14
Aseki ka nggo Izhi Iwre yi i di nu abiga ba
Ni ima yo, imba du ikpanye ni ikpa nggi i hru imba. Imba bu zha aseki ka iwre ka nggo Izhi i Abachi yi i di ni. Imba bu zha kakami ukyekye ku da ure ku Abachi ku. Unushirr wa nggo ti re ni irrirri numa nggo anishirr a si hi yi hen, uwa si so re na anishirr ba hen. Uwa so re si na Abachi ku. Nggo undurr si ko wo ma hen, a so bre aseki ka nggo a sharri Izhi i Abachi i tsarr ma na ka. Uwa ta si abi da ure ba, a di re si na anishirr ba na di bre ba aseki ka nggo ta nu ba ukyekye ni iga yi, tuku a bi su ba isisurr. Uwa ti bre inkindirr yi nggo undurr si hi yi hen, uwa so zi itu ima yo na ankpa mi. Abangga ba nggo di da ure, a di zi abiga ba we. Ingga zha di imba wemi ka se nu ukyekye ku re irrirri na nkanka ni zha ki imba ukyekye ku da ure ku Abachi ku mri. Abi kpa ure ku Abachi ba a mri abangga ba nggo a re irrirri na nkanka nggo, uni kpa bre ku anishirr du ba a wo na zi abiga we a ti se mi bari.
Amuya aniru na amba, ingga ka nga ni re ni imba ba ni irrirri i anishirr na nkanka, ni si vu inkindirr yi nggo ingga i da, ibre hen. Meme nggo ingga zi imba? Iya! Inkindirr yi nggo i ta zi imba inggi si nggo ingga ti gri ki imba ure ujiji uhe̱he̱, ni ihi numa ihe̱he̱, ka ure numa zhi na Abachi ku, ka itsarr. Iki iru asarr yi ti yi nu ukorr uyirr, uwa ta na kingginggi ni hi iyi i unddu nanka ni ingba? Unddu u ti si yi wre hen, u unggonggo ta hi da a so yo ba iku. Uwa si meme yo ni imba ba. Nggo imba ta si da ure ku huzzu nggo anishirr ba ta kye ku hi hen, aba ta na kingginggi na hi inkindirr yi nggo imba so da? I ti si meme imba so re nu unddunddu. 10 A si jiji mu di irrirri yi nggo anishirr a di re i si shishemi ni ingbingbru yi. Ni ima mi irrirri yi wemi i di re inkindirr yi nggo i si na achi. 11 Ingga i ta si wo inkindirr yi nggo unuma so da hen, inta sa abichirr ku ikpa. 12 Uwa si meme yo ni imba ba, imba ti ta zha ini i Izhi i Abachi yi jiji, imba bu zha ini yi nggo ta zi abiga ba we.
13 Ni ima yo, undurr wanggo nggo a ti re ni irrirri inuma, uwa bu barr Abachi na du ma nu ma ukyekye ku ikpa ure kasarr du ba a hi inkindirr yi nggo a da. 14 Kye yi, ingga ti na undu ni irrirri numa ni ibarr imungga yi, uwa si izhi imungga yi mu so barr, isisurr imungga yi i so gigyemi. 15 Meme nggo ingga bu na kingginggi? Na ankpu numa ingga ta barr ni izhi imungga yi, ankpu numa ingga ta barr ni isisurr. Ankpu numa ingga ta da usarr ni izhi imungga yi, na ankpu numa ingga ta da usarr ni isisurr imungga. 16 Ka di abichirr a se ni issubi imba yi, imba so gbyarr ku Abachi asa ni izhi imba yi, aba ta na kingginggi na hi unto ku nggo a ta kpa ki imba di, “Du yi si meme yo,* Du yi si meme yo: Ùwà ti da di, “Du yi si meme yo,” ùwà kpanye na aseki ka nggo a da ka nggo.” nu nggo a si hi inkindirr yi nggo imba so da hen? 17 Ùwà ka ti ko nyarr ku Abachi kakami mi ni ibarr ima, i si ta zi undurr hen.
18 Ingga nyarr ku Abachi nggo ingga di re ni irrirri i anishirr na nkanka mri imba we. 19 Ni nggurr bi i abiga yi, ingga ka ti re ankpi re akywi yo nggo anishirr a hi ka nggo, ima i mri nggo ingga ka re ankpi are ukrɨ uwurr ni irrirri yi nggo anishirr a si hi yi hen.
20 Amuya, imba si ri amarr nâ ta sa amumarr hen. A ti si na aseki amimi imba kaki amumarr, uwa ta si amarr amba ka, imba bu si nâ ta si ankpinkpye anishirr. 21 Nâ ta si nggo a charr na Angbamvu ka Abachi ka di, Abachi da di:
“Ingga ta du abi re igbu bandurr mu
a re na anishirr amungga ba ba.
A ta re na ba ni irrirri i aba bandurr mu,
ni ima mi anishirr amungga ba a si ta wo ingga hen.” Kye zizo Ishaya 28:11-12.
22 Ini i ire ni irrirri numa na nkanka i sa angba ku abangga ba nggo a si sa abiga hen, na si su ku abiga mu hen. Ida ure ku Abachi nggo i si ku abiga ba, ni si su ku abangga ba nggo si sa abiga hen. 23 Ka di abiga we na aki ka nggurr bi ka Abachi ka gru so re ni irrirri na nkanka, abanu na abi ka abangga ba nggo si sa abiga hen a mirri nga ni imba ba. Imba kye, a si ta da di imba la mu hen? 24 Nggo imba ti so bre are ka nggo a zhi na Abachi ku nanko, nggo abangga ba nggo a sa aba ábì, ka abangga ba nggo si sa abiga hen a ti mirri, aba ta hi da aba sa abi la ure, na ta gru so zha anko a ikasarr ku are ka nggo imba so bre ka nggo. 25 Aseki ka nggo a kurr sharri ni isisurr imbarr yi nggo a ta ssuzzu kurr na ábì, na ta kuttu, na gbyarr ku Abachi asa na ta kpanye da Abachi à se nu umi umba jiji.
Si du ibarr Abachi imba yi si kputtu hen
26 Amuya, nggo imba ti nggurr bi nu unto ku ibarr ku, imba bu na inkindirr yi nggo i ta wre ki ikpa. I bu si meme yo nu undurr wa nggo à ti ta da usarr, ka ta da ure ku Abachi ku, ka ta da inkindirr yi nggo Abachi a da, ka ibre ure ni irrirri numa, ka da inkindirr yi nggo irrirri numa i da. Imba bu na aseki angga ka we wre ba bu na abiga ba ki kyekye. 27 Imba bu si mri aha ka atarr nggo ta re ankpu yirr ni irrirri numa ni inggurr bi imba yi hen. Imba ti ta re, imba bu re na ayiyirr, unushirr numa bu se nabo nggo ta kpa ure ku bre ku anishirr ba. 28 Undurr ti sama nggo ta kpa bre ku anishirr, uni da wa a bu so ywiywimi ni nggurr bi i abiga yi, na bu re aba aha yo tuku Abachi.
29 Du anishirr aha ka atarr nggo Abachi a nu ba inkindirr ida, du abangga are, abanu ba a bu shirr atu na bɨ ure umbarr ku kye zizi. 30 Unuma nggo ti so nabo so shirr atu na gru kpa ure zhi na Abachi ku, uni ko re wa a bu ba ttungo na du ma re. 31 Du unushirr uyirr yo re imba inkpu yi bu shirr atu, uwa ti re kre bari unuma gru re. Meme bari imba ta hi inkindirr ni ta kaki kyekye. 32 Izhi i uni kpa are yi i bu wo ku uni kpa are wa ure. 33 Abachi zha da aseki ka bu so zirr ndindi ni isu isisurr.
Nggo anishirr ba Abachi ba ti nggurr bi na aki ka nggurr bi ka Abachi ka, 34 imba bu si kpanye du amba mi di re hen. A bu so ywiywimi na aki ka nggurr bi ka Abachi ka na shirr atu, nâ ta si nggo Are ka Musa ka a tsarr. 35 Inkindirr numa ti shi ba i bwu aba bu zhi aniru ambarr ba ni iko. A si inkindirr i ishisha ayamba bu re ni nggurr bi i abiga yi.
36 Ure ku Abachi ku u si zhi ni imba ba hen, na si si imba yo mre nggo wo ku hen. 37 Uwa ti kye du uwa su uni kpa are, ni su unushirr wa nggo se ni Izhi i Abachi yi, uwa ta hi di ingga charr si inkindirr yi nggo Atiko nggo a da. 38 Si shirr atu ku unushirr wa nggo à ka ure mungga ku hen.
39 Amuya, imba bu zharr ida ure, ni si han uni re ni irrirri numa hen. 40 Ni ima mi, imba bu na aseki ka wemi na yiyirr, ni si na ka kputtu hen.

*14:16 Du yi si meme yo: Ùwà ti da di, “Du yi si meme yo,” ùwà kpanye na aseki ka nggo a da ka nggo.

14:21 Kye zizo Ishaya 28:11-12.