba ku so na ku. yi ko nga nggo a taka ni tsarr undu ku anishirr ku kye, ni ibre amu yi. A ta tsarr undu ku anishirr we kye nu uru ka ù ta kurr wre. 14 Ime i undurr yi nggo ti kri, aba ta nu ma azadi ka undu ama ku. 15 Undurr wa nggo ime ima yi ti kparri aseki ama ka a ta rri ru nado namri. Ni ima mi, uni me wa ta bwa cha na ango aha, nâ ta si undurr wa nggo a bwa huzzu nu uru.
16 Imba si hi di imba su ku Abachi uki mu nggo Izhi i Abachi yi so nu umi umba ku hen? 17 Undurr wa nggo ti rɨ uki ku Abachi nggarr, Abachi ta na undurr wa ki ndanda, nggo uki ku Abachi ku su ku iwre, imba yo su uki ku.
18 Imba si re atu a imba hen. Ùwà ti kye du ùwà su ukrizhizhi ni ingbingbru inggi yi, ùwà na itu muwa yi ki urrurru du ba bwu ku ùwà itu. 19 Nggo imba kye ihi i ingbingbru inggi yi yo na amu, i su urrurru mu na Abachi ku. Nâ ta si nggo ungbamvu ku Abachi ku ù da di, “Abangga ba nggo di da di aba sa krizhizhi, Abachi à na undu na anko ambarr kayo na vɨ ba.” 20 Nâ ta si nggo a charr zizo nu ungbamvu ku di, “Abachi à hi amarr ka anishirr krizhizhi ba na yo ka ki urrurru.” 21 Undurr bu si nggurr anke̱ ni inkindirr yi nggo anishirr ka na hen. Aseki ka we sa amba. 22 U Bulu, Apolo tuku Biturr, ni ingbingbru yi we, ni iso tsitsirr uku ittu; ziza tuku ni ichi a sa imba. Aseki ka we sa amba, 23 imba si abu Kristi, u Kristi si a Abachi.

*3:13 Ivi i ibre amu: Azhibarr wa nggo Kristi à taka nga ni bre amu ku anishirr we, na vɨ anishirr ama ba du ba ku so na ku.