Ungbamvu ku me̱me̱ ku
Yohana
Ure ku me̱me̱
Uwanggo nggo charr angbamvu atarr angga ka a si Yohana, uvuvurr a Zabadi. À si uni kuma na angu. Uwa yo à charr ungbamvu ku Yohana ku tuku Ungbamvu ku Ibwu tsarr Yohana yi. A charr nu 1 Yohana 2:12-14, 19; 3:1; tuku 5:13, di a charr ku abiga ngga ungbamvu unggo ku. A si da abata ngga a si abiga abama hen, na si da inkla yi nggo a so hen. Nu nggo ungbamvu ku u si yo undurr ni isa hen, ima yo i du inta i ba di a charr ku ga ku abiga wawami na ankla tankpami. Ase ka Yohana ka a ka kri ba. Zhi nu abi kuma na angu abanu ba a ka kɨ kre ba, uwa a ni ji uwa yo na nkpama. À charr ungbamvu unggo ku aba a nise han ma ku zu ni ìgbù nu Patimo wa nggo akri na atsutsu ka amasirr ka nggo. Yohana à hi Kristi na ashishi ama na charr kyekye mi ni ima yo wre ku abiga ahe̱he̱ abi so nga nu ugo angga ba a bu yo isisurr na Abachi ku ni iga imbarr yi.
Yohana à charr ungbamvu unggo ku ni ima yo na se na aseki aha ngga ni isisurr: (1) Anishirr a bu hi undanda undu a abitsarr abi imu angga ba (2:26), tuku (2) Abiga a bu hi di ikpa ittungo imbarr yi i se jiji (5:13).
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Inggurr bi i abiga yi na Abachi ku 1:1-10
Ure uhe̱he̱ ku ikpanye ni ikpa ku 2:1-17
A gbye utu ni itu i Uni kà Kristi wa tuku umimi 2:18-27
Uzirr ku uniga 2:28—3:24
Abitsarr abi imu 4:1-6
Ikpanye i Abachi yi na anishirr ba 4:7-21
Iyo isisurr nggi i si ni ichi we 5:1-21
1
Ure ku nggo di gri iso nga
Inta charr ki imba ziza nggo ni itu i ure ku nggo u se zhi ni ime̱me̱ yi, nggo inta i wo ku na atu amunta, ni hi na ashishi amunta, ni hi uzirr umaku, ni sa ango amunta na ku. Inta charr ki imba ni itu i Ure ku nggo di gri iso nga. A tsarr inta are ka nggo gri iso nga. Inta hi ka ni ka da ure ni itu yi. Ima yo di inta ko da ki imba di ure ku u gri iso sese. U di so na Aki wa ku nu unkplassu, aba di inta hi ku. Inta ko da ki imba inkindirr ima yi nggo inta i wo ni hi nggo, ni ko zha di imba bu nggurr itu bi ni inta ba. Inta ko nggurr itu bi na Aki wa ku ndo nu Uzuma wa, Yesu Kristi. Inta ko charr ki imba are ka ngga ka, wre ku inyarr munta yi ni imba bu kri kakami.
Abachi si ila i uru
Wanggo yo su ure ku nggo inta i wo zhi nu Uzuma wa ku, ni ko bre ki imba na ku ziza nggo di Abachi à si ila i uru. Ibwu i sama nu umi umaku. Inta ti da di inta nggurr itu bi na ku, ni ka ni ko zirr ni ibwu, inta ki imu, ina jiji i sama nu umi umunta ku. Inta ti ko zirr ni ila i uru yi, nâ ta si nggo uwa ku itu ima à se ni ila i uru yi. Meme nggo inta i nggurr itu bi ni ikpa ayiyi a Yesu, Uvuvurr a Abachi wa à ngla inta zzu ni ila ure i munta yi.
Inta ti da di, inta sama ni ila ure inta so re atu munta, ure ujiji u si se nu umi umunta hen. Inta ti bwu angu i da ila ure munta yi, uwa à si ta ka angu ama ka à sarr hen, na ta na inkindirr yi nggi yi nggo iwre, na ta nggurr ila ure imunta yi zhi, na ta hɨ amarr ka ina ndanda amunta ka we glo ki inta. 10 Inta ti da di inta sama ni ila ure, inta i nga da Abachi imu, u ure umaku u sama nu umi umunta.